Vilka kostnader kan jag inte få någon ersättning för?

advertisement
Vilka kostnader kan jag inte få någon
ersättning för?
Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som framstår som
oskäliga är därför inte stödberättigande. Den som följer lagen om offentlig
upphandling (LOU) eller de principer
som föreskrivs gällande affärsmässiga
villkor uppfyller kraven gällande kostnadseffektivitet.
Utrustning som behövs för ett projekt är
generellt stödberättigad. Om en utrustning som köps in kommer att ha ett värde
när projektet avslutas, är kostnaden endast
stödberättigad till viss del och därför är
avskrivningskostnader stödberättigande i
sådana fall.
Kostnader och utgifter för personal är generellt stödberättigad. Utgifter för arvodering
av personal som inte är anställd av stödmottagaren är stödberättigande endast om
arvodet fastställts i ett avtal som har godkänts av Migrationsverket eller om arvodet
framgår av lag eller annan författning.
Skuldräntor, köp av obebyggd mark, köp
av bebyggd mark om belopp överstiger
10 procent av de totala stödberättigande
kostnaderna, finansiella utgifter, böter,
sanktionsavgifter eller rättegångskostnader
är exempel på utgifter som inte går att få
någon ersättning för.
Det är inte heller möjligt att få medfinansiering för oförutsedda utgifter, utan
samtliga kostnader måste finnas upptagna i
projektets finansplan. Om förutsättningarna
förändras för vilka kostnader ett projekt behöver ta upp så ska funktionen för fonderna
kontaktas genom att en ändringsansökan
skickas in. Kontakta oss gärna innan och
diskutera behovet så att vi kan bedöma om
en ändringsansökan behövs.
Ta kontakt med fondförvaltningen för mer
ingående svar kring vilka kostander som du
kan, och inte kan, få ersättning för.
Download