Anvisningar för ekonomisk redovisning
Allmänt
Redovisningen ska utformas med utgångspunkt i för varje projekt
gällande bidragsvillkor. Om högskolans redovisning är upplagd
projektvis med flera finansiärer av ett projekt, får man utgå från en
totalredovisning. Rådets procentandel kan då beräknas för de olika
kostnadsslagen och på redovisningsblanketten anges rådets kostnader
i kronor. De som skriver under redovisningen är ansvariga för att den
är korrekt.
För statliga och kommunala myndigheter redovisas alla kostnader
exklusive moms.
Kostnader
1. Löner och arvoden inkluderar olika lönebikostnader
(arbetsgivaravgifter m.m). När projektavlönad utnyttjats för
undervisning under projektperioden, ska som kommentar till punkten
anges den tid som sådan undervisning omfattat.
2. Avser anläggningstillgångar, redovisas till inköpspris.
3. Materiel m.m. avser sådan utrustning och annan forskningsmateriel
som inte är anläggningstillgång, till exempel kemikalier, litteratur,
programvaror.
Påslag
4. Enligt överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och SUHF ska
för bidragsbeslut t.o.m. 2009-12-31 följande påslag utgå för indirekta
kostnader och lokalkostnader:
Bidrag beslutade t.o.m. 2001-06-30
Indirekta kostnader 13,6 %
Lokalkostnader 10 %
Bidrag beslutade fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Indirekta kostnader 18 %
Lokalkostnader 12 %
Bidrag beslutade fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-12-31
Indirekta kostnader 18 %
Lokalkostnader 17 %
Bidrag beslutade fr.o.m. 2010-01-01
Indirekta kostnader ska ej redovisas separat utan ingår i totalbeloppet. Notera
att uppgifter om indirekta kostnader kan komma att begäras i annan ordning.
1 (2)
Överskott
5. Bidragsbeslut t.o.m. 2003-12-31
I samband med att den ekonomiska slutredovisningen ges in ska
outnyttjat bidrag återbetalas till rådet. Om överskottet understiger
10 000 kr får det emellertid användas för forskningsändamål liknande
det som bidraget avsåg. Är överskottet större ska det i sin helhet
återbetalas till rådet.
Bidragsbeslut fr.o.m. 2004-01-01
I samband med att den ekonomiska slutredovisningen ges in ska
outnyttjat bidrag återbetalas till rådet. Om överskottet understiger ett
halvt basbelopp får det emellertid behållas och användas för
forskningsändamål liknande det som bidraget avsåg. Är överskottet
större ska det i sin helhet återbetalas till rådet. Observera att ett
bidrag som inte utnyttjats för avsett ändamål (t.ex. ett resebidrag där
resan inte blivit av) ska återbetalas i sin helhet även om
bidragsbeloppet understiger ett halvt basbelopp.
Försöksdjursverksamhet
6. Kostnader för försöksdjursverksamhet innefattar även vissa
kringkostnader, t ex foder och försöksdjursrelaterade materiel.
Kostnader för försöksdjursverksamhet redovisas under olika
kostnadsslag som löner, arvoden, resor, utrustning, material m.m.
De sammanlagda kostnaderna för försöksdjursverksamhet ska redovisas
under denna punkt.
Forskningsinformation
7. Med forskningsinformation avses sådan information som riktar sig till
mottagare utanför vetenskapssamhället. Hit räknas således inte
primärpublicering. Kostnader för forskningsinformation redovisas under
olika kostnadsslag som löner, arvoden, resor, utrustning, materiel m.m.
De sammanlagda kostnaderna för forskningsinformation ska redovisas
under denna punkt.
Frågor angående redovisningen kan ställas till:
Viking Meissl
Tel: 08-546 44 235, e-post: [email protected]
Rosmarie Skoog
Tel: 08-546 44 272, e-post: [email protected]
2 (2)