Etik och världsbilder lektion 5

advertisement
Lektion 5
Livsåskådningar
Requiem for the american
dream.
Uppgifter till filmen:
Skriv ner tre frågor var som ni vill ställa utifrån filmen.
Skriv ner tre saker ni reagerade på i filmen.
Vad har vi sett egentligen?
Vad handlade filmen om?
Det talades om härskare/herrar och aktivister/folket.
Vilka är dessa grupper och vilka roller har de?
Vilka frågor har ni skrivit ner?
Vad reagerade ni på i filmen?
Lektion 6
Livsåskådningar
Anarkismen
Anarkistisk kritik mot
kapitalistiska, nyliberala och
kommunistiska samhällen
Anarkister ogillar våld i allmänhet och våldsmonopol i
synnerhet därför att det innebär att människor tvingas till
sådant de inte själva gått med på.
Extrem rikedom ger ett fåtal oerhörd makt och inflytande
över människor som inte har samma inflytande och
resurser. Denna obalans i rikedom, makt och inflytande
gör att anarkister ogillar oreglerad handel och kapitalism.
Frivillighet är en viktig anarkistisk princip.
Ingen ska tvingas in i en ideologi mot sin vilja. Påtvingad
kapitalism och påtvingad kommunism ses därför båda
som förtryckande system.
Anarkister förespråkar frihet, men är kritiska till frihet
som inte också innebär ansvar för konsekvenser och
medmänniskor.
Anarkism = ingen
härskare
Anarkister menar att
samhället inte bör vara en
maktpyramid med makten
koncentrerad hos en elit.
Istället vill man se ett
horisontellt samhälle där
makt och ansvar delas lika
på alla människor.
Anarkistens krav på dem som utövar
makt; De som har makt måste kunna
rättfärdiga varför de har den.
Det är allas ansvar att granska och ifrågasätta makt.
Om den som använder makt kan rättfärdiga varför den utövar makten är det
OK.(Rättfärdig maktutövning)
Om den som utövar makt inte kan rättfärdiga varför den använder makt, ska
makten tas bort.(Orättfärdig maktutövning)
Frågor att diskutera utifrån
anarkismen:
Kan maktutövning på bekostnad av någons fria vilja
vara bra enligt en anarkist? Varför/varför inte?
Vad krävs enligt anarkismen för att makt ska få utövas
över andra?
Anarkismens bakgrund
Uppkommer i samma miljö som
marxismen.
Blir sin egen rörelse då
marxister och anarkister inte
delade uppfattning om
användandet av makt och
våldsmonopol för att uppnå sina
mål.
Anarkistiska tankar har dock
existerat minst sedan antiken.
Bärande tankar i anarkismen
a
t
e
D
<-
n
a
k
s
i
t
s
arki
t
le
l
ä
h
sam
Frihet. Människa har ett
självmedvetande och varje individ
är unik. Detta skapar ett behov av
att handla fritt. Utan frihet kan
individen aldrig utvecklas fullt ut.
Jämlikhet står för att alla tilldelas
samma värde oavsett vilka
egenskaper, tankar, förmågor och
tillhörigheter man har.
Solidaritet står för
sammanhållning, kamratanda,
gemensamt ansvar för varandra.
Bärande tankar i anarkismen
Anarkister vill uppnå ett samhälle utan härskare, tvång, hierarki, rasism,
könsdiskriminering, fattigdom osv. Anarkisterna gör dock inte anspråk på att
ha en perfekt modell att bygga samhället efter. De tänker sig dock att steg kan
tas i rätt riktning genom att öka alla individers ansvar och frihet. Bland annat
direktdemokrati, omfördelning av rikedom, gemensamt ägande och
ifrågasättande av maktutövning ses som vägar att nå ett bättre samhälle för
alla.
Anarkismen finns i många varianter
och kan kombineras med andra
ismer.
Feministisk anarkism
Kristen anarkism
Pacifistisk anarkism
Socialistisk anarkism
Grön anarkism mm…
Anarkismens grannar
En mix av socialism och liberalism.
Betonar att individuell frihet bara
kan existera om individen också tar
ansvar för kollektivet.
Betonar frihet från härskare.
Betonar inflytande.
Vill bli av med alla system som
sätter människor över varandra så
som klasskillnader, patriarkala
strukturer, diktaturer, kapitalism,
ras och kultur diskriminering mm…
Anarkism är vad som händer
när man tar demokrati på allvar
Direktdemokrati.
Decentralisering av makt.
Kunskap och nyfikenhet är
nödvändigt för att kunna
ställa rätt motfrågor till dem
som gör anspråk på makt.
Allt är allas ansvar.
Problem att lösa utifrån en
anarkistisk världsbild
Vad menas med att anarkism är resultatet av att ta demokratin på allvar?
Maskerade ungdomar bärandes anarkistiska symboler kan nu och då ses
bruka våld vid demonstrationer mot exempelvis USA. Kan detta
legitimeras utifrån anarkismens grundläggande idéer? Varför, varför inte?
Anarkister håller friheten högt men menar att den alltid måste medföra
______. Vilket är ordet som saknas och varför är det viktigt för
anarkister?
Media, så som TV, reklam och sociala medier utövar makt. På vilket sätt
utövar de makt och hur menar anarkister att man ska förhålla sig till den
makten?
Kritik mot anarkismen
Anarkister utmålas av sina motståndare som arga ungdomar utan livserfarenhet
vars enda syften är att riva ner alla former av maktutövning(även legitim sådan).
Arga ungdomar kan bära många olika symboler och de anarkistiska symbolerna
tilltalar dem som inte litar på samhället de lever i.
Anarkism och aktivism hör ihop. All aktivism som sker i anarkismens namn är dock
inte självklart förenlig med anarkismens bärande idéer.
Anarkismen förutsätter att människor frivilligt ska organisera sig och bidra till att
täcka andras behov. Kritikerna menar att människan inte är så god i grunden och
därför behöver tvingas att hjälpa andra.
Anarkister kommer i så många former att den har svårt att föra gemensam talan.
Anarkismen kritiserar och ifrågasätter makt, hierarki och ekonomiska system utan
att själv erbjuda konkreta exempel på hur ett perfekt samhälle skulle vara.
Lektion 7
Livsåskådningar
Läs in er extra på en livsåskådning
och en form av etik
Använd er av:
Bildspelen
Läroboken
so-rummet.se
Lektion 8
Livsåskådningar
Diskutera etiska dilemman
utifrån den livsåskådning och
etikform ni läst in er på.
Lektion 9
Livsåskådningar
Skriftlig reflektionsuppgift:
Beskriv två av de etiska modeller och två
livsåskådningar som vi jobbat med under
momentet.
Vad tilltalar dig med dem?
Vilka begränsningar och problem kan du
se?
Download