Blomstervandring i Mullramlet 9 juli 2006

advertisement
Blomstervandring i Mulramlet
Lars Lundgren
Blomstervandring i Mullramlet 9 juli
2006
Vilhelmina sn, Åsele Lappmark
Exkursionsguide Mullramlet
Mullramlet nära byn Djupdal VSV Vilhelmina, är en rätt unik företeelse: en liten
kanjonlik dal som en bäck kommande från Blaikfjällets inre del har skurit ut ur
fjällrandens alunskiffer. Kvar när skiffern nötts bort blir fantastiska orstenar (kalk) som
drösar ned i bäckfåran, och har man tur så kan man en tribolit! Även om där inte finns
några riktigt sällsynta växter, så är floran ändå att beteckna som rik.
Mullramlet
1
Blomstervandring i Mulramlet
Lars Lundgren
Vägbeskrivning
Till Mullramlet kommer du om du tar väg 45 från Vilhelmina mot Storuman och efter ca
3 km svänger du av vänster mot Malgovik och fortsätt ca 12 km västerut. Efter bron i
Laxbäcken svänger du mot Rembacka och kör vidare mot Djupdal. I början av byn
Djupdal gör vägen en kraftig högersväng i denna sväng går det en skogsbilväg rakt fram.
Denna skogsbilsväg ska du följa ca 2 km tills du kommer till en liten bäck med mycket
svart grus. Det är det skyltat Mullramlet och det finns en eldstad med ett fika bord.
Berggrunden
Mullramlet berörs av fjällranden som är det understa lagret av skollorna och består av en
serie kambrosiluriska lager med alunskiffrar innehållande orstensbollar, kalksten,
slamsten och sandsten. Längs fjällranden blottas dessa skollor vilket ger upphov till att
kalkrika och mer lättvittrade bergarter kommer upp i dagen. Fjällranden löper från
Blaikfjällets ostspets över området genom Malgomajs nedre ände via sedan över
Nästansjötrakten vidare till norrut via Vojmsjöns nedre ände.
Gråstarr Carex canescens L.
Artlista.
Brunstarr C. brunescens
Denna artlista är inte på något sätt
komplett för Mullramlet. Jag har noterat
de arter jag sett vid mitt senaste besök
den 3 juli 2006.
Taigastarr C. norvegica ssp. inferalpina
Hundstarr C. nigra
Flaskstarr C. rostrata
Trådstarr C. lasiocarpa
Trådtåg Juncus filiformis
Revlummer Lycopodium annotinum L
Vårfryle Luzula Pillosa
Åkerfräken Equisetum arvense L.
Ängsfryle L. multiflora
Skogsfräken E. sylvaticum
Ekorrbär Maianthemum bifolium (L.)
Kärrfräken E. palustre
Ormbär Paris quadrofolium
Sjöfräken E. fluvitae
Kransrams Polygonatum verticillatum (L.) All.
Vårbrodd Anthoxanthum odoratum L.
Liljekonvalj Convallaria majalis L.
Fjälltimotej P. alpinum L
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata
Rödven Agrostis capillaris L.
Ängsnycklar D. incarnata (L.)
Brunrör Calamagrostis purpurea
Grönyxne Coeloglossum viride
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa (L.)
Spindelblomster Listera cordata
Kruståtel D. flexuosa
Korallrot Corallorrhiza trifida
Fjällgröe Poa alpina L.
Lappvide Salix lapponum
Tuvull Eriophorum vaginatum L.
Ripvide S. glauca)
Ängsull E. angustifolium
2
Blomstervandring i Mulramlet
Lars Lundgren
Sälg S. caprea
Lingon Vaccinium vitis-idaea L.
Björk Betula pubsenscens
Odon V. uliginosum
Gråal Alnus incana
Blåbär V. myrtillus
Ängssyra Rumex acetosa L.
Tranbär Vaccinium oxycoccos L.
Ormrot Bistorta vivipara
Kråkbär Empetrum nigrum L.
Grässtjärnblomma Stellaria graminea L.
Skogsstjärna Trientalis europaea L
Hönsarv Cerastium fontanum
Vattenklöver Menyanthes trifoliata L.
Kabbleka Calta palustre
Fjällförgätmigej Myosotis decumbens
Revsmörblomma R.repens
Majveronika Veronica serpyllifolia L.
Vanligsmörblomma R. acris
Ängskovall Melampyrum pratense L.
Rönn Sorbus aucuparia L.
Skogskovall M. sylvaticum L.
Hjortron Rubus chamaemorus L.
Ängsskallra Rhinanthus minor L.
Kråkklöver Potentilla palustris
Kärrspira Pedicularis palustre
Blodrot P.erecta
Tätört Pinguicula vulgaris
Humleblomster Geum rivale L.
Vattenmåra Galium palustre L.
Älgört Filipendula ulmaria
Linnea Linnea boralis
Skogsnäva Geranium sylvaticum L.
Flädervänderot Valeriana sambucifolia
Fjällviol V. biflora
Gullris Solidago virgaurea
Norrlansviol V canina ssp. montana (L.)
Norsknoppa Gnaphalium norvegica
Kärrviol V. palustre
Skogsnoppa G. sylvaticum L
Hönsbär Cornus suecica L.
Fjällskära Saussurea alpina
Strätta Angelica sylvestris
Kärrfibbla Crepis Paludosa
Klotpyrola Pyrola minor L.
Höstfibbla Leontodon autumnalis L.
Ögonpyrola Moneses uniflora
Maskros Taraxacum vulgar
Lung Calluna vulgaris
Citerad litteratur
Beckman L.1989: Geologiska sevärdheter, Västerbotten 3/4 1989
Ericsson S.1984: Åsele Lappmarks kärlväxter, Natur i Norr 2 1984
Ericsson S. 1998: Rapport från SBF:s botanikdagarna i Saxnäs, Natur i Norr 1-2 1998
Hultén E. 1950: Atlas över växternas utbredning i Norden
Lundgren L. 2000: Varesåsen - en botanisk pärla, Natur i Norr 2 2000
SGU:1996 Berggrundskartan 22G Vilhelmina NO Skala 1:50 000
Naturhistoriska riksmuseet 1996: Den virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html
3
Blomstervandring i Mulramlet
Lars Lundgren
Författarens adress:
[email protected]
Bygatan 1, 912 34 VILHELMINA
070-3944014
4
Download