Frågor och svar om utlysningen

advertisement
1 (4)
Frågor och svar om utlysningen
Här svarar vi på frågor om utlysningen Utveckling och produktion av biologiska
läkemedel. Innehållet kommer att uppdateras under utlysningens gång utifrån de frågor vi får.
-Hur många aktörer måste vara med i projektet?
Minst två parter som kommer från olika organisationer såsom akademi, industri och/eller hälso- och
sjukvård. Det viktiga är att de aktörer som är med i ansökan är relevanta för projektet.
-Kan två parter från tex akademi söka i samma projekt och bilda konsortium?
Två parter från samma typ av organisation kan söka i samma projekt, dock behöver ytterligare part
från anna organisation också vara med för att uppfylla villkoren, se utlysningstexten.
-Är sökande och koordinator samma sak?
Ja. Den sökande eller koordinatorn är den verksamhet (juridisk person) som äger det projekt
ansökan handlar om. När flera aktörer gemensamt söker bidrag ska en av dessa aktörer skicka in
en ansökan för samtligas räkning. Denna aktör kallas koordinator, medan de andra deltagarna –
som också var för sig äger ett sådant behov som ansökan handlar om – kallas för projektparter.
Vinnova betalar ut beviljade medel till koordinatorn, som ansvarar för att överföra medel till övriga
parter i projektet som ska motta medel.
-Vad är skillnaden mellan projektledare, projektpart och koordinator?
Om flera aktörer gemensamt söker bidrag ska en av dessa aktörer skicka in en ansökan för
samtligas räkning. Denna aktör kallas koordinator, medan de andra deltagarna kallas för
projektparter.
•
Koordinatorn får beviljade medel av Vinnova och ansvarar för att överföra till övriga parter i
projektet som ska motta medel.
•
Projektledaren är den person som är behörig att företräda koordinatorn, det vill säga vara
kontaktperson för de andra projektparterna gentemot Vinnova. Projektledaren kan men behöver
inte vara anställd hos koordinatorn.
•
Projektpart är den aktör eller de aktörer, inklusive koordinatorn, som deltar i utformningen av
projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet. Finansiär eller
underleverantör är inte projektpart.
-Kan en sökande eller koordinator låta en konsult utföra projektet?
2 (4)
Ja, men kostnaden för underleverantörer (till exempel konsulter, experter eller forskare) får inte
överstiga 50% av hela projektkostnaden.
-Kan någon från en annan organisation än koordinatorn vara projektledare?
Ja, det går bra. Projektledaren kan vara anställd hos annan projektpart än koordinatorn eller vara
konsult (underleverantör). Observera dock att gränsen för hur stor andel av hela projektkostnaden
som en underleverantör kan utgöra är 50%.
-Vad kan man inte söka för?
Utlysningen är inte tänkt för enbart grundforskning eller utveckling av enskild terapi, utan ska främst
röra metodutveckling, processinnovation eller utveckling av produktion. Dock kan forskning vara en
del av projektet.
Vi kommer inte att bevilja finansiering för kapacitetsbyggande strukturer, som till exempel
testbäddar, innovationsslussar, system för innovationsledning, arenor, forum, nätverk,
innovationsslussar eller system för innovationsledning.
-Vilka kostnader är stödberättigande?
Se dokumentet ”Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader” där det förtydligas vilka
kostnader som betraktas som stödberättigande. Där förklaras också hur redovisning av
projektkostnader och projektintäkter ska ske.
-Kan Vinnova finansiera 100 procent eller krävs medfinansiering
Ja, för akademisk partner kan Vinnova finansiera 100 %, för andra gäller viss medfinansiering, se
utlysningstexten.
-Kan parter bidra med medfinansiering i form av egenfinansierad tid?
Ja, såväl sökande (eller koordinator) som andra projektparter kan själva bidra till finansieringen av
sina kostnader i projektet genom att själva stå för kostnaderna för den arbetstid som inte
finansieras av Vinnova.
-Vad menas med formella krav?
Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att Vinnova ska kunna bedöma en ansökan.
-Vad händer om ansökan inte lämnas in i tid?
Ansökan måste vara inne senast kl. 14.00 sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs
systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till Vinnova. Det går inte att komplettera i
efterhand.
3 (4)
Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan i Vinnovas intressentportal.
Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Det är möjligt att spara ändringar och tillägg
ända fram till dess att ansökan är skickad.
-Går det att komplettera ansökan i efterhand?
Nej, sökande kan inte skicka in kompletteringar i efterhand, dels av tidsskäl (för att Vinnova ska
hinna bereda alla ansökningarna i tid), och dels för att inte ge orättvisa fördelar till någon sökande.
-Går det att skicka in bilagor till ansökan?
Nej, för att inte ge orättvisa fördelar till någon sökande tillåts inte andra bilagor än de obligatoriska.
-Måste ansökningen se ut på ett visst sätt?
Ja, för att bedömarna ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt måste ansökningarna likna
varandra i hur de ser ut, är uppställda och vilka frågor de besvarar. Vinnova har därför tagit fram ett
antal elektroniska blankettsidor som ska fylls i av sökanden i Vinnovas intressentportal.
Beskrivningen av projektet i ansökan ska möjliggöra bedömning enligt kriterierna som definieras i
utlysningstexten.
-Finns det en instruktion för hur ansökan fylls i?
Ja, på utlysningssidan hittar du länken Så här gör du - vägledning för ansökanlysningssidan (under
Läs mer i högerspalt). I högerspalt på denna sida finns även kontaktuppgifter till utlysningens
kontaktpersoner.
För tekniska frågor kring ansökningsfunktionen kontakta Vinnovas IT-support, telefon 08-473 32 99
eller [email protected]
-Hur går bedömningen till?
Ansökningarna kommer att bedömas av externa experter som lämnar rekommendationer till
Vinnova och Vetenskapsrådet om vilka projekt som bör gå vidare till intervju.
De som kallas till intervju kommer att få mail med instruktioner. Utifrån detta fattar Vinnova beslut
om vilka projekt som ska beviljas finansiering och vilka som ska avslås.
-Blir alla som söker kallade på intervju?
Nej, intervjuer genomförs med de projekt som den externa bedömningsgruppen rekommenderar
bör gå till intervju. Det innebär till exempel att ett mindre urval av ansökningarna går vidare till
intervju. Att gå vidare till intervju innebär inte med automatik att ansökan beviljas. Projekt kan
också i vissa fall beviljas utan intervju.
-När och hur får jag besked om mitt projekt får stöd eller inte?
4 (4)
Senast i november 2017. Beslutsmeddelandet skickas ut via e-post och det finns en motivering
med för varje beslut oavsett om det är avslag eller beviljande.
-Förväntas jag delta i några aktiviteter under projektets gång som ni arrangerar?
Ja, vi arrangerar olika programverksamheter, till exempel konferenser, workshops,
erfarenhetsdagar och liknande som en del av lärandet och erfarenhetsutbyte mellan projekten. Det
ingår i åtagandet att få finansiering från oss att minst en representant från projektet deltar.
-Hur sker kontakten med Vinnova under projekttiden?
Beviljade projekt tilldelas en handläggare som är projektledarens kontaktperson på Vinnova under
projekttiden.
-Om vi är fler aktörer i ansökan, måste vi ha ett samarbetsavtal?
Vi rekommenderar att ett avtal tas fram för samarbetet när flera aktörer deltar i ett projekt.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards