Digital hälsa

advertisement
TEMA DIGITAL VÅRD
Digital hälsa – en
möjliggörare med
vissa utmaningar
Kärt barn har många namn brukar man säga
och just nu myllrar det av artiklar som belyser olika aspekter av: e-hälsa, m-hälsa, ”big
data”, digital hälsa, ”connected health”,
“quantified self”, “gaming for health” etc.
Oavsett vilken term man väljer så vet vi med
säkerhet att digitaliseringen inom hälsa sker
i ett oerhört tempo och kommer att ha stor
påverkar på våra liv framöver. Det gäller
dem som jobbar inom vården liksom dem
som är i behov av vård – men kanske framför allt alla medborgare som kan förbättra
sin hälsa utan att behöva bli vårdtagare.
Vi är mitt i ett paradigmskifte. Vi kan inte
förutspå vilka innovationer som kommer att
bli mest framgångsrika inom digital hälsa.
Däremot kan vi se några stora trender som
pekar på vad som blir ’the next big thing’.
Digitaliseringen, när allt är uppkopplat, förändrar vår vardag. Sannolikt kommer vi om
bara några år inte ens reflektera över att vår
egen hälsodata samlas automatiskt. Frågan
är hur vi kan utveckla tekniker för att hantera dessa stora datamängder (s.k. ”big data”)
för att och skapa möjligheter och bättre
hälsa?
För oss som individer blir rätt använd information ett verktyg för egendiagnostik och
ett tydligt beslutsstöd för livsstilsförändring
och bättre hälsa. På aggregerad nivå kan
trender i enorma datamängder användas
för att förutspå framtiden. Exempelvis visar
Googles influensastatistik i realtid hur spridningen ser ut över världen och vi kan samtidigt få information om hur det ser ut lokalt
hos oss. Det kan utgöra ett beslutsstöd för
verksamhetsplanering i vård och omsorg
som måste ta hand om svåra influensafall.
16
Att förebygga sjukdom är en av de viktigaste samhällsfrågorna för att säkra välfärden. Digital hälsa genom användning av
’big data’ kommer att spela stor roll för utvecklingen. I USA ses big data omsatt i diagnostik med hjälp av artificiell intelligens
som ett sätt att vända trenden i de skenande
sjukvårdskostnaderna. Big data ger nya förutsättningar för att förebygga demens och
Alzheimers sjukdom och stora satsningar
görs inom G8, av Obama-administrationen
och blir också fokus för OECD. Säkerhet
och integritet är viktiga frågor i sammanhanget. Vi vill vara säkra på att vår egen
hälsodata är skyddad och avkodad när den
används. Samtidigt måste vi väga det mot de
vinster vi gör om vi är beredda att dela den
hälsoinformation vi har för att förebygga
hälsa, få individualiserade råd och personligt anpassad behandling.
remisser. I nästa steg kommer provsvar och
enklare kommunikation, som meddelande
om tid eller ändringar, att ges via tjänsten.
Ett annat intressant område är hur svårt sjuka kan vårdas hemma med samma trygghet
och säkerhet som på sjukhus. För att i stor
skala kunna erbjuda behandling av cancersjuka i hemmet behöver en avancerad vårdplats anpassad för hemmet konstrueras. En
sådan vårdplats måste både ge sjukhuspersonalen samma möjligheter till övervakning
av patienten som på sjukhus, och ge möjligheter till direkt kommunikation mellan patient, sjukhuspersonal och mobila vårdteam.
Sverige har alla förutsättning att vara ett
attraktivt ekosystem för digital hälsa med
patientregister och biobanker, utbredd digitalisering och en globalt ledande IT och
spelindustri för att nämna några faktorer.
Detta har stora möjligheter att skapa värde
för den enskilda patienten och att använda
aggregerad data som strategiskt verktyg för
vårdgivaren. Vårdinrättningar av olika slag
kan fungera som laboratorier i verkligheten.
En nyckel till framgång är att alla aktörer
– patienter, vårdgivare, medborgare, forskare, företag med flera - deltar aktivt i denna
nu närstående revolution. Om inte kommer
Sverige utan tvivel att hamna på efterkälken!
VINNOVA är statens innovationsmyndighet
och hälsa är ett av VINNOVA:s strategiska
områden. Vi stöttar användardriven innovation för att synliggöra, testa och utvärdera
det som står till buds. Det viktiga är att brukarna står i centrum – vårdpersonalen, patienten själv eller någon anhörig.
Bland de projekt som VINNOVA finansierat inom digital hälsa utmärker sig tjänsten
”Mina vårdflöden” med syftet att öka patientengagemang och förbättra förutsättningarna för samsyn kring individens hälsa
mellan patienter, vårdgivare och anhöriga.
Det är ett resultat av samverkan mellan
vård, forskning och näringsliv som möjliggör för patienten eller medborgaren att själv
kunna gå in när som helst via dator eller telefon och kontrollera status på till exempel
Johanna Adami,
leg läk professor
Direktör Hälsa, VINNOVA
Jenni Nordborg, PhD
Enhetschef, Bioentreprenörskap
VINNOVA
moderna läkare #1 2014
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards