DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och
Sveriges försvar
Stockholm, 4 januari 2017
Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler
1
© 2015 Ipsos.
Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren – majoritet vill
öka resurserna till försvaret
Under de senaste tre åren har andelen som anser att Sverige bör gå med i Nato ökat från 28 procent till 35 procent samtidigt som andelen som anser
att Sverige bör stanna utanför minskat från 56 procent till 40 procent. Under samma period har andelen osäkra ökat från 15 procent till 25 procent.
Efter en relativt lång tid av stabil majoritet mot ett Nato-medlemskap har opinionen under de senaste åren börjat skifta och det kompakta motståndet
har bytts mot ökad rörlighet.
Jämfört med förra årets mätning är andelen svenskar som anser att Sverige bör gå med i Nato ungefär oförändrad, 35 procent i år mot 34 procent
förra året, men andelen som säger nej minskar och fler är osäkra.
Nato-frågan är tydligt partiskiljande. Mest positiva till Nato är moderaternas väljare där en majoritet anser att Sverige bör gå med. Dock anser en
betydande minoritet av m-väljarna, 28 procent, att Sverige bör stanna utanför. Mest negativa är V- och Mp-väljare. Övriga partiers väljare är i
varierande grad splittrade inför frågan om ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap.
För att få mer kunskap om vad som ligger bakom inställningen till ett svensk medlemskap i Nato har Ipsos i år ställt ett antal fördjupande frågor om
Nato, relationen till Ryssland och Sveriges säkerhet. Analysen visar att människors uppfattning i frågan om Ryssland utgör ett hot eller inte, samt när
det gäller om ett Nato-medlemskap skulle förbättra eller försämra Sveriges säkerhet är avgörande för inställningen till ett svenskt Nato-medlemskap.
7 av 10 har en positiv eller neutral uppfattning om Nato, men endast 3 av 10 tror att ett svenskt Nato-medlemskap skulle förbättra Sveriges säkerhet.
Och endast 16 procent tror att ett Nato-medlemskap skulle avskräcka och minska risken för väpnad konflikt med Ryssland (ett av Nato-förespråkarnas
vanliga argument). 3 av 10 tror istället att ett Nato-medlemskap skulle provocera och öka risken för krig.
2
Mycket lågt förtroende för försvarets förmåga att försvara Sverige
Bland Nato-anhängarna tror de allra flesta, 9 av 10, att ett Nato-medlemskap skulle förbättra Sveriges säkerhet.
4 av 10 anser att Ryssland utgör ett mycket eller ganska stort hot mot Sveriges säkerhet. Nato-anhängare anser betydligt oftare att Ryssland utgör ett
hot.
Två av tre har litet eller mycket litet förtroende för försvarets förmåga att försvara Sveriges gränser mot intrång och kränkningar från främmande
makt. 9 procent har ganska stort förtroende och en (1) procent har mycket stort förtroende. Det låga förtroendet har försvagats ytterligare jämfört
med tidigare. Andelen med ganska litet eller mycket litet förtroende har ökat från 57 procent i december 2014 till 66 procent i år.
Liksom tidigare år vill en majoritet att försvaret ska få ökade ekonomiska resurser. Väljare som säger ja till Nato och de väljare som ser Ryssland som
ett hot tycker oftare att de ekonomiska resurserna till försvaret bör ökas.
Årets Nato-mätning är genomförd med en kombination av telefonintervjuer och digitala intervjuer medan tidigare mätningar genomförts via
telefonintervjuer. I de digitala intervjuerna uppger något fler att de är osäkra medan andelen som säger nej är något lägre. I telefonintervjuerna gäller
det omvända, något färre är osäkra och fler säger nej. När det gäller andelen ja till Nato är skillnaden mindre. De redovisade siffrorna i rapporten är ett
genomsnitt av telefon och digitalt, se metodbilagan för detaljerad redovisning.
3
Över tid minskat motstånd mot svenskt Nato-medlemskap
Anser du att Sverige bör gå med i Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?
100
80
Osäker/Vet ej
Ja, Sverige bör gå med
Nej, Sverige bör stanna utanför
56
60
47
40
28
33
34
4
40
35
15
20
0
April
14
Dec
14
Dec
15
50
Dec
16
April
14
20
Dec
14
25
16
Dec
15
Dec
16
April
14
Dec
14
Dec
15
Källa: DN/Ipsos 15-27 april 2014, 8-15 december 2014, 3-14 december 2015, 1-12 december 2016
Bas: n= 1150, n=1436, n=1231, n=1723
*Till och med december 2015 genomfördes undersökningen via telefonintervjuer, december månads mätning genomfördes via både telefonintervjuer och digitala intervjuer
Dec
16
Natofrågan är tydligt partiskiljande
Anser du att Sverige bör gå med i Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?
Ja, Sverige bör gå med
35%
Totalt
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Alliansen
Rödgröna
%
Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1723
20%
25%
9%
24%
22%
29%
24%
17%
33%
14%
13%
50%
25%
23%
Socialdemokraterna
20%
Nej, Sverige bör stanna utanför
25%
52%
49%
46%
43%
43%
Moderaterna
5
Osäker\vet ej
40%
40%
28%
26%
45%
33%
35%
47%
50%
73%
20%
30%
52%
60%
80%
100%
1 av 10 har en i huvudsak negativ inställning till Nato
Oavsett hur du själv ser på ett eventuellt Nato-medlemskap, skulle du säga att du i huvudsak har en positiv eller negativ
inställning till Nato?
43
I huvudsak positiv
31
Varken positiv eller negativ
I huvudsak negativ
Osäker\Vet ej
6
Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023
11
14
3 av 10 tror att ett Nato-medlemskap skulle förbättra säkerheten
Tror du att ett svenskt Nato-medlemskap skulle förbättra
eller försämra Sveriges säkerhet?
Sveriges säkerhet skulle
förbättras
33
Sveriges säkerhet skulle
vare sig förbättras eller
försämras
Sveriges säkerhet
skulle försämras
Osäker/Vet ej
7
Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023
25
Hur tror du att ett svenskt Nato-medlemskap skulle
påverka risken för väpnad konflikt med Ryssland?
Ett svenskt Nato-medlemskap
skulle provocera och öka risken för
väpnad konflikt med Ryssland
Ett svenskt Nato-medlemskap
skulle varken öka eller minska
risken för väpnad konflikt med
Ryssland
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle
avskräcka och minska risken för
väpnad konflikt med Ryssland
17
25
30
Osäker\Vet ej
28
16
25
De flesta som vill gå med i Nato tror att det skulle stärka Sveriges säkerhet
Tror du att ett svenskt NATO-medlemskap skulle förbättra eller försämra Sveriges säkerhet?
Sveriges säkerhet skulle förbättras
NATO-medlemskapet skulle varken förbättra eller försämra
Sveriges säkerhet skulle försämras
Osäker\Vet ej
33%
Totalt
25%
4%
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle provocera och öka
risken för väpnad konflikt med Ryssland
12%
46%
32%
10%
43%
14%
86%
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle varken öka eller
minska risken för väpnad konflikt med Ryssland
43%
%
Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023,
14%
41%
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle avskräcka och
minska risken för väpnad konflikt med Ryssland
8
25%
85%
Ja till Nato
Nej till Nato
17%
20%
11% 1%
38%
40%
60%
11% 8%
80%
100%
Rödgröna väljare mer benägna att tro att Ryssland skulle provoceras
Hur tror du att ett svenskt NATO-medlemskap skulle påverka risken för väpnad konflikt med Ryssland?
Ett svenskt NATO-medlemskap skulle avskräcka och minska risken för väpnad konflikt med Ryssland
Ett svenskt NATO-medlemskap skulle varken öka eller minska risken för väpnad konflikt med Ryssland2
Osäker\Vet ej
Ett svenskt NATO-medlemskap skulle provocera och öka risken för väpnad konflikt med Ryssland
Totalt
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Alliansen
Rödgröna
16%
30%
32%
27%
18%
22%
32%
18%
27%
22%
29%
34%
14%
23%
24%
32%
23%
21%
16%
28%
25%
31%
13%
36%
15%
37%
8%
24%
42%
26%
1%
35%
19%
45%
27%
30%
21%
22%
12%
29%
25%
34%
%
9
28%
20%
Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023, varning för låga baser på ett flertal mindre partier
25%
40%
60%
80%
100%
4 av 10 anser att Ryssland utgör ett hot mot Sveriges säkerhet
Anser du att Ryssland utgör ett stort eller litet hot mot Sveriges säkerhet?
Mycket stort
7
4 av 10 anser att Ryssland utgör ett
hot mot Sveriges säkerhet
32
Ganska stort
27
Varken stort eller litet
18
Ganska litet
Mycket litet
7
Osäker\Vet ej
10 Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023
9
1 av 4 anser att Ryssland ej utgör ett
hot mot Sveriges säkerhet
Alliansväljare anser oftare att Ryssland utgör ett hot
Anser du att Ryssland utgör ett stort eller litet hot mot Sveriges säkerhet?
Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Mycket litet
Osäker\Vet ej
Ganska- och mycket
stort hot
Totalt
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Alliansen
Rödgröna
7%
32%
16%
6%
41%
6%
38%
9%
31%
9%
31%
5%
31%
25%
2% 19%
6%
39%
6%
27%
%
20%
11 Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023, varning för låga baser på ett flertal mindre partier
27%
7% 9%
58%
14% 3%
33%
12% 7%
29%
18% 4%5%
23%
22%
9% 6%
27%
17%
9% 6%
30%
24%
5% 5%
34%
27%
3% 10%
33%
27%
13% 6%
28%
16% 4% 5%
27%
24%
9% 6%
40%
18%
7%
60%
80%
100%
39%
74%
47%
44%
40%
40%
36%
25%
21%
45%
33%
Natoanhängare anser oftare att Ryssland utgör ett hot
Anser du att Ryssland utgör ett stort eller litet hot mot Sveriges säkerhet?
Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Totalt
7%
Ja till Nato
11%
Nej till Nato
5%
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle provocera och öka
risken för väpnad konflikt med Ryssland
%
12 Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023
Osäker\Vet ej
27%
18%
42%
22%
27%
28%
38%
15%
4%
Mycket litet
32%
6%
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle avskräcka och
minska risken för väpnad konflikt med Ryssland
Ett svenskt Nato-medlemskap skulle varken öka eller
minska risken för väpnad konflikt med Ryssland
Ganska litet
26%
23%
41%
24%
20%
21%
24%
34%
40%
7% 9%
39%
16% 3%
53%
13%
27%
6%
9% 3%
15% 3%
24%
60%
Ganska- och mycket
stort hot
10% 4%
80%
100%
44%
56%
28%
1 av 10 har förtroende för försvarets förmåga att försvara Sverige
Har du litet eller stort förtroende för försvarets förmåga att försvara Sveriges gränser mot intrång och kränkningar av
främmande makt?
Mycket stort förtroende
Varken stort eller litet förtroende
Mycket litet förtroende
19%
43%
2016
1% 9%
2015
2% 14%
23%
2014
2% 13%
26%
%
13 Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Vet ej
20%
23%
39%
38%
40%
60%
80%
Mycket- och ganska
stort förtroende
5%
19%
3%
19%
3%
100%
10%
16%
15%
Överlag lågt förtroende för försvarets förmåga
Har du litet eller stort förtroende för försvarets förmåga att försvara Sveriges gränser mot intrång och kränkningar av
främmande makt?
Mycket stort förtroende
Varken stort eller litet förtroende
Mycket litet förtroende
Ganska stort förtroende
Ganska litet förtroende
Vet ej
9%
19%
43%
5% 10%
44%
9%
14%
48%
10%
17%
52%
8%
17%
46%
8%
25%
35%
9%
28%
54%
15%
26%
38%
13%
27%
38%
9%
17%
49%
13%
27%
40%
Totalt
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Alliansen
Rödgröna
%
20%
14 Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023, varning för låga baser på ett flertal mindre partier
40%
60%
23%
39%
28%
17%
22%
28%
Ganska- och mycket
litet förtroende
5%
83%
76%
3%
2%
5%
6%2%
17% 3%
14% 5%
21%
3%
14% 4%
80%
66%
100%
69%
68%
63%
60%
55%
52%
70%
54%
Majoritet vill öka de ekonomiska resurserna till försvaret
Tycker du de ekonomiska resurserna till försvaret bör ökas, bibehållas på dagens nivå eller minskas?
80
Ökas
70
60
50
54
54
Bibehållas på
dagens nivå
Minska
Osäker/Vet ej
55
45
40
36
32
33
30
26
20
10
10
0
Apr
2014
Dec
2014
Dec
2015
Dec
2016
Apr
2014
Dec
2014
Dec
2015
Dec
2016
15 Källa: DN/Ipsos 15-27 april 2014, 8-15 december 2014, 3-14 december 2015, 2-12 december 2016
Bas: 1023
Apr
2014
8
Dec
2014
6
Dec
2015
8
9
8
8
Dec
2016
Apr
2014
Dec
2014
Dec
2015
11
Dec
2016
Alliansens väljare vill oftare öka resurserna till försvaret
Tycker du de ekonomiska resurserna till försvaret bör ökas, bibehållas på dagens nivå eller minskas?
Ökas
Bibehållas på samma nivå
55%
Totalt
Kristdemokraterna
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Alliansen
Rödgröna
%
20%
16 Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
Bas: Samtliga n=1023, varning för låga baser på ett flertal mindre partier
Osäker/Vet ej
26%
75%
68%
64%
63%
60%
49%
38%
28%
36%
63%
43%
Sverigedemokraterna
Minskas
40%
8% 11%
14%
9% 2%
9%
15%
9%
25%
5% 7%
26%
4% 7%
30%
7% 3%
35%
6% 10%
38%
9%
15%
15%
21%
25%
6% 6%
35%
9%
13%
60%
80%
100%
Väljare som vill gå med i Nato vill oftare öka försvarets resurser
Tycker du de ekonomiska resurserna till försvaret bör ökas, bibehållas på dagens nivå eller minskas?
Ökas
Bibehållas på samma nivå
Minskas
55%
Totalt
26%
73%
Ja till Nato
38%
Nej till Nato
Ryssland är ett hot mot
Sveriges säkerhet
34%
41%
%
20%
8%
21%
74%
Ryssland är ej ett hot mot
Sveriges säkerhet
Osäker/Vet ej
60%
2%4%
20%
8%
16%
3% 7%
35%
40%
11%
20%
80%
4%
100%
Källa: DN/Ipsos 2-12 december 2016
17 Bas: Samtliga n=1023
Nedbrytningarna om Ryssland baserar på en sammanslagning av de två högsta och de två lägsta svarsalternativen på frågan ”Anser du att Ryssland utgör ett stort eller litet hot mot Sveriges säkerhet?”
Metod
Ipsos har under perioden 1 – 12 december intervjuat 1723 röstberättigade väljare. Datainsamling har skett parallellt dels genom telefonintervjuer med
ett slumpmässigt individurval, dels genom digitala intervjuer i en slumpmässigt rekryterad respondentpanel. Frågan ”Anser du att Sverige bör gå med i
Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?” ställdes både via telefon och via digitala intervjuer, skattningen av frågan är ett snitt av resultaten
från telefonintervjuerna och de digitala intervjuerna enligt principen 1+1/2. Resterande frågor ställdes enbart via digitala intervjuer.
Urvalet för telefonintervjuerna är ett individbaserat slumpmässigt urval. Vi söker namngivna individer och säkerställer att vi kommit till rätt person vid
uppringning. Urvalet köps in med de telefonnummer som finns registrerade på respektive person och vid sökning av intervjupersoner så använder
Ipsos tillgängliga nummer, dvs både mobilnummer och fasta telefonnummer i den utsträckning som dessa finns tillgängliga.
Urvalet för de digitala intervjuerna är ett kvoturval ur en slumpmässigt rekryterad respondentpanel
Ipsos tillämpar kvoturval för de digitala intervjuerna och kan därför inte beräkna statistisk felmarginal för de olika skattningarna.
Metod
Vägning digitala intervjuer
Vägning digitala intervjuer
1. Kön och ålder (5 åldersgrupper)
2. Utbildning (Förgymnasial, 2-åring gymnasial, 3-årig gymnasial samt eftergymnasial utbildning)
3. Geografi (Fördelning mellan storstäder inklusive förorter, större städer inklusive förorter samt övriga kommuntyper)
4. Politisk geografi (Indelning av kommunerna utifrån partiblockens genomsnittliga resultat i valen 2006, 2010 och 2014)
5. Politisk nyhetskonsumtion (Mäts med frågan ”Hur ofta läser, lyssnar eller tittar du på nyheter som rör partier, politik och samhällsutvecklingen?”)
6. Värderingsvägning enligt GAL-TAN- dimensionen (grön, alternativ, libertär vs traditionell, auktoritär, nationalistisk). Dimensionen mäts med fyra
frågeställningar som fångar respondenternas syn på :
• Nationellt självbestämmande kontra globalisering
• Ska de som avviker från majoritetens normer anpassa sig eller få avvika
• Gemensam kultur kontra mångkultur
• Bör brottslingar i första hand vårdas eller straffas
• Utifrån svaren delas respondenterna in i tre grupper utifrån vilka värderingar man har (GAL-TAN och de med blandade värderingar).
7. Parti i riksdagsvalet 2014
Vägning telefonintervjuer
1. Kön och ålder mot SCB-data
2. Geografi (Fördelning mellan storstäder inklusive förorter, större städer inklusive förorter samt övriga kommuntyper)
3. Parti i riksdagsvalet 2014
Telefon- respektive paneldata bearbetas och vägs separat.
Appendix
Anser du att Sverige bör gå med i Nato eller anser du att Sverige bör stanna utanför?
Frågan ställdes både i telefon och digitalt
100
80
Osäker/Vet ej
Ja, Sverige bör gå med
Nej, Sverige bör stanna utanför
56
60
47
40
28
33
34
38
33
0
April
14
Dec
14
Dec
15
Dec
Dec
16
16
Tele Webb
April
14
20
Dec
14
16
Dec
15
44
37
31
15
20
50
19
Dec Dec
16
16
Tele Webb
April
14
Dec
14
Dec
15
Dec Dec
16
16
Tele Webb
Källa: DN/Ipsos 15-27 april 2014, 8-15 december 2014, 3-14 december 2015, 1-12 december 2016
20 Bas: n= 1150, n=1436, n=1231, n=1023 (webb), n=700 (telefon)
*För mätningarna innan december 2016 gjordes undersökningen via telefonintervjuer, denna månads mätning gjordes via både telefonintervjuer och digitala intervjuer