Jönköping 11 maj - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning
- vad blir nästa steg?
Revinge 23-24 maj 2017
På alla nivåer krävs
förmåga att
samverka och leda:
För aktörsgemensam
inriktning och
samordning av
resurser
Internationella aktörer
Internationell nivå
FN-systemet
Nato
Europeisk nivå
Europeiska Unionen
Östersjösamarbetet
Nordisk nivå
Nordiskt samarbete
Riksdagen
Nationell nivå
Regeringen
350 myndigheter
Regional nivå
21 länsstyrelser
20 regioner/landsting
Lokal nivå
290 kommuner
Exempel
• EU – övningen Edrex som framförallt övat
samverkan och ledning. Första EU-övningen på
policynivå.
• Nato – 7 grundläggande förmågor; styra och leda,
energi, befolkningsrörelser, livsmedel/vatten,
mass-skadeutfall, kommunikationssystem,
transporter
Energiförsörjning
Livsmedel
Transporter
Hälso- och sjukvård samt omsorg
Finansiella tjänster
Information och kommunikation
Skydd och säkerhet
Slutsatser från NRFB 2017
• Öka tempot med totalförsvarsplaneringen.
• Sammanhållet planeringsansvar för
krisberedskap och höjd beredskap – förutsätter
förmåga att samverka och leda.
• Samhällsviktig verksamhet och kritisk
infrastruktur behöver stärkas.
• Informationssäkerhetsarbetet behöver utvecklas.
Utmaningarna!
• Krisberedskapen ska fortsätta att utvecklas –
samtidigt som vi ökar tempot för planering av
civilt försvar.
• Många vidtagna åtgärder redan för civilt försvar
– men mycket arbete återstår. Prioritera!
• Politiska signaler: öka tempot!
Tack– ni har en viktig uppgift!