EU, NATO, AU

advertisement
Aktörer och institutioner i
internationella relationer:
EU, NATO & AU
Europeiska Unionen - EU
• Bildades 1951 under namnet Kål- och
stålgemenskapen
• Frankrike, Västtyskland, Nederländerna, Belgien,
Luxemburg och Italien
• Samarbete kring kål och stål
• Främja handel och fred
De fyra friheterna
• Fri rörlighet över medlemmarnas gränser
• Varor, tjänster, människor och kapital
• Diskutera: Hur främjar detta fred?
Organisation
•
•
•
•
•
Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
Europeiska rådet
Ministerrådet
EU-domstolen
Ministerrådet
• Högsta beslutande organet
• Består av ministrar från alla medlemländer
• Olika ministrar beroende på vilka frågor som
diskuteras
Europeiska rådet
• Medlemsländernas regeringschefer och
utrikesministrar
• Riktlinjer för EU:s framtid
• Ansvarar tillsammans med Ministerrådet för EU:s
utrikes- och säkerhetspolitik
Utrikes- och
säkerhetspolitik
• Humanitära insatser
• Fredsbevarande- och fredsframtvingande insatser
• Europeiska rådet ger förslag på insatser,
Ministerrådet fattar beslut
• Alla medlämsländer måste rösta ja till en insats
• Länderna beslutar sedan om de vill delta i insatsen
• Uppbyggnad och humanitär hjälp Afghanistan
• Fredsbevarande insats i Kongo 2003
North Atlantic Treaty
Organization - NATO
Mellanstatlig politisk organisation med militära resurser
Bildades 1949 som en motpart mot Sovjetunionen
efter det andra världskriget
Medlemsstater
•
•
•
•
•
•
•
•
Bland andra:
USA
Frankrike
Storbritannien
Norge
Italien
Tyskland
Turkiet
Kollektivt försvar:
Om en medlem attackeras ska de övriga bistå med
hjälp att försvara medlemsstaten
• Har sedan 90-talet tagit sig rätten att ingripa mot
stater även om en medlemsstat inte angripits
• Öppnar för insatser utan FN-beslut
• Ett sådant exempel var NATO:s bombningar mot
Jugoslavien 1999 för att få slut på Kosovokriget
• Beslut fattas av Nordatlantiska rådet
• Beslut kräver att alla är överens
• Vetorätt
Afrikanska Unionen - AU
• Bildades 2002
• Påminner om EU: statligt samarbete, för främjande
av handel och fred
• Mänskliga rättigheter
• Byggande av demokrati
•
•
•
•
•
Samtliga afrikanska stater från början medlemmar
Tre har uteslutits eller valt att uteslutas:
Guinea (militärkupp)
Madagaskar (militärkupp)
Eritrea (pga. AU:s kontakt med FN:s säkerhetsråd om
intervention i Eritrea)
• Det panafrikanska parlamentet: lagstiftare
• Freds- och säkerhetsrådet: 15 medlemmar som väljs
av parlamentet. Inget veto.
• Fredsstyrkor
• Darfur och Somalia
• Samarbetar med FN
• NATO:s kan besluta om militära interventioner utan
att FN beslutat om det. Exempelvis mot dåvarande
Jugoslavien 1999, då säkerhetsrådet inte ville ta till
militära medel för att lösa konflikten.
• Diskutera: Är det rätt av NATO-länderna att bortse
från FN:s beslut? Bör de göra det i fallet Syrien?
• Vad händer med synen på FN om NATO struntar i
FN?
• Varför uppstår behovet att strunta i FN:s
säkerhetsråd?
Vilka argument för och emot kan man tänka sig?
Download