Hämta fil - Elin Harring

advertisement
Retorik
Om konsten att övertyga
(i tal och skrift...)

BAKGRUND: De gamla grekerna

FOKUS: Retorik i vår vardag

SYFTE:
Att förstå
Att genomskåda
Att utnyttja
RETORIK I VARDAGEN
Politiker
Journalister
Reklam
Konspirationer
Religioner
...
Tre taltyper:
Rådstal/politiska tal
Rättstal/juridiska tal
Festtal/ceremoniella eller lovtal
Den retoriska triaden:
Ethos Att öka din trovärdighet - var pålitlig och
trovärdig
Logos Att tala till publikens förnuft. Övertyga genom
fakta.
Patos Att övertyga genom att spela på publikens
känslor.
Partesmodellen

Intellectio (att förstå)

Inventio (att hitta på)

Dispositio (att planera)

Elocutio (att smycka)

Memoria (att minnas)

Actio (att agera, framföra, uttala)

Emendatio (utvärdera)
Att övertyga!
Men hur?





Exempel
Exempel
Exempel
Exempel
Exempel
1
2
3
4
5
Er första uppgift:
INTELLECTIO (s.22)
Analysera den retoriska situationen
1. Syfte och ämne
2. Mottagarna
3. Sammanhanget
Skriv ner hur ni tänker! Detta är grunden för
analysen sedan.
Analysera uppgiften!
Er andra uppgift:
INVENTIO s. 24-25
1) Spåna
2) Strukturera
3) Gallra
Gör en kladd!
Er tredje uppgift:
DISPOSITIO s. 26-28
1) Exordium Inledning
2) Narratio Bakgrund/sammanhang
3) Propositio Budskap
4) Argumentatio Argumentation
5) Peroratio Avslutning
SKRIV!
Er fjärde uppgift:
ELOCUTIO s. 29-33
Den röda tråden
2) Den rätta stilen
3) Stilfigurer
1)
Formulera!
Er sjätte uppgift:
MEMORIA s. 36-37
1)
2)
3)
4)
5)
Börja i god tid
Öva inför någon
Tänk på dina hjälpmedel
Ta tid på dig själv
Kroppsspråk och röst
ÖVA!
Er femte uppgift
ACTIO s. 34-35, 38-41
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Hjälpmedel
Ögonkontakt
Ansiktsuttryck
Gester
Rösten
Nervositeten
ÖVA, ÖVA, ÖVA IGEN!
Er sista uppgift:
EMENDATIO s. 42-43
Självskattning
2) Respons från andra
3) Lärdomar
1)
Hur gick det här då?
Download