Dags att spela dataspel

advertisement
Dags att spela dataspel
OM VILK A SOM SP E L A R , S P E L O C H K U LT U R , S P E L O C H L Ä R A N D E, H I S TO R I K , Å L D E R S MÄ R K N I N G O C H L E G A L A TJ ÄNSTER
Dags att spela dataspel
Innehållsförteckning
Dataspel är en miljardindustri........................3
Vilka spelar dataspel?......................................4
Spela för att lära................................................6
Dataspel och kultur..........................................9
Åldersmärkning av spel.................................12
Nätet - legala spel och piratkopiering.........14
Spelhistoria: Från Pong till Nintendo Wii....15
Vetenskapliga fakta om dataspel.................16
OM DATASPELSBRANSCHEN
Dataspelsbranschen är en samarbetsorganisation
för MDTS och Spelplan-ASGD.
For information in English please visit
www.swedishgamesindustry.com.
2 | Dags att spela dataspel
Ansvarig utgivare: Martin Lindell
Informatör/analytiker
Telefon +46(0)706 629496
[email protected]
Dataspelsbranschen Swedish Games Industry
Klara norra kyrkog 31, Box 3139, SE-103 62 Stockholm
www.dataspelsbranschen.se
Dataspel är en miljardindustri
Dataspel är en av de snabbast växande
underhållningsbranscherna. Det säljs
miljontals spel årligen och spelutveckling sysselsätter över 1300 personer i
Sverige.
1999 såldes det 3,8 miljoner spel i Sverige. Tio år senare är motsvarande siffra
7,4 miljoner exemplar. Omsättningen
har gått från 1,2 miljarder kronor 1999
till 2,8 miljarder kronor 2009. Bakgrunden är en explosiv utveckling av nya
mer tekniskt avancerade spel som har
lett till förträffligare upplevelser och en
breddning av utbudet som attraherat
nya målgrupper.
I Norden såldes det spel för 6 miljarder kronor 2009, vilket motsvarar runt
7 procent av den europeiska spelförsäljningen. Pricewaterhouse Coopers
värderade den globala spelmarknaden
till drygt 52 miljarder dollar 2009. Deras
prognos för 2012 är 67 miljarder dollar.
Det kan jämföras med musikbranschen
som förväntas vara värd närmare 37
miljarder dollar.
Spelutveckling i Sverige
I rapporten Spelutvecklarindex, en
sammanställning baserat på årsredovisningar, så redovisas det att 104 bolag
sysslar med spelutveckling och sysselsätter 1353 personer. Tillväxten har varit
stor, sysselsättningen har ökat med 89
procent från 2005 till 2008 och omsättningen växte med 115 procent under
samma period. Sammantaget omsätter
branschen 1,2 miljarder kronor. Värdet
i konsumentled är flera gånger större
och majoriteten av svenska utvecklares
försäljning sker via export.
De största bolagen är EA DICE i
Stockholm med 240 anställda, Ubisoft
Massive i Malmö med 116 personer,
Starbreeze i Uppsala med 103 stycken
och Avalanche Studios i Stockholm
med 85 anställda.
Förutom de 1353 personerna som
arbetar med spelutveckling sysselsätts
människor i spelbranschen med distribution, inom förlag och hos återförsäljare.
Dataspel omsatte 3
miljarder kronor under
2008 jämfört med köpoch hyrfilm som stod för
2,1 miljarder kronor.
7,4 miljoner spel såldes i
Sverige 2009.
Call of Duty: Modern
Warfare 2 har omsatt mer
än en miljard dollar, vilket
är i nivå med världens
största filmer på bio.
1353 personer arbetade
med spelutveckling i
Sverige 2008.
Dags att spela dataspel | 3
Vilka spelar dataspel?
Generationen som växte upp med Nintendo och Commodore 64 på 80-talet
har växt upp och flera av dem har egna
barn. Många har fortsatt att spela även
i vuxen ålder. I takt med att branschen
har mognat har utbudet av spel växt
och idag finns det spel för alla åldrar
och smaker.
I en undersökning av Reflect januari
2010 svarade 81 procent ur ett representativt urval att de spelar dataspel. Undersökningen stärker tesen att de som
började spela som unga även fortsatt
med det i vuxen ålder. Hela 52 procent
har spelat i mer än tio år.
Nya speltyper som musikspel och
fitness har utökat målgruppen med folk
som tidigare inte spelat dataspel.
Traditionellt är den stora marknaden
för spel de som säljs i butik. Men spel
har blivit mer tillgängliga tack vare nya
kanaler som spel direkt i webbläsaren
på nätet och spel på mobiltelefonen.
Då spel som Travian och Battlefield Heroes är gratis att spela betyder det en
mindre tröskel för de som vill testa. Ett
annat exempel är Farmville och Mobwars som spelas via sociala nätverkssajter som Facebook och MySpace. Av de
som spelar uppger 67 procent av kvinnorna och 63 procent i åldersgruppen
45-60 år att de spelar denna typ som av
spel som benämns casualspel.
Det är numera en vanlig syn med
Wii på svenska ålderdomshem som ett
sätt aktivera pensionärerna. Spelandet
som hobby har krupit upp i åldrarna
83 % av barn och unga
spelar dataspel enligt
Medierådet
81 % av svenskarna 15-60
år spelar dataspel enligt
Reflect.
4 | Dags att spela dataspel
och hela 33 procent i åldersgruppen
60-74 år spelar dataspel enligt TNS
Gallup. Det är även digitala varianter av
Sudoku och Patiens samt hjärngympa
som attraherar äldre spelare.
Enligt Medierådets rapport Unga
& Medier 2008 spelar 83 procent av
barn och unga (9-15 år). Bland pojkarna
spelar 96 procent och de uppger att
Counter-Strike och World of Warcraft
är favoritspelen. Hos flickorna är de
71 procent som spelar och favoritspelen heter The Sims och Singstar. Lika
många pojkar som flickor väljer Guitar
Hero som favoritspel.
Som en jämförelse är medelåldern på
en spelare i USA 35 år och en fjärdedel
av alla spelare är över 50 år visar en
undersökning av ESA. Vidare spelar 97
procent av alla amerikanska tonåringar.
Enligt NPD så spelas det dataspel i 65
procent av de amerikanska hushållen.
Lyfter vi blicken globalt så visar en
undersökning beställd av Nintendo att
antalet aktiva spelare i Nordamerika,
Västeuropa och Japan är knappt 300
miljoner. Det konstateras att det finns
ytterligare 150 miljoner nya potentiella
spelare som kan tänka sig att spela,
men som ej spelar idag.
Försäljning av dataspel 1998-2009 volym
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Statistiken avser antal sålda spel i Sverige. Sammanställt av Dataspelsbranschen.
Vad spelar du på?
Bas: De som svarat att de spelar dataspel, 728 intervjuer. Sammanställd av Reflect januari 2010.
Spelar du online (spel på internet/nätverksspel)?
Bas: De som svarat att de spelar dataspel, 728 intervjuer. Sammanställd av Reflect januari 2010.
Dags att spela dataspel | 5
Spela för att lära
Att spela är roligt och i dataspel stegras
svårighetsgraden i takt med att man avancerar. Det gör spel till ett potentiellt
utmärkt läroverktyg. Utvecklingen har
gjort att skolor och lärare omfamnar
spel i större utsträckning eftersom det
är något som dagens unga ser som en
kul aktivitet.
Spel bjuder på upplevelser som
aktiverar fler sinnen genom en visuell
presentation samt ljud och musik som
en vanlig lärobok inte kan erbjuda. Till
skillnad från en video där eleven är en
passiv åskådare så deltager man själv i
ett spel. Som ett verktyg i skolan hjälper spel till att öka motivationen, vilket
ökar koncentrationen och hjälper till att
bevara inlärd kunskap.
Egentligen är spel i undervisningssyfte inte något nytt. Populära spel på
skolorna i Sverige under 90-talet var
Cheops pyramid och Chefrens pyramid som kretsade kring matematik på
högstadie- och gymnasienivå. För de
6 | Dags att spela dataspel
yngre finns idag ett stort utbud med
pedagogiska lek & lär-spel som t.ex.
Kalle Kunskap och Josefin Skolhjälp.
Det är dock först på senare tid man
genomför större och organiserade
projekt kring spel i skolan. I Italien har
lärare, utvecklare och experter samordnats under Didactics assisted by New
Technologies-projektet för att skapa
spel för matematik och italienska. Över
tusen lärare och 10 000 elever i åldrarna
7-10 år ingår i projektet.
I den franska staden Privas fick 700
elever med inlärningssvårigheter eller
sociala problem som lett till sämre resultat i skolan, vara med i ett åttaveckorsprogram med spel som stöd. Olika
spel valdes ut för olika elever. Eleverna
uppvisade ökade kunskaper, bättre
självförtroende och samarbetsförmåga
samt ökad förmåga att lösa komplexa
uppgifter.
I USA har Federation of American
Scientists (FAS) arbetat med spelutvecklare, museum och universitet för
att ta fram olika spel som bl.a. Immune
Attacks som lär ut om immunsystemet
där spelaren ska rädda en patient som
fått en bakterieinfektion.
En enkät om användande av informationsteknologi i utbildning på nio
språk gick ut via European Schoolnet
och besvarades av 528 lärare. Av de som
använde spel i skolan svarade närmare
80 procent att de vill använda spel
oftare under lektionerna. De lärare som
inte använt spel i skolan ville veta mer
om andra lärares erfarenheter om spel
i skolan (80 procent) och över hälften
var intresserade av att använda spel i
undervisningen.
Det finns även andra typer av spel för
utbildning som inte är direkt kopplade till ett specifikt ämne i skolan. Ett
exempel är Planeträddarna vars syfte
är att skapa intresse och kunskap kring
energi- och klimatfrågor hos barn i
mellanstadieålder. Ett annat exempel
är FN:s flyktingskommissariats spel Mot
alla odds vars uppgift är att utbilda
135 företag av de som är
listade på Global Fortune 500
uppger att de 2012 kommer
att ha implementerat spel
som utbildning av sin
personal enligt The Apply
Group.
På http://games.eun.org
finns resurser om spel i
undervisning. Här finns bl.a.
en handbok för lärare: http://
games.eun.org/upload/GIS_
HANDBOOK_EN.PDF.
I Norge användes Brain Training på Nintendo DS under skolturné där sjundeklassare tävlade i matematik.
studenters kännedom och kunskap om
flyktingars svårigheter.
I USA rekommenderar The National
Education Association (NEA) lärare att
använda spel som t.ex. Sim City i utbildningssyfte. I Sim City är uppgiften att
bygga en egen stad och utmaningen
att få infrastruktur, ekonomi och samhälle att fungera.
Derek Robertson, visar i en studie
att spel med logiska problem som t.ex.
Dr. Kawashima’s Brain Training har en
positiv inverkan på lärandet i skolan. I
Norge hösten 2006 användes just Brain
Training i en turné med 30 skolor där
sjundeklassare skulle lösa 20 matematiska problem på kortast tid och tävlade
om att bli den bästa klassen i landet.
Flertalet studier av bl.a. Maria Klawe
vid universitet i British Columbia, Feng
Din och Josephine Caleo vid William
Paterson University och Sharon Gander
vid Cerner Virtual University visar att
spel är ett bra redskap för lärande.
Simon Egenfeldt-Nielsen vid IT-universitet i Köpenhamn konstaterar i sin
doktorsavhandling att det finns stor potential i användande av spel för utbildning. Även professor Edward O. Wilson
vid Harvard tror att spel är framtiden
där man gör lärandet levande genom
att kliva in i olika miljöer i spel.
Även för vuxna och vidareutbildning
När man talar om spel som utbildning
i yrkeslivet eller andra forum så brukar
det definieras serious games. Förutom
att vara en kul inlärningsform och ett
sätt att införa praktiska träningsmoment så är det också ett sätt att göra
upprepade övningar på sådant som är
svårt och kostsamt att göra på riktigt.
Ett av de första serious games var
Battlezone från Atari som skulle träna
amerikanska militären 1980 och även
Dags att spela dataspel | 7
Definitionen av serious
games är: a mental contest,
played with a computer
in accordance with
specific rules that uses
entertainment to further
government or corporate
training, education, health,
public policy, and strategic
communication objectives.
I Sverige utbildas
cirka 1000 personer i
spelutveckling genom
olika program och kurser
på högskolor, universitet
och yrkeshögskolor.
lanserades i en kommersiell version.
Simulatorer inom militären är vanligt
eftersom det är dyrt att genomföra
stora manövrar med fordon och även
farligt. I Sverige forskar Försvarshögskolan om serious games.
På Skövde högskola finns ett magisterprogram för serious games som
involverat bl.a. Saab Microwave Systems, Räddningsverket och Försvarets
materiellverk. Andra exempel på spel är
Laser Surgeon: The Microscopic Mission
för utbildning av kirurger och Flight
Simulator, som är en konsumentprodukt, men som ofta används för träning
av blivande piloter.
Utbildning av spelskapare
För att Sverige ska bevara sin plats som
ett av de länder som gör de bästa spelen måste vi utbilda talanger som kan
göra nästa generations spel. Det finns
en rad eftergymnasiala utbildningar
som är specifikt inriktade på dataspel:
yrkeshögskolor som Playground Squad
i Falun, The Game Assembly i Malmö
och Futuregames Academy i Stockholm samt högskolor och universitet
som Högskolan i Skövde, Chalmers i
Göteborg och Stockholms universitet DSV, Data- och systemvetenskap.
Därutöver finns andra utbildningar och
enstaka kurser relaterade till dataspel.
En tydligare samverkan mellan bransch
och utbildning har höjt kvalitetsnivån
på examinerade studenter. Steget ut i
arbetslivet går i många fall via inkubatorer som t.ex. Gothia Science Park
och Stiftelsen Teknikdalen, vars roll är
att fånga upp kunskapsbaserade idéer
med tillväxtpotential.
Battlezone från början av 80-talet är ett tidigt exempel på spel för utbildning som amerikanska militären använde för simuleringar.
8 | Dags att spela dataspel
Dataspel och kultur
Professor Henry Jenkins på MIT anser
att Dataspel är en konstform precis som
litteratur, film och bildkonst. Dataspel
är en populärkultur som fått enormt
genomslag och influerar andra konstformer.
1998 såldes det 3,5 miljoner spel i
Sverige, tio år senare var motsvarande
siffra 7,7 miljoner exemplar. Spel har
växt och blivit en av vår tids största populärkulturer. Under dessa år har detta
manifesterats genom en rad milstolpar
som när kulturministern Lena Adelsohn
Liljeroth delade ut pris till årets svenska
spel på Dataspelsgalan 2008 och när
det kontroversiella spelet Postal var
med i utställningen om yttrandefrihet
på Nobelmuseum. Dataspel har också
påverkat trender inom populärkultu-
ren. Grand Theft Auto: Vice City som
utspelas i ett fiktivt neonglänsande
Florida, blev upptakten till att tv-serien
Miami Vice återuppväcktes och fick en
ny film. Nya kläder och mode syns ofta i
spel, men modedesigern Karl Lagerfeld
tog steget längre och var med som
radiopratare i Grand Theft Auto 4.
Spel som konst
Professor Henry Jenkins vid MIT menar
att spel är en konstform precis som litteratur, film och bildkonst, som reflekterar och influerar vår samvaro. Spel har
använts som ett uttryck i konstvärlden.
1996 skapades Museum Meltdown av
Tobias Bernstrup och Palle Torsson.
Museum Meltdown är ett actionspel
med Arken, Köpenhamns museum
för modern konst och senare även
Moderna museet som banor. Kristoffer Zetterstrand målade 2002 en serie
tavlor med motiv hämtade från spelet
Counter-Strike. Spel har även använts
inom performance som när Joseph
DeLappe manifesterade fredsbudskap
i America’s Army. Konstnären och
forskaren Arne Kjell Vikhagen säger i en
intervju med Interworld:
- Jag tror att game art kommer att
följa en liknande väg som videokonsten, där man går från egna seminarier,
festivaler och utställningar till att långsamt inkorporeras i samtidskonsten.
Historiskt värde
Förutom som konstuttryck förtjänar
spel ett eget museum som bevarar
historiken. Det är viktigt att spelhistorien dokumenteras för att inte
Dags att spela dataspel | 9
Datamuseets utställning Spela roll som skildrar
spelhistorien med svenskt perspektiv har varit
välbesökt och turnerat runt i Stockholm, Linköping,
Borås, Landskrona, Luleå och Halmstad.
Battlefield-serien har
globalt sålt mer än 25
miljoner exemplar och
är Sveriges största
kulturexport sedan
Roxette.
DATASPELSGALAN
Vinnare vid Dataspelsgalan, som årligen
utser det förra årets bästa spel i en rad olika
kategorier.
Årets spel
2000: Metal Gear Solid
2001: The Sims
2002: Grand Theft Auto 3
2003: Ico
2005: Half-Life 2
2006: World of Warcraft
2007: Legend of Zelda: Twilight Princess
2008: Super Mario Galaxy
2009: Grand Theft Auto 4
2010: Uncharted 2: Among Thieves
Årets svenska spel
2000: Fem myror är fler än fyra elefanter
2001: Ground Control
2002: Headhunter
2003: Battlefield 1942
2005: Riddick: Escape from Butcher Bay
2006: Battlefield 2
2007: GTR 2: FIA GT Racing Game
2008: World in Conflict
2009: Mirror’s Edge
2010: Battlefield 1943
10 | Dags att spela dataspel
misstagen från filmvärlden upprepas
då inspelningsmaterial och dokument
gick förlorade från filmens unga år,
vilket dels gjorde historieskrivandet
svårare och dels innebar att källmaterial ej finns bevarade för eftervärlden. I
Sverige har det skett utställningar som
Datamuseets Spela roll som turnerat
på bl.a. Landskrona museum, Tekniska
museet i Stockholm och Östergötlands
länsmuseum. Utställningarna har varit
uppskattade och välbesökta, men är
inga permanenta projekt.
Spel på bibliotek
Dataspel har även tagit klivit in i bibliotek som en del av kulturarvet. I strävan
efter att följa med i utvecklingen har
flera bibliotek framgångsrik inkluderat
spel i sin verksamhet. Några exempel är
biblioteken i Karlskoga och Ängelholm
samt stadsbiblioteken i Umeå, Malmö,
Göteborg och Uppsala.
Två världar möts: film och spel
Dataspel och film har många likheter.
Manusförfattare anställs för att skriva
story och repliker till spel. Kända skådespelare som Dennis Hopper, Ray Liotta,
Mark Hamill och Lance Henriksen har
lånat ut sina röster till spelkaraktärer.
Flera spel som bl.a. Resident Evil och
Tomb Raider har med stor framgång
återskapats som filmer. Det svenska
spelet Just Cause av Avalanche Studios
ska också bli film. Spel har även inspirerat filmer som The Wizard och svenska
Livet i 8-bitar. Det finns mängder av
exempel på tv-serier där spel dyker upp
som en referens, t.ex. så spelar George
Costanza det klassiska spelet Frogger i komediserien Seinfeld och i den
tecknade serien Futurama handlade ett
avsnitt om hur världen hade sett ut om
det hade liknat ett dataspel.
Det är vanligt att såväl actionfilmer
som tecknade filmer även blir spel. Ofta
har dessa spel baserade på filmer inte
särskilt högt anseende, men det finns
många exempel på bra övergångar från
vita duken till spelformatet. De bästa
spelen bygger på samma värld och
karaktärer, men följer inte handlingen
från filmen till punkt och pricka. På det
sättet är spelet inte lika bunden till premisserna i filmen och kan stå på egna
ben med spelmediets styrkor. Storyn
i det av Starbreeze svenskutvecklade
The Chronicles of Riddick: Escape from
Butcher Bay berättar om upptakten
till händelserna i filmen Pitch Black.
Genom att binda ihop handlingen mellan film och spel skapas ett större djup
i huvudpersonen Riddick som spelas av
Vin Diesel. Det innebär att spelet fick en
större betydelse än att enbart återberätta filmens handling i spelform.
Spel ett viktigt fönster för musik
Spel har också blivit en viktig kanal för
musikbranschen. Ett exempel är Guitar
Hero: Aerosmith som första veckan
sålde 550 000 exemplar, vilket är tio
gånger så mycket som deras senaste
skiva Honkin’ on Bobo sålde. Förutom
själva spelförsäljningen av musikspel
som genererar royalty till artisterna så
säljs det också väldigt mycket låtar till
spelen via nedladdning. På mindre än
ett halvår hade Rock Band sålt mer än
6 miljoner låtar sedan de lanserade sin
nätbaserade musikbutik för spelet i
november 2007. Mars 2009 var urvalet
uppe i 600 låtar och försäljningssiffran
nått 40 miljoner nedladdningar. Konkurrenten Guitar Hero meddelar också
att 40 miljoner låtar laddats ner till spelet och ytterligare 14 miljoner skapade
av spelarna själva har laddats ner.
Det musikaliska arvet från The Beatles vårdas med stor försiktighet och
generellt finns inte låtskatten tillgänglig via tjänster som t.ex. iTunes och
Spotify. Men däremot så har 60-talets
popikoner fått ett eget spel i form av
The Beatles Rock Band med 45 låtar och
ytterligare album tillgängliga via nedladdning. Andra band som fått egna
spel är bl.a. svenska Abba och Kent
med Singstar Abba respektive Singstar
Kent. Även rapparen 50 Cent har flera
egna spel där han spelar huvudrollen,
fast då actionspel.
För många band har spelen varit en
dörröppnare till en ny publik. Bandet
Dragonforce som var med i Guitar
Hero blev rejält uppmärksammade
och mångdubblade sin skivförsäljning.
Även band som är med i sportspel
som NHL och FIFA når ut till en helt ny
publik. Några exempel på svenska band
Kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth på Dataspelsgalan 2008.
är t.ex. Apostasy som är med i Brütal
Legend, Backyard Babies som skrev
musik som användes i trailern för Halo
3 samt har tillsammans med In Flames
och Kent varit med i Guitar Hero.
Men även spelmusik står på egna ben
Långt innan ljudet i dataspel var realistiskt och man kunde använda orkestrar
för soundtracket så komponerades det
musik på ett finurligt sätt trots tekniska
begränsningar. Dessa restriktioner
skapade en unik stil på spelmusiken, i
synnerhet den musik som skapades på
80-talets hemdatorer och tv-spel. Arvet
från denna tid lever vidare. Flera artister
som t.ex. Alex Wiklund som uppträder
med en Game Boy komponerar helt ny
musik i genren chipmusik. Band som
svenska Power Play som genomfört
en Japanturné framför spelmusik från
80-talet med traditionella rockinstru-
ment som elgitarr och trummor.
Kompositörerna från 80-talet blev
kända först senare när deras musik återupplivades och spreds via internet. På
konserten Back in time live i Stockholm
2008 uppträdde bl.a. Reyn Ouwehand,
Fred Gray och Jeroen Tel som skapat
musik till flertalet spel för Commodore
64. I en intervju berättar Jeroen Tel att
han på allvar förstod vilket genomslag
och stor uppskattning hans musik
numera har när han på tidigt 2000-tal
blev inbjuden till en konstutställning
i Tyskland för att framföra sin musik i
samband med en fest.
Ett viktigt erkännande för spelmusiken har varit när etablerade institutioner som bl.a. Kungliga filharmonikerna och Malmö symfoniorkester har
framfört både klassisk och ny spelmusik
av kompositörer som Koji Kondo, Chris
Hülsbeck och Yoko Shimomura.
Dags att spela dataspel | 11
Info om märkningen
Ett spel märkt 16 innebär att innehållet
kan uppfattas som olämpligt för personer
under 16 år. Det säger inget om vad en viss
åldersgrupp kan ha för utbyte av spelet
eller om spelets svårighetsgrad. Spelet
rekommenderas alltså för personer över
16 år.
Åldersmärkning av spel
På omslaget av alla spel som är släppta
2003 eller senare syns en åldersrekommendation i det nedre vänstra hörnet.
Fram till och med
december 2009 har
13841 spel märkts
enligt PEGI. Så här ser
fördelningen ut:
3 år 49%
7 år 11%
12 år 22%
16 år 13%
18 år 5%
12 | Dags att spela dataspel
För att underlätta för konsumenten
har dataspelsbranschen på uppmaning av EU tagit fram ett system för
rekommenderad ålder på dataspel. Pan
European Game Information (förkortat
PEGI) inrättades 2003 och används i 29
europeiska länder.
Trots att medlemsstaterna i EU har
mycket gemensamt finns det också
stora skillnader, inte minst på det kulturella och juridiska planet. Sverige har
som regel en avslappnad attityd gentemot grovt språk, medan man i England
ser mer allvarligt på det. Branschen
hade alltså att hitta ett system som
skulle överbrygga såväl kulturella som
juridiska skillnader mellan de länder
som produkterna distribueras i. Genom
att titta på de olika ländernas åldersgränser för vissa typer av skildringar
på film och video enades man till slut
om vilka ålderskategorier som bäst
stämde överens med samtliga länders
inhemska system. Enkelt uttryckt utgör
dessa åldersindelningar grunden för
PEGI-märkningen. PEGI används och är
erkänt över hela Europa och stöds av
Europeiska kommissionen. Det anses
vara en modell för europeisk harmonisering när det gäller skydd av minderåriga.
Vem äger och förvaltar PEGI?
PEGI-systemet ägs av den europeiska
branschföreningen Interactive Software Federation Europe. Systemet
administreras av det nederländska
institutet NICAM som även arbetar med
klassificering av tv-program och filmer i
flera europeiska länder. Vidare finns en
rad styrelser och kommittéer för t.ex.
rådgivning och överklagande. Dessa
består av oberoende experter från flera
europeiska länder.
Hur åldersmärks spel?
Till att börja med fyller spelets utgivare i ett onlineformulär som sänds till
NICAM. Det ifyllda formuläret granskas sedan och ligger till grund för
PLAYSTATION 3 – MIRED – ININ
– SCN
– VERSION 3
SKRÄCK
GROVT SPRÅK
DROGER
SEX
Spelet kan upplevas
som skrämmande för
små barn.
Spelet innehåller
grovt språk som t.ex.
svordomar.
Spelet skildrar eller
refererar till drogbruk.
Spel som skildrar
nakenhet och/eller
sexuellt beteende eller
sexuella anspelningar.
VÅLD
SPEL OM PENGAR
DISKRIMINERING
ONLINESPEL
Spelet innehåller
skildringar av våld.
Spelet har innehåll
som lär ut eller
uppmuntrar till spel
om pengar.
Spelet skildrar någon
form av diskriminering
eller kan uppmuntra
till diskriminering.
Kan spelas online
och innebär därmed
kommunikation med
andra människor.
Game Critics Awards
Best Original Game
THERE’S NO
LOOKING BACK
I ett hårt kontrollerat samhälle
är
du en budbärare vid namn Faith.
Och du är nu ett jagat byte.
Maailmassa, jossa isoveli valvoo
kaikkea, lähetti nimeltä Faith
joutuu
pakenemaan henkensä edestä.
I et overvåget samfund er du
en budbringer kaldet Faith.
Og nu er du jaget bytte.
HDD
1 Player/
1~n Players
nKB/nGB Minimum
SIXAXIS
Motion Sensitive
I et kontrollert og overvåket
samfunn er du en budbringer
ved
navn Faith. Og nå er du jaget.
DUALSHOCK 3
Vibration Function
HD 720p
1080i • 1080p
PSP Compatible
Text and Manual
Network Features
Network Players
2~n
eu.playstation.com mirrorsedg
e.com www.eanordic.com
546MB Minimum
Manuals
Manuals
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
HDD
1 Player
Text and Audio
Quick start manual
SIXAXIS
Motion Sensitive
DUALSHOCK 3
Vibration Function
HD 720p
Network Features
FOR HOME USE ONLY: This software is licensed
for play on authorised PLAYSTATION®3 systems
its underlying copyright and trademark works
only. All unauthorised access, use or transfer
is prohibited. See eu.playstation.com/terms
for full usage rights and broadband and PLAYSTATIONof the product or
requirements in your local language. Library
programs ©1997-2008 Sony Computer Entertainment
®Network
Europe (SCEE). RESALE AND RENTAL ARE
Inc. exclusively licensed to Sony Computer
PROHIBITED UNLESS EXPRESSLY AUTHORISED
Entertainment
account required. PLAYSTATION®Network
BY SCEE. Broadband internet service and
is subject to terms of use and may not be
PLAYSTATION®Network
available, see eu.playstation.com/terms. Players
consent. Licensed for sale only in Europe,
under 18 require parental
the Middle East, Africa and Oceania. Se eu.playstation.com/terms
på bredband och PLAYSTATION®Network
för fullständiga användarrättigheter
på ditt lokala språk. Se eu.playstation.com/terms
for fuldstændige brugerrettigheder og bredbånd, samt krav
PLAYSTATION®Network på dit lokale sprog.
Tutustu eu.playstation.com/terms -käyttöoikeuksiin
samt kravet for
kielelläsi. Gå til eu.playstation.com/terms for
ja laajakaista- sekä PLAYSTATION®Network
å se de fullstendige bruksbetingelsene og
–vaatimuksiin omalla
krav til bredbånd og bruk av PLAYSTATION
®Network på ditt eget språk.
REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE
FEATURES. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS
YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH
AND FEATURE UPDATES ARE FOUND AT
EA ONLINE.
www.ea.com.
EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER
30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
DGNX3806160IS
Mirror’s EdgeTM © 2008 EA Digital Illusions
CE AB. Mirror’s Edge and the DICE logo are
trademarks or registered trademarks of EA
All Rights Reserved. EA and the EA logo
Digital Illusions CE AB.
are trademarks or registered trademarks
of Electronic Arts Inc. in the U.S. and/or other
double-D symbol are trademarks of Dolby
countries. Dolby and the
Laboratories. DTS is a registered trademark
& the DTS logos and Symbol are trademarks
2008 DTS, Inc. All Rights Reserved. All other
of DTS, Inc. © 1996trademarks are the property of their respective
Arts. Made in Austria. All rights reserved.
owners. Published by EA Swiss Sàrl. Developed
by Electronic
BLES
BLES
50000
00322
0000000
3064695
Creative Artwork
Electronic Arts Ltd
Onslow House, Onslow Street
Guildford, Surrey, GU1 4TN
t: 01483 463500
e: [email protected]
Title:
Item:
SKU No:
Artwork Co:
Project Manager:
Operator:
MIRED
ININ
DGNX3806160IS
AW
HJ
JM, JT, MJ
CYAN
MAGENTA
YELLOW
Please check the contents
of this proof carefully, and
mark any comments accordingly.
No responsibilty can be accepted
for unmarked errors.
Innehållssymboler
BLACK
Åldersmärkningen kompletteras med symboler som talar om vilken typ av innehåll
konsumenten kan mötas av när man spelar.
Dessa symboler finns på baksidan av spelet. Spel som är märkta 3 har inga innehållssymboler på baksidan. Ett spel märkt 7 med symbolen för våld betyder att det är
tecknat våld, medan 18 i kombination med symbolen för våld indikerar grövre våld.
en specifik åldersmärkning. Därefter
granskas spelet för att kontrollera att
den angivna åldersmärkningen stämmer. Över 10 000 spel har klassificerats
sedan 2003.
Spel på internet
PEGI Online är ett komplement till
PEGI-systemet. Det syftar till att ge minderåriga ett bättre skydd mot olämpligt
innehåll i onlinespel och att informera
föräldrar om onlinespelen och de eventuella risker de medför.
Åldersrekommendationen från PEGI
gäller spelet i sitt grundutförande. I ett
onlinespel spelar man mot eller med
andra mänskliga spelare över internet.
Det innebär att man i flera spel kan
prata med varandra via headset eller
skriva meddelanden till varandra.
Ofta kan spelaren också skapa eget
innehåll i onlinespelen i form av t.ex.
egna karaktärer eller föremål. Detta
innebär att spelet påverkas av hur
spelarna uppför sig och agerar.
PEGI Online-märkningen finns på
spelets förpackning om det säljs i butik
eller på spelets webbplats. Symbolen
visar att spelets utgivare följer de regler
som gäller för få att använda märkningen. Kraven som ställs är bland annat att
spelet eller webbsidan ska hållas fri från
olagligt eller stötande innehåll som
skapats av spelarna själva, ha uppföranderegler, en ansvarsfull reklampolicy,
värna om integritetsskyddet och möjlighet att rapportera klagomål.
Tips till föräldrar
För många barn och unga är dataspel
en stor del av vardagen. Spelandet är
inte bara underhållning utan också ett
sätt att socialisera, i spelet såväl som i
verkliga livet. Medierådet har tagit fram
enkla tips till föräldrar om dataspel.
Besök Medierådets webbplats på:
www.medieradet.se.
Medierådet är en kommitté inom
Regeringskansliet som arbetar med
frågor om mediepåverkan och barns
och ungas mediesituation, med syfte
att minska riskerna för skadlig påverkan.
På www.pegi.info och
www.pegionline.eu finns
det mer information
om PEGI som t.ex. hur
märkningen går till,
möjlighet att söka vad
ett visst spel har fått för
åldersmärkning eller
rapportera klagomål.
Dags att spela dataspel | 13
Nätet – lagliga spel och piratkopiering
Sedan de första dataspelen började
säljas till en större publik på sjuttiotalet,
har branschen kämpat mot olika former
av illegal konkurrens.
Den har tagit sig olika former genom
åren, kassettband med hackade spel till
de tidiga hemdatorerna Commodore
64 och ZX Spectrum, piratkopierade
CD-romskivor på nittiotalet och dagens
omfattande olagliga fildelning på
internet. Därutöver finns också så kal�lade ”mod chip” som gör det möjligt att
spela piratkopierade spel på konsoler
som Playstation och Xbox. Handeln
med mod chip är omfattande och det
finns hundratals versioner på marknaden. Idag bedöms nio av tio PC-spel
som spelas vara olagliga exemplar.
Dataspelsföretagen har på olika sätt
försökt få betalt av spelarna genom
åren, dels tekniska skydd som t.ex.
14 | Dags att spela dataspel
kopieringsskydd eller aktiveringskoder,
dels att förändra innehållet som till
exempel onlinespel som World of Warcraft eller Facebook-spel som Farmville.
Företagen har också uppfunnit nya sätt
att distribuera spelen, som via mobiltelefoner eller konsolernas digitala
butiker som Xbox Live Arcade eller
Nintendo DSi Store. Det finns också
exempel på spel som är gratis att spela,
där utgivaren tar betalt av annonsörer
eller genom att sälja saker till spelarna,
s k mikrobetalningar. Men branschen
kan inte själv hantera problemen med
olaglig distribution, alla dessa åtgärder
behöver kompletteras av insatser från
samhället, inte minst när det gäller
olaglig fildelning på internet. På senare
tid har det i Sverige och många andra
länder kommit nya lagar som förbättrar
skyddet för upphovsrätten på internet,
men det är för tidigt att säga om det
är tillräckligt för att marknaden ska
fungera.
Det är förstås viktigt att spelutgivarna får betalt för att kunna göra nya spel.
Men piratkopieringen drabbar också de
spelare som gör rätt för sig, dels förstås
det orättvisa i att en del struntar i att
betala medan andra gör det, men också
för att utbudet av nya spel blir sämre.
På sikt förstör piratkopieringen för alla
spelare.
Det är olagligt att ladda ned upphovsrättsskyddat material från internet
och det är olagligt att sprida sånt material utan tillstånd. Ibland kan det vara
svårt att veta vad som är upphovsrättsskyddat, men en bra princip är att om
något finns gratis på nätet som kostar
pengar i butiken, så ska man inte ladda
ner det.
Spelhistoria: Från Pong till Nintendo Wii
Dataspel känns som ny och modern
underhållningsform, men spel har en
rik historia och åtskilliga år på nacken.
Det första kommersiella elektroniska
spelet heter Computer Space och såg
dagens ljus 1971. Spelet handlar om två
duellerande rymdskepp. Det verkliga
genombrottet kommer året därpå när
Atari släpper Pong, som är en digital
variant av tennis. Utgåvan för hemmabruk av Pong importeras till Sverige
av pionjären Ulf Beckman på mitten av
70-talet.
I början av 80-talet var det spel som
Space Invaders, Donkey Kong och
Pac-Man som förtrollade folk framför
skärmarna. I Sverige säljer importören Bergsala hundratusentals Game
& Watch, ett handhållet spel från
Nintendo. Hemdatorerna gör sitt intåg
och allra mest känd blir Commodore 64
som lanseras 1982 och säljer 14 miljoner
exemplar. Till C64 släpps 1983 det första
kommersiella spelet utvecklat i Sverige:
Space Action av Arne Fernlund.
Senare delen av 80-talet domineras
av Nintendos tv-spel NES som nådde
Sverige 1986. Flertalet framgångsrika
spelserier som Super Mario Bros, The
Legend of Zelda, Final Fantasy och
Metal Gear såg sina första delar på just
NES. Commodore släpper sin hemdator
Amiga 1986, till vilken den svenska
studion Digital Illusions CE släpper sitt
allra första spel Pinball Dreams 1992.
1990 släpper Nintendo den handhållna konsolen Game Boy som tar världen
med storm med spel som ryska Tetris
och senare Pokémon. Trots att den första modellen av Game Boy saknar färg
och endast kan visa fyra gråskalor blir
det den första konsolen att sälja mer än
100 miljoner exemplar.
Sega lanserar sitt tv-spel Mega
Drive 1990 och det populära spelet
Sonic the Hedgehog året därpå. Sega
tilltalar med sportspel en äldre publik
som får upp ögonen för spel. Förutom
NHL Hockey släpps även två spel med
svenska Elitserien till Mega Drive.
Med spel som Sim City, Doom och
Warcraft vid början av 90-talet tar PC
över från hemdatorerna. Spelupplevelsen avanceras med hjälp av CD-ROM
som kan lagra mer information och
3D-grafikkort som höjer den visuella
standarden. PC befäster sin position
i början av 00-talet med The Sims,
Counter-Strike och World of Warcraft.
De två sistnämnda spelas online med
andra mänskliga spelare, något som
blir enormt populärt. 2002 blir svenska
Digital Illusions framgångsrika med sitt
onlinespel Battlefield 1942 där spelarna
befinner sig i Andra världskriget.
Samtidigt som PC vinner mark släpper Sony sitt tv-spel Playstation 1995.
Med hipp marknadsföring och spel
som Gran Turismo, Tomb Raider, Metal
Gear Solid och Final Fantasy VII blir
Playstation att en succé och Sony säljer
över 100 miljoner konsoler. Uppföljaren
Playstation 2 introduceras 2000 och är
den mest sålda spelkonsolen med närmare 150 miljoner exemplar. Spelserien
Grand Theft Auto får sitt verkliga lyft på
Playstation 2.
Till Playstation 2 släpps även karaokeserien Singstar 2004. Serien har fått
åtskilliga svenska utgåvor som Singstar
Svenska hits och Singstar Kent. Tillsammans med Guitar Hero som spelas med
plastgitarr fick dessa musikspel en ny
publik att intressera sig för dataspel.
Efter framgångarna med Game Boy
väljer Nintendo att 2004 introducera en
helt ny bärbär konsol i form av Nintendo DS. Den nya enheten har dubbla
skärmar och har hittills sålt mer än 125
miljoner exemplar.
Microsoft ger sig in på tv-spelsmarknaden 2001 med Xbox. De satsar på
onlinespel och har spelet Halo som
flaggskepp. 2005 lanserar de uppföljaren Xbox 360 som konkurrerar
med Playstation 3 som släpps 2007.
Nintendo introducerar samma år som
Playstation 3 sin konsol Wii. De satsar på
en rörelsekänslig kontroll och med spel
som Wii Sports och Wii Fit når de en ny
målgrupp.
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Dags att spela dataspel | 15
Vetenskapliga fakta om dataspel
Dataspel handlar om att ha kul, det är en populärkulturell
underhållningsform. Men det kan också vara nyttigt för
dig att spela. Här följer en rad exempel på studier och
forskning som visar på fördelarna med att spela.
En studie från Högskolan i Skövde visar att spelare är säkrare
och bättre bilförare. Forskaren Henrik Engström menar att
spelare fattar snabbare beslut i trafiken och kör med större
säkerhetsmarginaler.
Landstinget i Jönköping använder Wii på rehabiliteringskliniken i
Nässjö. Äldre människor och personer i behov av rehabilitering gör
rörelser inom kontrollerade former och det upplevs som roligt.
I en avhandling har Carin Falkner, lärare i pedagogik på Högskolan
i Jönköping, konstaterat att ungdomar mår bra av dataspelande.
Det ger en gemenskap och det är en kultur där det oftast inte
finns droger.
Vetenskapliga studier av docent Martin Rydmark och
arbetsterapeuten Jurgen Broeren har visat att spel som
använder haptik kan användas vid rehabilitering av
strokepatienter.
Tetris är nyttigt för hjärnan tack vare spelets komplexa
kognitiva krav visar en studie Mind Research Network,
Albuquerque i USA. I studien som pågick tre månader fick flickor spela
Tetris.
Doktor Kouroshi Dini på Sharp Brains från Chicago menar att barn kan
lära sig empati från spel. Han hävdar i sina studier att genom interaktion
i spelet måste man fundera på om man ska med eller mot dem och vilka
konsekvenser ett val kan få.
En studie vid universitet i Oxford visar att Tetris kan hjälpa människor med
posttraumatisk stress. Spelet hjälper att reducera antalet situationer där
hjärnan om och om igen spelar upp de hemska minnena.
Nationwide Childrens Hospital Burn Center använder spel för att
distrahera barn från smärtan. Genom att spela behöver de inte utsättas för
smärtdövande medicin.
Seacroft Hospital i Leeds använder balansbrädan till Wii för att öva patienter
med proteser.
Universitetet i Rochester har i en studie påvisat en korrelation mellan
spel och ökad spatial förmåga. En spelare upptäcker enklare föremål vid
distraktioner än en icke-spelare.
Beth Israel Medical Center i New York har sett en tydlig koppling mellan
spel och ökad skicklighet i kirurgi där läkaren kontrollerar en kamera inuti
kroppen på en patient. Det är hand-öga-koordinationen som är bättre på
spelare.
En studie av Universitetet i Ohio påvisar att spel kan användas för att hjälpa
barn med ADHD att träna sin koncentration. Enligt forskare kan en sådan
träning vara ett fullgott alternativ till mediciner som Ritalin.
Det amerikanska forskningsinstitutet Pew Internet & American Life Project
konstaterar att dataspel är en katalysator som uppmuntrar unga till
engagemang i samhällsfrågor.
www.dataspelsbranschen.se
Download