Bilaga 7 2 dev f16m 2013b

advertisement
1(1)
Rapport
Vårt datum/Our date
Vår beteckning/Our reference
2013-10-15
Dnr 35-1392/2013
Ert datum/Your date
Er beteckning/Your reference
2013-08-16
Lars Sterneling
FSO-Flygplats
Flygplatssektionen
Helikopterflottiljen
Linköping
Handläggare, direkttelefon/Our reference, telephone
Gerhard Schwarz, 018-179 344
[email protected]
Kontroll av Devieringsplattan
Malmen flygplats, F 16M, 2013-10-02
Mätningen av den magnetiska missvisningen utfördes med fluxgate-teodolit i mitten
av plattan. Det geomagnetiska totalfältet kontrollmättes på ett oregelbundet nät på
plattan 1,6 m över mark.
Magnetisk Homogenitet
Inga förändringar har skett sedan föregående kontrol som utfördes av ingenjörsfirman Kjell G. Borg. Magnetfältet är homogent.
Medelmissviningen 2013 är 5,4° östlig.
Bäringar från centrum av plattan:
Objekt
Tavla
Hinderljus TL
Tavla
Skorsten
Tavla
Hinderljus röd Hus
Tavla
sign.
Gerhard Schwarz
Dev_F16M_2013b
Uv1Bl3 utg 2.1
Avst.
i km
0,70
1,50
Geogr.
bäring
2,73
177,20
182,70
220,94
272,79
295,17
317,63
Magnetisk Bäring (i grader)
2013
2014
2015
2016
357,3 357,2 357,1 356,9
171,8 171,7 171,5 171,4
177,3 177,2 177,0 176,9
215,5 215,4 215,3 215,1
267,4 267,2 267,1 267,0
289,8 289,6 289,5 289,4
312,2 312,1 312,0 311,8
Download