Bilaga 7 2 dev vovc 2013

advertisement
1(1)
Rapport
Vårt datum
Vår beteckning
2013-10-15
Dnr 35-1392/2013
Ert datum
Er beteckning
2013-08-16
Lars Sterneling
Uppdrag - Mg
Handläggare, direkttelefon
Gerhard Schwarz, 018-179 344
FSO-Flygplats
Flygplatssektionen
Helikopterflottiljen
Linköping
Kontroll av Devieringsplattan
Malmen flygplats, VOVC, 2013-10-02
Mätningen av den magnetiska missvisningen utfördes med fluxgate-teodolit i mitten
av plattan. Det geomagnetiska totalfältet kontrollmättes på ett oregelbundet nät på
plattan 1,6 m över mark.
Magnetisk Homogenitet
Inga förändringar har skett sedan föregående kontrol som utfördes av ingenjörsfirman Kjell G. Borg. Magnetfältet är homogent.
Medelmissviningen 2013 är 5,3° östlig.
Bäringar från centrum av plattan:
Geogr.
Objekt
bäring
Hinderljus TL
51,80
Brunt Hus, gavelspets
93,40
Mast
166,02
Märke, dubbelt hinderljus 195,83
sign.
Gerhard Schwarz
Dev_VOVC_2013
Magnetisk Bäring (i grader)
2013
2014
2015
2016
46,5
46,4
46,2
46,1
88,1
88,0
87,8
87,7
160,7
160,6
160,5
160,3
190,5
190,4
190,3
190,1
Download