Arbetsdokument Nationella Riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar
Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid
prioriteringen av tillstånds- och åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på www.socialstyrelsen.se).
Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.
Tillstånd: Vid en frakturrisk enligt FRAX (utan bentäthetsvärde) på 15 procent eller högre
Åtgärd: Bentäthetsmätning med Kvantitativ datortomografi/perifer kvantitativ datortomografi QCT
Rad: A03.03
Metod: Tidigare tillgängliga dokument innefattade SBU-rapport nr 127 ”Mätning av bentäthet” från 1995, SBU 2003:OSTEOPOROS –
PREVENTION, DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING, denna senare rapport innehöll en bedömning av DXA, QUL, QCT samt
digitala/digitaliserade röntgenbilder. Dessa tidigare dokument innefattade sökningar från (1966-) 1995-2001 dec (2002 feb-aug).
I arbetsgruppen för riktlinjearbetet för osteoporos utfördes en ny litteratursökning dels i Cochrane och dels i PubMed 2008-11-06. Sökningen i
Cochrane var inte tidsbegränsad, medan sökningen i PubMed startade från 2002-08-01. Avseende frakturprediktion och värde för diagnostik och
val av behandling och för uppföljning av behandlingseffekt med kvantitativ CT och perifer kvantitativ CT (pQCT)hittades två systematiska
översikter. I Cochranesökningen identifierades en översikt från läkemedelsverket i Kanada [1], där täckningen i litteraturen sträckte sig från
2002-01-01 till 2007-09-13. PubMedsökningen identifierade en färsk översikt [2] som ingår i International Society for Bone Densitometry
(ISCD) officiella ståndpunkter gällande bendensitometri, med en täckning av litteraturen från start till 2007-05-12. Även om denna senare
systematiska översikten har en litteraturtäckning som även innefattar sökperioden för SBU 2003-rapporten har är referenserna inte till någon
väsentlig del överlappande.
Författare, år
Dunfield,
2007 [3]
Studiedesign
Metaanalys
2 studier
Patientpopulation
Intervention
QCT distala underarmen
(n=500)
Effektmått
Auc
0.876
(0.839-0.908)
Effektmått
Or
NR
Effektmått
Sensitivitet
41%
Övrigt
Specificietet
62%
N: 582
Postmenopausala
kvinnor
QCT ländrygg (n=82)
0.928 ± 0.027
16.0 (5.3-48.4)
NR
NR
Författare, år
Engelke,
2008 [3]
Studiedesign
Metaanalys
15 studier
med QCT
jämfört
med 2
studier med
DXA*
Patientpopulation
Intervention
Kvinnor och män i olika
åldrar, dominans av
postmenopausala
kvinnor
QCT distala underarmen
total BMD
Effektmått
Kotfraktur
Riskgradient
Effektmått
Höftfraktur
Riskgradient
1.1ns
2.6
1.3 ns
1.1
1.7
1.6
(n=165, [4])
(n=124, [5])
(n=779, [6])
1.5
(n=292, [7])
QCT rygg, trabekulärt
BMD
(n=380, [8])
2.3
(n=240, [9])
6.9
(n=292, ref [7])
2.0
(n=508, [10])
2.2
(n=101, [11])
2.9
(n=124, [5])
2.9
(n=112, [12])
3.4
DXA höft
1.9 (1.8-2.1)
(n=NR, >100000, [13])
NR
(n=38973, [14]) 60år
NR
70 år
80 år
NR
2.4 (2.2-2.6)
3.1 (2.4-3.9)
2.8 (2.4-3.2)
2.3 (2.1-2.5)
* Data presenteras som standardiserade åldersjusterade riskgradienter för DXA, pQCT och QCT.
Evidenssummering framgår av tabellen nedan:
Fråga: Frakturprediktion
Patientpopulation:
Vårdmiljö:
Effektmått
AUC
Antal
deltagare
(antal
studier)
582
(2)
Risk i
kontrollgruppen
(Range)
Relative effekt
(95 % CI)
QCT distala
underarmen
0.876
(0.839-0.908)
QCT ländrygg
0.928 ± 0.027
OR
582
(2)
QCT ländrygg
16.0
(5.3-48.4)
Sensitivitet
582
(2)
QCT distala
underarmen
41 %
Specificietet
582
(2)
QCT distala
underarmen
62 %
Absolut effekt
(mean eller range)
Evidensstyrka
Kommentarer
Fråga: Frakturprediktion
Patientpopulation:
Vårdmiljö:
Effektmått
Antal
deltagare
(antal
studier)
Risk i
kontrollgruppen
(Range)
Relative effekt
(95% CI)
Kotfraktur
Se ovan tabell 1
Höftfraktur
Se ovan tabell 1
Absolut effekt
(mean eller range)
Evidensstyrka
Kommentarer
Kommentarer: I den systematiska översikten utförd av Canadian Agency for Drugs and technology in Health [1] ingick två kohortstudier, där
den ena undersökte QCTs förmåga att prediktera BMD mätt med DXA, och den andra undersökte förmågan att prediktera fraktur hos
postmenopausala kvinnor. QCT synes vara lika effektiv som DXA att prediktera fraktur, men ger en högre stråldos än DXA.
I den andra systematiska översikten genomförd av International Society for Clinical Densitometry [2] ingick 12 studier med olika varianter av
QCT inklusive pQCT, som jämfördes med DXA avseende frakturprediktion. Studiepopulationerna var övervägande postmenopausala kvinnor.
QCT av kotor synes vara lika effektiv som central anterioposterior DXA. Vad gäller perifer QCT så synes pQCT kunna prediktera höftfraktur
men inte kotfraktur hos postmenopausala kvinnor. Måttlig evidens.
Stråldosen för pQCT är jämförbar med DXA.
Eftersom WHOs definition av osteoporos innefattar ett T-score med DXA och T-scores från andra mättekniker inte är likvärdiga så kan
inte T-scores från QCT/pQCT användas för diagnostik av osteoporos.
QCT/pQCT är inte förstahandsvalet för monitorering av behandling av osteoporospatienter, men kan övervägas om DXA ej finns
tillgängligt eller om tekniska hinder finns för DXA-undersökning.
Referenser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dunfield L, Mierzwinski-Urban M, Hodgson A, Banks R (2007) Diagnostic performance and costeffectiveness of technologies to measure bone
mineral density in postmenopausal women. [Technology report number 94]. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health
Engelke K, Adams JE, Armbrecht G, Augat P, Bogado CE, Bouxsein ML, Felsenberg D, Ito M, Prevrhal S, Hans DB, Lewiecki EM (2008) Clinical
use of quantitative computed tomography and peripheral quantitative computed tomography in the management of osteoporosis in adults: the 2007
ISCD Official Positions. J Clin Densitom 11:123-162
MacLean C, Newberry S, Maglione M, McMahon M, Ranganath V, Suttorp M, Mojica W, Timmer M, Alexander A, McNamara M, Desai SB, Zhou
A, Chen S, Carter J, Tringale C, Valentine D, Johnsen B, Grossman J (2008) Systematic review: comparative effectiveness of treatments to prevent
fractures in men and women with low bone density or osteoporosis. Ann Intern Med 148:197-213
Formica CA, Nieves JW, Cosman F, Garrett P, Lindsay R (1998) Comparative assessment of bone mineral measurements using dual X-ray
absorptiometry and peripheral quantitative computed tomography. Osteoporos Int 8:460-467
Grampp S, Genant HK, Mathur A, Lang P, Jergas M, Takada M, Gluer CC, Lu Y, Chavez M (1997) Comparisons of noninvasive bone mineral
measurements in assessing age-related loss, fracture discrimination, and diagnostic classification. J Bone Miner Res 12:697-711
Clowes JA, Eastell R, Peel NF (2005) The discriminative ability of peripheral and axial bone measurements to identify proximal femoral, vertebral,
distal forearm and proximal humeral fractures: a case control study. Osteoporos Int 16:1794-1802
Tsurusaki K, Ito M, Hayashi K (2000) Differential effects of menopause and metabolic disease on trabecular and cortical bone assessed by peripheral
quantitative computed tomography (pQCT). Br J Radiol 73:14-22
Ross PD, Genant HK, Davis JW, Miller PD, Wasnich RD (1993) Predicting vertebral fracture incidence from prevalent fractures and bone density
among non-black, osteoporotic women. Osteoporos Int 3:120-126
Yu W, Gluer CC, Grampp S, Jergas M, Fuerst T, Wu CY, Lu Y, Fan B, Genant HK (1995) Spinal bone mineral assessment in postmenopausal
women: a comparison between dual X-ray absorptiometry and quantitative computed tomography. Osteoporos Int 5:433-439
Bergot C, Laval-Jeantet AM, Hutchinson K, Dautraix I, Caulin F, Genant HK (2001) A comparison of spinal quantitative computed tomography with
dual energy X-ray absorptiometry in European women with vertebral and nonvertebral fractures. Calcif Tissue Int 68:74-82
Guglielmi G, Cammisa M, De Serio A, Scillitani A, Chiodini I, Carnevale V, Fusilli S (1999) Phalangeal US velocity discriminates between normal
and vertebrally fractured subjects. Eur Radiol 9:1632-1637
Duboeuf F, Jergas M, Schott AM, Wu CY, Gluer CC, Genant HK (1995) A comparison of bone densitometry measurements of the central skeleton in
post-menopausal women with and without vertebral fracture. Br J Radiol 68:747-753
Cummings SR, Bates D, Black DM (2002) Clinical use of bone densitometry: scientific review. Jama 288:1889-1897
Johnell O, Kanis JA, Oden A, Johansson H, De Laet C, Delmas P, Eisman JA, Fujiwara S, Kroger H, Mellstrom D, Meunier PJ, Melton LJ, 3rd,
O'Neill T, Pols H, Reeve J, Silman A, Tenenhouse A (2005) Predictive value of BMD for hip and other fractures. J Bone Miner Res 20:1185-1194
Dokumentation av informationssökning i PubMed
PubMed 2008-11-06
Behov av bentäthetsmätning
-DXA, helkropp
-DXA, höft-rygg
-DXA häl-handled, DXL häl
-Digital rtg, handled
-MR, kvantitativ
-CT, kvantitativ/pQCT
-Ultraljud
Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek.
Söknr
Termtyp *)
Söktermer
Antal ref. **)
1.
Bone Density[MeSH] OR Osteoporosis[MeSH] OR
Fractures, Bone[MeSH]
148199
2.
(bone mineral density[tiab] OR BMD[tiab] OR
osteoporosis[tiab] OR fracture risk[tiab])
43554
3.
1 OR 2
159123
4.
Absorptiometry, Photon[MeSH] OR Tomography,
X-Ray Computed[MeSH] OR Radiographic Image
Enhancement[MesH] OR
Calcaneus/ultrasonography[MeSH] OR Magnetic
Resonance Imaging[MeSH] OR
Ultrasonography[MeSH]
537732
5.
(dual energy X-ray absorptiometry[tiab] OR
densitometry[tiab] OR Digital X-ray
radiogrammetry[tiab] OR bone mass
measurement[tiab] OR quantitative computed
tomography[tiab] OR peripheral QCT[tiab] OR MR
imaging[tiab] OR Quantitative ultrasound[tiab])
NOT medline[SB]
1519
6.
4 OR 5
539251
7.
3 AND 6
19022
8.
7 AND Limits: Entrez Date from 2002/08/01
7932
9.
8 AND systematic[SB]
136
*)
MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed)
FT = Fritextterm/er
SB = PubMeds filter
för systematiska översikter (systematic[sb])
för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb])
Tiab= söker i title- och abstractfälten
Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade
NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts
MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln)