Årsmötesprotokoll 2014

advertisement
Årsmötesprotokoll
Datum
2014-02-16
1
Val av ordförande för mötet: Anette Lidman
2
Styrelsens val av sekreterare: Cecilia Björnestedt
3
Upprättande av röstlängd
4
Årsmötets justerare och rösträknare:
Justerare: Margareta Wikström, Eva Kosman
Rösträknare: Josefin Sandén
5
Dagordningen fastställdes.
6
Mötet har i laga ordning blivit utlyst.
7
Verksamhet – och förvaltningsberättelser samt fastställande av balansräkning
Se bilaga 1.
I korta drag har styrelsen
 sett över sina arbetsformer och tillsatt arbetsgrupper för ekonomi, information,
lördagsaktiviteter och samverkan klubb/ridskola
 uppdaterat tävlingsregelboken
 infört LOK-stödsrapportering via app
 arbetat med utökad finansiering av fritidsledartjänsten.
Ekonomisk rapport
Se bilaga 2.
Resultatrapporten:
Klubben redovisar ett negativt resultat på ca 150 000 kr. Jämfört med förra årets resultat
beror försämringen dels på extraordinarie händelser 2012, t ex en LOK-stödsinbetalning
tillhörande 2011, som redovisades 2012, samt uppskrivning av fonder.
På intäktssidan har vi ansökt om hyresbidrag och blivit beviljade 17 000 kr. Familjedagen gav
ca 13 000 kr. Intäkten för medlemsavgifter har ökat, men utgifter till Ridsportsförbundet har
också samtidigt ökat.
I övrigt har vi hållit en låg nivå på utgifter och investeringar.
Balansrapporten:
Trots att vi gör ett negativt resultat har vi god likviditet.
8
Revisionsberättelser
Revisorerna meddelar att det inte finns någon anmärkning på hur
räkenskapernas hanteras under år 2013.
Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
9
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
2017-07-14
Sidnr
Årsmötesprotokoll
2 (3)
Datum
2014-02-16
10
Sektionernas verksamhet- och förvaltningsberättelser och
fastställande av deras balansräkning.
Se bilaga 3.
Tävlingssektionens verksamhetsberättelse
Tävlingssektionen har genomfört fem tävlingar under året.
Nytt funktionärssystem infördes 2013 där viss ersättning utgår för arbetsinsats.
Tävlingssektionens ekonomiska rapport
Tävlingssektionen har gett klubben intäkter på ca 76 000 kr genom arrangemang av lokala
tävlingar. Tävlingsverksamheten har gett ett positivt resultat på ca 5 900 kr, men då är inte
funktionärscheckarna på ca 4 000 kr inräknade.
Ungdomssektionens (US) verksamhetsberättelse
US har genomfört många arrangemang under 2013, så som US-cupen, ”Vi i stallet”-kurs med
avslutande tävling, Halloween-firande och Lucia-show. Ledamöter har även deltagit i
ungdomsledarkurser.
Ungdomssektionens ekonomiska rapport
US gick ca 3 000 kr minus. Intäkterna har jämfört med tidigare år ökat väsentligt.
11
Val av ordförande för föreningen
Anette Lidman
12
Val av nya övriga styrelseledamöter och suppleanter
Åsa Bergström
Madeleine Fernandez Sigg
Mikael Larsson
Monika Helmersson
13
Val av sektioner
Inga nya sektioner föreslås.
14
Ungdomssektionens vald ledamot jämte personlig suppleant
Elina Anastassiou
Matilda Messén, personlig suppleant
15
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Till revisorer 2014 valdes
Henrik Sandén och Ulrika Grundén
Maria Einert och Katarina Eriksson, revisorssuppleanter
16
Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen
Annika Prine, sammankallande
Jenny Fält
Johanna Rudin
Stina Vildir
17
Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud
2017-07-14
Sidnr
Årsmötesprotokoll
3 (3)
Datum
2014-02-16
Josefin Sandén
18
Fastställande av årsavgifter från 2015
Årsstämman beslutade att höja medlemsavgifterna för 2015 med 100 kr, dvs för
Junior: från 150 kr till 250 kr
Senior: från 300 kr till 400 kr
Dessutom beslutades att samtidigt höja åldersgränsen för junior från 20 år till 25.
Avgift för stödjande medlem är oförändrad 150 kr.
19
Övriga ärenden
Inga övriga ärenden togs upp till beslut på mötet.
2014-02-16
Anette Lidman
Ordförande
Cecilia Björnestedt
Sekreterare
Margareta Wikström
Justerare
Eva Kosman
Justerare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards