MÅLDOKUMENT för IM, Individuell Människohjälp

advertisement
Måldokument för IM, Individuell Människohjälp
IM, Individuell Människohjälp, är en svensk biståndsorganisation. Föreningen är öppen för och arbetar
tillsammans med människor oberoende av trosriktning, ursprung eller politisk övertygelse.
Genom stöd till utbildning, hälsa och inkomstgenererande projekt bidrar IM till att förbättra människors
livsvillkor och stärka deras rättigheter. Kännetecknande för verksamheten är medmänsklighet, samverkan
och hjälp till självhjälp. Nya verksamheter börjar i liten skala och utvecklas med målet att de ska övertas av
lokala samarbetspartner.
IM, som grundades 1938 på kristna värderingar, verkar idag i ett tjugotal länder runt om i världen.
Samverkan för upprättelse, IMs allmänna grundval
Medmänsklighet, helhetssyn på människan och alla människors lika värde samt respekt för andra
människors tro utgör grunden för IMs arbete.
IMs erfarenhet är att omsorgen om medmänniskan är ett allmänmänskligt uppdrag som förenar
människor med olika kulturell och trosmässig bakgrund. Detta gemensamma synsätt och en ömsesidig
respekt underlättar en praktisk samverkan.
IMs bistånd förmedlas i samverkan med mottagaren eller lokal samarbetspartner, från människa till människa,
och utformas som hjälp till självhjälp. Detta kännetecknar också IMs insatser vid katastrofer.
Mottagarens behov och önskemål är vägledande. Insatserna börjar i liten skala och utvecklas utifrån gjorda
erfarenheter för att steg för steg överlämnas till en lokal samarbetspartner. För arbetet att skapa lokal
självständighet är ömsesidigt utbyte av erfarenhet och kunskap centralt.
Biståndet skall kännetecknas av
- medmänsklighet: tron på människan och samverkan för att återupprätta människovärdet.
- helhetssyn på människan: behovet av både livskraft och livsmedel, av livsmod såväl som mat och skor.
- alla människors lika värde: strävan att främja enskildas rättigheter och att tillsammans skapa ett gemensamt
framtidshopp.
- respekt för andras tro och tradition: ömsesidigheten är central för samverkan och tilltro.
IM grundades 1938 av Britta Holmström för att genom praktisk handling hjälpa de genom förföljelse,
tortyr och förintelse hotade människorna i dåtidens Europa.
IMs verksamhet ansluter sig till Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs
konvention om barnets rättigheter och övriga relevanta konventioner.
Verksamheten har vuxit fram ur en miljö präglad av kristna humanistiska värderingar. Insatsernas
personliga inriktning i val av medel och metoder utrycks i namnet – IM, Individuell Människohjälp.
IM tar inte religiös eller partipolitisk ställning.
För att bevara sitt oberoende litar IM huvudsakligen till insamlade medel och gåvor.
IM vill:
- försvara och stärka de mänskliga rättigheterna;
- synliggöra utsatta människors förmåga och framtidstro;
- möta och samverka med människor oavsett nationalitet, religiös eller politisk övertygelse;
- bidra till att enskildas människovärde återupprättas och människors livsvillkor förbättras;
- i synnerhet bistå dem som inte nås av andra insatser;
- göra människor oberoende av vidare bistånd;
- främja barns, ungdomars och handikappades utveckling;
- främja vård av behövande äldre och sjuka;
- i samarbete särskilt utveckla insatser inom utbildning, vård och omsorg;
- ge kunskap om förhållandena – ekonomi, kultur, politik och religion – i de länder där IM verkar;
- sprida IMs idéer, tron på människan, tron på alla människors lika värde och respekten för andra
människors tro och livsåskådning; medmänskligheten, övertygelsen att dialog, tolerans och samverkan är
möjlig.
(Måldokumentet antogs av IMs styrelse den 25 november 2000)
Download