Generaldirektören
Organisationsplanen gäller
från den 1 april 2009
Överdirektören
Insynsrådet
Stf GD
GD-staben
Kansliet
Rättssekretariatet
Rättsliga rådets
kansli
Rättsliga rådet
Rikssjukvårdsnämnden
Nationella rådet
för organ- och
vävnadsdonation
Rådet för specialiseringstjänstgöring
Rådet för samordning av insatser
mot hiv/aids
1
2
Kommunikationsavdelningen
Administrativa
avdelningen
Kansliet
Presstjänsten
Digitala medier
och grafisk styrning
Övergripnade
kommunikation
Vetenskaplig informationsförsörjning
Kansliet
Ekonomienheten
Enheten för huvudregistratur och arkiv
IT-enheten
Personalenheten
Serviceenheten
IMS styrelse
Hälsooch sjukvårdsavdelningen
Socialtjänstavdelningen
Tillsynsavdelningen
Epidemiologiskt
centrum
Kansliet
Analysenheten
Enheten för juridik
Enheten för
nationella riktlinjer
Enheten för
rikssjukvård och
effektivitetsanalys
Enheten för nationellt utvecklingsstöd
till verksamheter för
människor med
psykiska sjukdomar
och funktionshinder
UPP-centrum2
Donationsrådets
kansli
Kunskapscenter för
dentala material
Nationell informationsstruktur
Kansliet
Ekonomiska
sekretariatet
Enheten för
funktionshindersfrågor
Individ- och familjeenheten
Sociala
tillsynsenheten
Statistikenheten
Äldreenheten
Kansliet
Enheten för
behörighet och
patientsäkerhet
Enheten för HIVprevention
Enheten för
hälsoskydd
Enheten för
krisberedskap
Smittskyddsenheten
Regionala tillsynsenheterna i
Göteborg
Jönköping
Malmö
Stockholm
Umeå
Örebro
Kansliet
Analysenheten
Enheten för DRG
och patientregistret
Enheten för
klassifikationer
och terminologi
Registerenheten
Statistikenheten
IMS – Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete
UPP-centrum – Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa
IMS 1
Enheten för stöd
och kommunikation
Enheten för
kunskapsöversikter
Enheten för utveckling och utvärdering