Delegationsordning

advertisement






Är talesperson för organisationen och har möjlighet att delegera detta
tecknar firma
förhandlar om generalsekreterarens lön
håller utvecklingssamtal med generalsekreteraren
beviljar generalsekreterarens semesteransökan
attesterar generalsekreterarens utlägg


tecknar firma
beslutar tillsammans med ordföranden och/eller generalsekreteraren om köp eller
försäljningen av värdepapper samt övriga placeringar i enlighet med Djurskyddets
placeringspolicy.

kan fatta beslut i ärenden som är av sådan karaktär att dessa inte kan vänta till nästa
styrelsemöte och där det heller inte är möjligt eller lämpligt att kalla till ett extra
styrelsemöte
beslutar om bidragsärenden enligt av styrelsen fastställda riktlinjer
beslutar i övrigt i frågor som av styrelsen delegerats till AU enligt styrelseprotokoll
beslutar om generalsekreteraren lön efter förslag från ordföranden



Tjänsten är direkt underställd styrelsen och omfattar
 löpande verksamhetsansvar
 att kalla till och delta vid förbundsstyrelsens och AU:s möten. Generalsekreteraren kan
även besluta att andra tjänstemän ska delta. Personal har dock inte rösträtt i utan endast
yttrande- och förslagsrätt.
 att förberedaoch verkställa av styrelsen tilldelade beslut
 att leda och fördela arbetet på kansliet
 löpande arbetsgivaransvar:
- ansvarar för det arbete som utförs av all personal på kansliet
- ansvarar för arbetsmiljöfrågor på kansliet
- anställer underställd personal efter ekonomiska beslut av styrelsen
- informerar regelbundet förbundsstyrelsen om aktuella personalfrågor
- förhandlar och beslutar om löner inom givet budgetutrymme
- hanterar ledighetsansökningar
- ansvarar för upprättande och uppföljning av befattningsbeskrivningar
- ansvarar för utvecklingssamtal
- ansvarar för personalens kompetensutveckling
- ansvarar för uppsägning av underställd personal när ekonomiska eller andra
förutsättningar kräver detta efter beslut i styrelsen







ekonomiansvar:
- ansvarar för att budgetförslag upprättas
- att kansliets budget hålls
- beslut understigande 100.000 kr inom ramen för givet budgetutrymme
utvecklar och underhåller mediekontakter
representerar, parallellt med förbundsstyrelsens ledamöter, organisationen i media
håller kontakt med och ger stöd till lokalföreningarna
svarar på frågor från allmänhet och medlemmar
ansvarar för hur organisationen presenteras utåt
skriva avtal avseende den löpande verksamheten

Arbetsuppgifter och ansvar för övrig personal på kansliet framgår av separata
befattningsbeskrivningar samt särskilda beslut.

Förbundsstyrelsen utser firmatecknare på sitt konstituerande möte. Föreningens firma,
med tillhörande stiftelser och fonder, tecknas av två personer i förening. Attesträtt
tillkommer firmatecknarna var för sig med en beloppsgräns på 200.000kr, därutöver två i
förening.
Varje firmatecknare har rätt att skriva avtal å organisationens vägnar efter styrelsens beslut.
Firmatecknarna delar ansvar för jour under semesterperioden.



Ingen styrelseledamot har rätt att delta i beslut där hon eller han kan anses vara jävig, dvs
att personen själv eller en nära anhörig skulle gynnas eller missgynnas av beslutet. Jäv kan
även uppstå om ett beslut rör en person som en styrelsemedlem har en nära
vänskapsrelation med. Det är varje styrelsemedlems ansvar att meddela när en misstänkt
jävssituation kan uppstå och styrelsen beslutar då om huruvida personen kan delta i
beslutet eller inte. Om personen anses vara jävig ska hon eller han lämna rummet under
den aktuella punkten. Detta ska även antecknas i protokollet.

Protokoll förs av generalsekreteraren eller av annan person som denne utsett. Protokollen
ska innehålla alla fattade beslut samt information om datum och plats för mötet samt vilka
som deltog.
Protokollet justeras av ordföranden samt en styrelsemedlem som utsetts av mötet.
Originalprotokollen förvaras på arkivpapper i kansliets arkivskåp. Inscannat protokoll
sparas i organisationens digitala arkiv.
Justerat protokoll ska finnas tillgängligt på organisationens intranät för styrelsemedlemmar,
revisorer, valberedning samt valda representanter från lokalföreningarna.



Download