Verksamhetshandboken

advertisement
Verksamhetshandbok
Kapitel
Avsnitt
Kap.nr:
Sidnr:
Ledning - Organisation
Ansvar och befogenheter
11.02
1(4)
Dokumentansvarig (namn och funktion)
Fastställd av (namn och funktion)
Fastställd datum
Reviderad datum
Jan Fredriksson, rektor och chef
Jan Fredriksson, rektor och chef
2012-11-26
Dokumentnamn
Enhet
ST Ansvar och arbetsuppgifter - Skolledning
Stagneliusskolan
ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER - SKOLLEDNING
SKOLLEDNING
I skolledningen ingår chefsrektorn, två programrektorer och en administrativ chef.
Skolledningen leder och fördelar det dagliga arbetet på Stagneliusskolan i enlighet med gällande
lagstiftning och regelverk.
CHEFSREKTOR (CR)
Chefsrektorn är chef för skolan och leder verksamheten enligt förbundschefens direktiv och i enlighet
med gällande lagar, förordningar, avtal och förbundets utvecklingsplan.
Chefsrektorn ansvarar för översiktlig/långsiktig planering, visioner, mål och utveckling. Chefsrektorn
ansvarar också för vår gemensamma verksamhet och samordning inom skolan.
I ansvaret ingår även att vara programrektor. Se beskrivning för programrektor.
Ansvarsområden
Ledning
 Ansvarar för att ta fram skolans utvecklingsplan, innehållande mål, visioner och värderingar,
samt att den förankras och sprids
 Har det ekonomiska övergripande ansvaret och beslutar om fördelning av resurserna inom skolan
 Leder skolans ledningsgrupp
 Svarar för samordning med arbetstagarorganisationer (enskilda personalärenden resp. chef)
 Har övergripande ansvar för samordning med övriga skolor (detaljfrågor resp. chef)
Personal
 Personalansvar för skolledning, bibliotekarier, elevhälsopersonal (inkl syv)
 Stödjer övriga skolledningen i deras dagliga arbete
 Genomför medarbetarsamtal och lönesamtal med ovanstående personalgrupper
 Ansvarar för och samordnar skolans gemensamma kompetensutveckling.
 Tar tillsammans med underställd personal fram planer för individuell utveckling
2(4)




Tar tillsammans med skolledning emot ny personal och är ansvarig för introduktion av
underställd personal
Samordnar lönesättningen på skolan
Har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på skolan, samt ansvarar för arbetsmiljön för
bibliotek och elevhälsan.
Har ett övergripande ansvar för elevernas inflytande över sin utbildning
Planering, genomförande och uppföljning av verksamhet
 Ansvarar för skolans verksamhet inför förbundschef och politiker
 Är ansvarig för skolans resultat och måluppfyllelse samt uppföljning och utvärdering av
verksamheten
 Ansvarig för skolans samlade resultatredovisning
 Översiktlig och långsiktig planering
 Ansvarar för skolans organisation och utbildningsutbud
 Följer verksamheten på skolans enheter
 Ansvarig för och samordnar marknadsföring och information till åk 9 och andra intressenter
PROGRAMREKTOR
Programrektor är chef för en av skolans enheter och ansvarar för planering, genomförande och
uppföljning av den utbildning som genomförs inom enheten och har som huvuduppgift att:
 skapa förutsättningar för elever och personal att nå målen
 att i dialog med dem definiera och följa upp målen
 att bidra till att verksamheten utvecklas
Ansvarsområden
Ledning
 Leder och samordnar en av skolans enheter och däri ingående arbetslag/utbildningar
 Är en del av skolans ledningsresurs och ingår i skolans ledningsgrupp
 Biträder CR med att ta fram skolans utvecklingsplan, innehållande mål, visioner och värderingar
samt att den förankras och sprids
Personal
 Har personalansvar för personalen inom sin enhet
 Rekryterar och anställer efter samråd med CR personal till sin enhet.
 Fördelar arbetsuppgifter och leder underställd personal
 Genomför medarbetarsamtal och lönesamtal med underställd personal
 Tar tillsammans med underställd personal fram planer för individuell utveckling
 Tar emot ny personal tillsammans med CR och ansvarar för introduktion av underställd personal
 Svarar för lönesättning för personalen på resp. enhet efter samordning med CR och övriga
rektorer
 Ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom resp. enhet och de ämnen som ingår i ansvaret
 Ansvar för att eleverna på respektive program/utbildning har ett inflytande över sin utbildning
3(4)
Planering, genomförande och uppföljning av verksamhet
 Upprättar tillsammans med personalen utbildningsplaner för resp. arbetslag/utbildning, vilken
bl.a. omfattar mål för verksamheten, planer för utbildningen (bl.a. poängplaner), programmets
kompetensbehov, riktlinjer för APL, gemensam elevsyn, principer för utbildningens
genomförande m.m.
 Har ekonomiskt ansvar för resp. enhet och ansvarar för att följa upp det ekonomiska läget.
 Tar fram underlag för tjänstefördelning och schemaläggning
 Ansvarar för resp. program/utbildnings pedagogiska utveckling.
 Ansvarar för enhetens och däri ingående utbildningars uppföljning och utvärdering.
 Ansvarar för och leder elevhälsoteamets arbete.
 Ansvarar för externa kontakter knutna till resp. program/inriktning, t.ex programråd.
 Tillsammans med chefsrektor ansvara för markandsföring av programmen/utbildningarna
ADMINISTRATIV CHEF
Administrativa chefen är ansvarig för administration och vaktmästeri och har som huvuduppgift att:
 att ansvara för skolans stödprocesser
 vara chef för administration och vaktmästare
 bidra till att verksamheten utvecklas
Ansvarsområden
Ledning
 Leder skolans administration och vaktmästeri
 Är en del av skolans ledningsresurs och ingår i skolans ledningsgrupp
 Biträder CR med att ta fram skolans utvecklingsplan, innehållande mål, visioner och värderingar,
samt att den förankras och sprids
 Samordnar verksamheten inom administration och vaktmästeri med skolans övriga verksamhet
Personal
 Har personalansvar för underställd personal
 Rekryterar och anställer personal efter samråd med CR
 Fördelar arbetsuppgifter och leder underställd personal
 Tar tillsammans med underställd personal fram planer för individuell utveckling
 Genomför medarbetarsamtal och lönesamtal med underställd personal
 Tar emot ny personal tillsammans med CR och ansvarar för introduktion av underställd personal
 Svarar för lönesättning för personalen på resp. enhet efter samordning med CR och övriga
rektorer
 Ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom administration och vaktmästeri
Planering, genomförande och uppföljning av verksamhet
 Upprättar budget och följer upp skolans ekonomi
 Tar fram budgetprognoser, elevprognoser och annat underlag
 Upprättar bokslut
 Tar fram underlag för och biträder vid upprättande av resultatuppföljning
 Ansvarar för skolans administrativa rutiner i samråd med ledningsgruppen
 Ansvarar för skolans verksamhetsledningssystem
4(4)






Ansvarar för tjänstefördelningsprocessen och leder tjänstefördelningen utifrån rektorernas
direktiv
Ansvarar för planeringsrutiner och upprättande av skolans planeringsdokument i samråd med
ledningsgruppen
Ansvarar för schemaläggningsprocessen och leder schemaläggning utifrån rektorernas direktiv
Ansvarar för långsiktig lokalplanering och lokalutnyttjande
Ansvarar för lokal- och utrustningsstatus
Biträder CR och övriga rektorer med marknadsföring av skolans verksamhet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards