Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i

Dnr HS 2012/307-16
Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i
Skövde
Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras
vidare. Delegeringen gäller dock endast uppgiften och således ej ansvaret.
Rektor är huvudansvarig för arbetsmiljöarbetet på HS
Rektor har uppdrag på två nivåer – ansvaret innefattar dels huvudansvaret för
arbetsmiljöarbetet på HS, dels direkt arbetsmiljöansvar för närmast underställd personal
Rektor ska dessutom ha övergripande kunskap om för verksamheten gällande
arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter
Rektor ska:
o Ansvara för att HS arbetsmiljöpolicy kontinuerligt revideras *
o Ansvara för att rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) upprättas *
o Ansvara för att årlig revision av SAM genomförs *
o Ansvara för att i budgetarbetet bevaka de större arbetsmiljöinvesteringar som behöver
göras och rapportera dessa till styrelsen *
o Ansvara för att fortlöpande informera om övergripande arbetsmiljöfrågor *
o Ansvara för arbetsmiljöfrågor av övergripande karaktär fysiska såväl som
psykosociala.*
o Ansvara för skydds-och arbetsmiljökommitténs arbete *
o Ansvara för att arbetsmiljöfrågor finns med på ledningsgruppens agenda
Ansvar för direkt underställd personal
Rektor ska ha kunskap om för verksamheten gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter
Rektor ska:
o Ansvara för att direkt underställd chef/utförande personal har kompetens, resurser och
befogenheter för de arbetsmiljöuppgifter som fördelas vidare, (i detta ingår att gå
igenom den skriftliga uppgiftsfördelning som finns med direkt underställda chefer).
o Följa upp direkt underställd chefs arbetsmiljöarbete
o Säkerställa att det anförtrodda arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning samt HS policy och instruktioner inom arbetsmiljöområdet (SAM-rutiner)
o Instruera direkt underställd personal om gällande lagar, regler och instruktioner *
o Undersöka, riskbedöma samt genomföra åtgärder och följa upp arbetsmiljön i enlighet
med högskolans SAM rutiner *
o Besluta om åtgärder för uppkomna risker – upprätta handlingsplaner för det som inte
åtgärdas omgående
o Se till att information/instruktion om den egna arbetsmiljön ges alla direkt underställda
medarbetare via personalmöten samt introduktion *
o Genomföra medarbetarsamtal
o Skyndsamt utreda tillbud, olycksfall och ohälsa samt genomföra lämpliga åtgärder*
(beslut om åtgärder får ej fördelas vidare)
o Ansvara för rehabiliteringsinsatser
o Ansvara för arbetsmiljöfrågor som rör såväl den psykosociala arbetsmiljön som den
fysiska arbetsmiljön
o Genomföra årlig revision av arbetsmiljöarbetet gällande närmast underställd personal*
o Tillse att underställd personal involveras i arbetsmiljöarbetet för att förebygga
uppkomst av ohälsa och olycksfall *
o Informera och samverka med skyddsombud och
arbetsmiljönämnden/skyddskommittén.
Prefekt och Högskoledirektör
Prefekt/Högskoledirektör ska ha kunskap om för verksamheten gällande
arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter
Prefekt/Högskoledirektör ska:
o Ansvara för att en årlig revision av SAM görs för institutionen/förvaltningen samt
rapportera denna vidare till rektor *
o Ansvara för att arbetsmiljöfrågor finns på ledningsgruppens agenda samt bevaka och
rapportera vilka större arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras som inte ryms
inom givna ramar *
o Fortlöpande informera rektor om övergripande arbetsmiljöfrågor samt tillbud och
arbetsskador av allvarligare karaktär (här får en bedömning göras från fall till fall)
o Ansvara för att direkt underställd chef/utförande personal har kompetens, resurser och
befogenheter för de arbetsmiljöuppgifter som fördelas vidare. I detta ingår att gå
igenom den skriftliga uppgiftsfördelning som finns med direkt underställda chefer.
o Följa upp direkt underställd chefs arbetsmiljöarbete
o Säkerställa att det anförtrodda arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning samt HS policy och instruktioner inom arbetsmiljöområdet (SAM-rutiner)
o Instruera direkt underställd personal om gällande lagar, regler och instruktioner *
o Undersöka, riskbedöma samt genomföra åtgärder och följa upp arbetsmiljön i enlighet
med högskolans SAM rutiner *
o Besluta om åtgärder för uppkomna risker – upprätta handlingsplaner för det som inte
åtgärdas omgående
o Säkerställa att information/instruktion om den egna arbetsmiljön ges alla direkt
underställda medarbetare via personalmöten samt introduktion *
o Genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal
o Skyndsamt utreda tillbud, olycksfall och ohälsa samt genomföra lämpliga åtgärder *
o Ansvara för rehabiliteringsinsatser*
o Säkerställa att underställd personal involveras i arbetsmiljöarbetet för att förebygga
uppkomst av ohälsa och olycksfall *
o Ansvara för arbetsmiljöfrågor som rör den psykosociala arbetsmiljön såväl som den
fysiska arbetsmiljön
o Genomföra årlig revision av arbetsmiljöarbetet gällande närmast underställd personal*
o Att returnera arbetsmiljöuppgifter till närmaste chef i de fall där ansvarig chef ej har
tillräckliga resurser, befogenheter eller kompetens till sitt förfogande
o Informera och samverka med skyddsombud och
arbetsmiljönämnden/skyddskommittén
Avdelningschefer inom förvaltningen och på institution
Avdelningschefer inom förvaltningen samt på institution ska ha kunskap om för verksamheten
gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter
Avdelningschefen ska:
o Göra en årlig revision av SAM för sitt ansvarsområde och koordinera med övriga
chefer på institutionen/förvaltningen samt rapportera denna vidare till närmsta chef. *
o Ansvara för att arbetsmiljöfrågor finns på mötesagenda (där chef och medarbetare
regelbundet träffas). Rapportera till närmsta chef vilka större arbetsmiljöinvesteringar
som behöver göras som inte ryms inom givna ramar *
o Fortlöpande informera närmsta chef om hur arbetsmiljöarbetet bedrivs samt tillbud
och arbetsskador av allvarligare karaktär (här får en bedömning göras från fall till fall)
o Ansvara för att direkt utförande personal har kompetens, resurser och befogenheter för
de arbetsmiljöuppgifter som fördelas vidare I detta ingår att gå igenom den skriftliga
uppgiftsfördelning som finns med direkt underställda chefer. *
o Se till att det anförtrodda arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning samt HS policy och instruktioner inom arbetsmiljöområdet (SAM-rutiner)
o Instruera direkt underställd personal om gällande lagar, regler och instruktioner *
o Undersöka, riskbedöma samt genomföra åtgärder och följa upp arbetsmiljön i enlighet
med högskolans SAM rutiner *
o Besluta om åtgärder för uppkomna risker – upprätta handlingsplaner för det som inte
åtgärdas omgående
o Se till att information/instruktion om den egna arbetsmiljön ges alla direkt underställda
medarbetare via personalmöten samt introduktion *
o Genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal *
o Skyndsamt utreda tillbud, olycksfall och ohälsa samt genomföra lämpliga åtgärder *
o Ansvara för rehabiliteringsinsatser
o Se till att underställd personal involveras i arbetsmiljöarbetet för att förebygga
uppkomst av ohälsa och olycksfall *
o Ansvara för arbetsmiljöfrågor som rör den psykosociala arbetsmiljön såväl som den
fysiska arbetsmiljön
o Att returnera arbetsmiljöuppgifter till närmaste chef i de fall där avdelningschef ej har
tillräckliga resurser, befogenheter eller kompetens till sitt förfogande
o
Information och samverkan ska ske med skyddsombud