lärande

advertisement
Välkomna
Sveriges viktigaste chefer
2 december 2015
Vart är vi på väg…
”Ny” chef med uppdrag att…
•
•
•
•
Styra och leda Pysslingen skolor
Öka kvaliteten
Stabil ekonomi
Vara en del av AcadeMedias
styrkedja
Att pyssla med Pysslingen
Fokus på utveckling av undervisningen
VÅRA UTMANINGAR
LIKVÄRDIGHET
-ALLA SKOLOR MÅSTE UTVECKLAS TILL BRA SKOLOR
LÄRARNAS BETYDELSE
- SÄKRA TILLGÅNGEN TILL KOMPETENTA OCH LEGITIMERADE LÄRARE
LÅNGSIKTIGHET
- VI BEHÖVER LÅNGSIKTIGHET I VÅRA STRATEGIER
Framtidens utmaningar
Skolan är inte enbart lektioner, ämnen,
timmar, betyg, examen…
Utan också att
…lära känna sig själv
… självtillit
… möta andra
… att lära och leva demokrati
Vi är på väg….
Mot framgångsrika skolor i världsklass
•
Utgår från lokala förutsättningar och behov
•
Utvecklar ledarskap
•
Skapar förutsättningar för uppföljning och reflektion kring undervisningens
kvalitet
•
Skapar förståelse och en berättelse om vad skolutveckling ska leda till
•
Planerar och dokumenterar
•
Ställer krav på förbättringar
•
Öka vår Kunskap och förmåga att analysera data
•
En tydligare styrkedja
Läraryrket är en profession
De dagarna när en individuell lärare kan göra
vad hen själv har lust med- bra eller dåligt, rätt
eller fel- är räknade och på många håll borta.
Läraryrket är en profession med
gemensamma intentioner, kollektivt
ansvarstagande och ömsesidigt
lärande.
( Källa: Hargreaves&Fullan, 2012 s 144)
En skola på vetenskaplig grund
• Hur kan rektor skapa sig en bild av vilka didaktiska
utmaningar skolan står inför?
• Hur kan skolans undervisning utvecklas långsiktigt och
systematiskt i relation till det kunskapsperspektiv som
ligger till grund för läroplanerna?
• Vad krävs av en undervisning som förmår skapa rika
förutsättningar för elevers lärande?
• Hur kan rektor verka för att lärare får förutsättningar för
att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund?
VAD KRÄVS AV EN UNDERVISNING
SOM FÖRMÅR SKAPA RIKA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ELEVERS
LÄRANDE?
Vårt fokus 2016
systematiskt utveckla undervisningen
• Utveckla pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande
från 4/6
• Basen i arbetet är forskning kring vad som
kännetecknar effektiv skolutveckling och undervisning
• För att andra ska kunna dra nytta av det vi gör lägger vi
också på en forskningsdimension genom samarbete
med Mälardalens högskola.
Vårt fokus 2016
Systematiskt utveckla undervisningen, kommer att beforskas
• Finns lite forskning på systematiskt
undervisningsutvecklingsarbete i Sverige.
• Forskningen kommer att genomföras av Per Kornhall
med stöd av forskargrupp på Mälardalens högskola som
leds av professor Andreas Ryve.
•
Att vi vill göra det beror på de signaler som finns kring
den svenska skolan i forskning och internationella
studier.
Skolverket skriver:
Vi tänker bidra till detta
Skolverkets lägesbedömning till regeringen 2015
”Hela samhället behöver kraftsamla för
att skapa en långsiktigt hållbar
utveckling för skolan. Alla insatser som
görs på olika nivåer i skolsystemet
behöver bidra till att stärka
förutsättningarna för läraren att skapa
en god undervisning i mötet med
eleven”
Per Kornhall
• Kompetensutveckla alla i kollegialt
lärande
• 4 grupper, 1 gång/månad feb-maj
aug-dec
• Kartläggning av pedagogiskt
ledarskap
• Långsiktig skolutvecklingsstrategi
HUR GÖR VI DET?
Hur kraftsamlar vi kring skolan och kring undervisningen – lärarens möte med eleven?
Här är några tankar att utveckla:
• Lärares expertområde är kopplingen ämne/undervisning
- elevers lärande.
• Bättre undervisning - inte bättre lärare.
• Kollegial professionsutveckling.
• Lärare utvecklas genom att utmanas i och undersöka sin
egen praktik.
• Inget lärande sker i ett vakuum utan det behovs
roller/rutiner/lärtillfällen och verktyg.
• Rektorers roll som ledare i ett lärande, undersökande
och utvecklande arbete.
• En utgångspunkt är observerade brister.
• Att vara rädd om allas tid.
Lars Svedberg
Pedagogiskt ledarskap innebär
Gemensamt skapa förutsättningar för
- Elevers lärande och lärares undervisning
- Stärka professionen genom att leda Lärares kollegiala
lärande
- Analysera sambanden mellan
metoder, elevers lärande och skolans resultat
På väg mot framtiden…..
Varumärkesbärare
- Visionen - en
berättelse
- Alla
enheter/bolag
har
@pysslingen.se
- Pysslingskyltar
på alla enheter
Utveckla
undervisningen
- Läsa-skriva-räkna
garantin
- Mattelyft, maprojekt
- Lärarlyft
- Inkludering
- integration
- Kollegialt lärare
- LLS
- IT strategier
- Skapande skola
- Läslyftet
- Enheternas olika
projekt…
Pedagogsikt
ledarskap,
kollegialt lärande,
relationer
Skolutvecklings
strategier;
Per Kornhall
- En kartläggning
- Långsiktig
skolutvecklingsstrategi
- Handledning
för kollegialt
lärande
Organisation som
stödjer
Vad ska vi organisera ?
Hur ska vi organisera?
Utifrån arbetsprocesser?
När ska vi börja?
Vem/vilka ska
organiseras?
Relevanta funktioner?
Kompetensbärande
relationer?
Modell för utveckling
• Projekt
• Utvecklingsarbete
• Vardagsarbete/nätverk
Mingel
•
•
•
•
Statliga nivån
AcadeMedia/Segmentet
Pysslingen
Varje skolenhet
Segmentet/ AcadeMedia
utvecklingsprojekt
•
•
•
•
•
Förskolan
Undervisnings utvärdering
Pedagogiskt ledarskap
IT för bättre lärande
Fritidsstrategi
AcadeMedia/ Segments nivå
ATT uppföljningen av
undervisningens kvalitet ska
ske med olika perspektiv
(inkl. skolledning, elever,
självskattning)
Självskattning
Skolledning
Sammanvägning
inför
medarb.
samtal
Elevinput
AcadeMedias gemensamma modell
B. Medarbetarsamtal
A. Uppföljning av
undervisningens
kvalitet
Skolledning
Självskattning
Sammanvägning
inför
medarb.
samtal
Elevinput
C. Utvecklingsplan
Lars Svedberg - sammantaget
• Undervisningen ,undervisningen och undervisningen
avgör om skolan lyckas med sitt uppdrag
• Styrkedjan håller inte ihop. Ansvar och befogenheter
förefaller vara separerade
• Det kompensatoriska uppdraget tas inte på tillräckligt
allvar
• Kunskap och förmåga att analysera data är svagt
BETYGSPROGNOS
Hur går det för oss Ingela?
Download