Allmänna villkor Hyresavtal
Äganderätt, pantsättning m.m.
Hyresobjektet är uthyrarens egendom. Hyreskunden förvärvar
inte på grund av detta avtal äganderätt till hyresobjektet.
Hyreskunden får alltså inte pantsätta, överlåta eller sälja
hyresobjektet eller delar därav. Hyreskunden får heller inte
utan skriftligt medgivande av uthyraren överlåta detta avtal på
annan eller i sin tur uthyra hyresobjektet eller del därav till
annan.
Skulle utmätning ske hos hyreskunden eller hyreskunden
försätts i konkurs skall uthyraren genast underrättas och
utmätningsman och konkursförvaltaren upplysas om uthyrarens
äganderätt.
a)
Hyreskunden dröjer med betalning av hyran och/eller
annan kostnad som hyreskunden enligt avtalet skall svara
för, mer än 2 veckor efter förfallodagen.
b)
Hyreskunden i övrigt åsidosätter bestämmelserna i detta
avtal.
c)
Hyreskunden inställer betalningarna, inleder
ackordsförhandlingar, försätts i konkurs eller träder i
likvidation eller annan risk föreligger enligt uthyrarens
bedömning att hyreskunden inte kommer att fullfölja sina
förbindelser i behörig ordning.
d)
Hyreskunden vanvårdar hyresobjektet eller vägrar
besiktning.
Hyresobjektet
Hyresobjektet får inte införlivas med hyreskundens fasta
egendom så att det anses som fast egendom, ej heller får
hyreskunden utan uthyrarens skriftliga medgivande företa
ändring på hyresobjektet. Hyresobjektet får heller inte flyttas
från ursprunglig driftsplats.
Underhåll av hyresobjektet
Det åligger hyreskunden att sköta hyresobjektet i enighet med
de instruktioner och anvisningar som medföljer produkten samt
även vårda produkten så att den är i gott skick.
Besiktningsrätt/Service
Uthyraren har rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga
hyresobjektet vidare skall hyresobjektet vara tillgängligt för
service när uthyraren så önskar.
Förlust av eller skada på hyresobjektet
Hyreskunden svarar oberoende av vållande för förlust eller
skada på hyresobjektet. Skada på eller förlust av hyresobjektet
befriar inte hyreskunden från dennes förpliktelser enlig detta
avtal. Om hyresobjektet förstörs, förslits eller förloras så att det
blir obrukbart före avtalad hyrestids utgång skall uthyraren
genast underrättas.
Uthyrarens rätt till uppsägning
Uthyraren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet och kräva
att hyresobjektet återställs enligt punkten ”Återställande av
hyresobjektet” nedan eller vid behov på hyreskundens
bekostnad återtaga hyresobjektet i följande fall:
När avtalet upphör enligt denna punkt ska hyreskunden till
uthyraren utge alla fakturor och andra betalningar enligt detta
avtal inklusive alla kostnader för återtagandet. Ränta på
förfallna betalningar ska utges av hyreskunden enligt punkten
”Ränta vid betalningsdröjsmål” nedan. Vid uppsägning enligt
denna punkt upphör hyreskundens nyttjanderätt till
hyresobjektet med omedelbar verkan. Hyreskunden är trots att
nyttjanderätten bortfaller i enighet med vad som nu sagts inte
befriad från sina skyldigheter enligt avtalet t.ex. betalning,
vårnadsplikt etc.
Ränta vid betalningsdröjsmål
Vid dröjsmål med betalning av hyra eller andra krav enligt detta
avtal skall hyreskunden betala ränta på förfallet belopp med
2,4% per påbörjad månad från och med förfallodagen. Vid
dröjsmål med betalning svarar hyreskunden även för avgift för
betalningspåminnelse, inkassokostnader och
indrivningskostnader enligt gällande lagstiftning.
Återställande av hyresobjekt
När avtalet upphör skall hyresobjektet utan dröjsmål och på
hyreskundens bekostnad och risk sändas till den plats i Sverige
som uthyraren anvisar. Hyreskundens ansvar för hyresobjektets
vård upphör inte förrän uthyraren själv eller dennes
representant omhändertagit hyresobjektet. Hyresobjektet skall,
med hänsyn till normal förslitning vara i gott skick. Uthyraren
äger rätt att, om så icke är fallet debitera hyreskunden kostnad
för reparation / återställande.