Utkast /LINDAHL
[AVTALSMALL 2: HYRA]
DETTA HYRESAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat den [dag datum år] mellan:
(1)
[Namn på markägaren,
(”Hyresvärden”) och
(2)
[Golfklubbens, [Golfbolagets, GolfABs namn], organisationsnummer,
adress, [medlemsnr i Svenska Golfförbundet: …] (”Hyresgästen”).
organisationsnummer/personnummer,
adress]
Hyresvärden och Hyresgästen benämns tillsammans även ”Parterna” och var
för sig ”Part”.
1.
BAKGRUND
1.1
Hyresvärden äger och förvaltar lokaler och markområden på fastigheten
[fastighetsbeteckning, kommun] (”Fastigheten”), Bilaga 1.
1.2
Hyresvärden önskar hyra ut på Fastigheten följande byggnader [ange tydligt
vilka], (”Lokalerna”), vilka har markerats på bifogad karta, Bilaga 1, jämte
markområde (”Hyresobjektet”), också markerat på bifogad karta, Bilaga 1, till
Hyresgästen. Hyresgästen önskar hyra Hyresobjektet.
1.3
Mot ovanstående bakgrund ingår parterna detta Avtal.
2.
UTHYRNING, HYRESOBJEKT OCH ÄNDAMÅL
2.1
Hyresvärden uthyr till Hyresgästen, på de villkor som anges i detta Avtal,
Hyresobjektet för att [anlägga och] driva en golfanläggning, innefattande bl.a.
en golfbana med […] hål samt bedriva sin kärnverksamhet omfattande
golfverksamhet (vilket ska anses innebära […]) (”Verksamheten”).
Den sammanlagda ytan på Lokalerna uppgår till cirka [xxx (xx)] kvadratmeter
och marken inom Hyresobjektet uppgår till cirka [xxx (xx)] kvadratmeter.
2.2
Hyresgästen har rätt att på marken inom Hyresobjektet uppföra för
Verksamheten erforderliga anläggningar och byggnader. Hyresvärden har rätt
att innan sådant anläggningsarbete påbörjas granska och yttra sig över
ritningar.
2.3
Hyresgästen har rätt att efter Hyresvärdens skriftliga samtycke förändra
Lokalerna (om- och tillbyggnad, rivning m.m.). Hyresvärdens samtycke får inte
utan sakliga skäl vägras eller fördröjas.
2.4
Hyresgästen har rätt att anlägga väg på Hyresobjektet till golfanläggningen.
Hyresgästen ska i sådant fall ombesörja och bekosta väganläggandet samt
svara för vägunderhåll[, dock inte vinterväghållning].
2.5
Hyresgästen har rätt att utan kostnad ta ut vatten från […-sjön] för bevattning
av golfbanan. Det åvilar Hyresgästen att på egen bekostnad utreda
förutsättningar härför samt att införskaffa erforderliga tillstånd. Hyresvärden
ansvarar inte för vattenkvalitet eller vattentillgång.
2.6
[Jakt- och fiskerätten inom Hyresobjektet tillfaller [Hyresvärden] [Hyresgästen].]
1
Utkast /LINDAHL
3.
MYNDIGHETSTILLSTÅND
Hyresgästen ska vid var tid inneha samtliga erforderliga myndighetstillstånd för
anläggande av golfbana[, byggnader och anläggningar m.m.] samt för
bedrivande av Verksamheten på Hyresobjektet och följa alla de föreskrifter som
meddelas av myndighet och/eller som följer av lag. Kostnaden för
införskaffandet av myndighetstillstånd ska Hyresgästen stå för. Hyresvärden
förbinder sig att ge sitt samtycke och underteckna erforderliga handlingar i de
fall så förutsätts för att tillstånd ska kunna erhållas.
4.
HYRESTID OCH UPPSÄGNING
4.1
[Välj ett av följande två alternativ:]
[Upplåtelsen gäller i [xxx (xx)] år från och med den [dag månad år]
(”Hyrestiden”). Hyrestiden förlängs med [xxx (xx)] år i taget om uppsägning
inte sker skriftligen senast [xxx (xx)] år före Hyrestidens utgång.]
[Detta hyresavtal gäller från och med den [dag månad år] och tillsvidare.
Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen tidigast till det månadsskifte som
inträffar närmast efter [xxx (xx)] år från uppsägningen.]
4.2
Uppsägning enligt detta Avtal ska vara skriftlig. Uppsägning ska delges den
som söks för uppsägning.
5.
HYRA M.M.
5.1
Hyran för Hyresobjektet uppgår till [xxx (xx)] kronor per år (”Hyran”).
5.2
[Om indexreglering:]
[Under Hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex
(totalindex med 1980 som basår) tillägg till Hyran utgå med en viss procent på
Hyran enligt nedanstående grunder. Hyran är anpassad till indextalet för
oktober månad 201[x] (bastalet). Tillägg utgår i förhållande till
indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den
procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive
oktobermånad. Reglering av Hyran ska ske med verkan från och med den 1
januari varje år. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än den angivna
minimihyran. Hyresändringen sker alltid från och med den 1 januari efter det att
oktober-index har föranlett omräkning.]
5.3
[Välj ett av följande två alternativ:]
[Hyran ska betalas i förskott genom insättning på [kontonr] i [bank] och ska vara
Hyresvärden tillhanda senast den [xxx].]
[Hyran ska betalas mot faktura [xxx (xx)] dagar från fakturadatum.]
Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag och ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.
5.4
Hyresvärden förbinder sig att tillhandahålla värme, vatten och ventilation under
hela året. Kostnader härför ska ingå i hyran.
5.5
Hyresgästen förbinder sig att under hela Hyrestiden inneha och bekosta eget
elabonnemang.
2
Utkast /LINDAHL
6.
OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
6.1
Skulle under detta Avtals giltighetstid oförutsedda kostnadsökningar uppkomma
för Hyresobjektet på grund av
a)
införande eller höjning av särskild för Fastigheten gällande skatt, avgift
eller pålaga, varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan
komma att besluta;
b)
generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på Fastigheten, som inte
enbart avser Hyresobjektet, vilka Hyresvärden åläggs att utföra till följd av
beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet;
ska Hyresgästen, med verkan från inträdd kostnadsökning, utge ersättning till
Hyresvärden för på Hyresobjektet belöpande andel av den totala årliga
kostnadsökningen för Fastigheten. Med skatt enligt punkt (a) ovan avses inte
fastighetsskatt eller mervärdesskatt i den mån Hyresgästen ska erlägga
ersättning härför enligt punkten 7 nedan.
Ersättningen ska erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 ovan.
7.
FASTIGHETSSKATT OCH MERVÄRDESSKATT
7.1
Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för på Hyresobjektet belöpande andel av
vid var tid gällande fastighetsskatt, varvid Hyresobjektets andel av
fastighetsskatten ska motsvara hyrda kvadratmeter i förhållande till
taxeringsbeslut. Ersättningen ska erläggas i enlighet med vad som anges i
punkt 5.3 ovan angående betalning av Hyra.
7.2
Om och i den mån som Hyresvärden efter beslut av skattemyndighet blir
skattskyldig för mervärdesskatt för uthyrning av Hyresobjektet, ska Hyresgästen
utöver Hyran erlägga vid var tid gällande mervärdesskatt. Ersättningen, som
ska erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 ovan, ska beräknas på
angiven Hyra samt på övriga enligt detta Avtal utgående tillägg, i enlighet med
vid var tidpunkt gällande bestämmelser om mervärdesskatt på hyra.
8.
HYRESOBJEKTETS SKICK OCH SKÖTSEL M.M.
8.1
Hyresobjektet upplåts i befintligt skick.
8.2
Hyresgästen ska på egen bekostnad ombesörja trädfällning och annat
markarbete som krävs för anläggandet av golfanläggningen. Avverkat virke
tillfaller [Hyresgästen] [Hyresvärden].
8.3
Det åligger Hyresgästen att hålla Hyresobjektet i väl städat och vårdat skick
samt i övrigt hålla god ordning på Hyresobjektet. Ansvaret för underhåll,
snöröjning, renhållning m.m. åvilar Hyresvärden. [[Hyresgästen] [Hyresvärden]
svarar för vinterväghållning av väg på Hyresobjektet till golfbanan.]
Hyresvärden svarar för nödvändigt inre underhåll av ytskikt på golv, väggar och
tak, inredning tillhandahållen av Hyresvärden samt underhåll av fasad.
Hyresgästen ska erbjudas tillfälle att årligen diskutera kommande underhåll.
Hyresgästen ansvarar dock enligt denna punkt 8.3 för byggnad och annan
anläggning som uppförts av Hyresgästen.
3
Utkast /LINDAHL
8.4
Skulle behov föreligga av genomgripande underhåll eller reparationer av
Hyresobjektet, ska sådana arbeten utföras och bekostas av Hyresvärden, om
inte Parterna överenskommer annat.
8.5
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av Hyran för hinder eller men i
nyttjanderätten till följd av att Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
Hyresobjektet. Det åligger dock Hyresvärden att i god tid underrätta
Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid
arbetet ska utföras.
8.6
Hyresgästen ska på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att
krävas
av
försäkringsbolag
eller
byggnadsnämnd,
miljöoch
hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet för Hyresobjektets
nyttjande för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden
innan sådana åtgärder vidtas. Hyresvärden svarar dock för att erforderliga
bygglov finns för att Hyresobjektet kan nyttjas för ändamål som framgår av
punkt 2.1 ovan.
8.7
Hyresvärden ska, på Hyresvärdens bekostnad, tillse att en oberoende
besiktningsman, vid tillträdet av Hyresobjektet och vid hyresförhållandets
upphörande utför besiktning av Hyresobjektet. Besiktningarna ska
dokumenteras i skriftliga protokoll och ska undertecknas av båda Parterna.
9.
FÖRSÄKRINGAR M.M.
9.1
Det åligger Hyresvärden att utrusta och vidmakthålla Hyresobjektet med
sådana låsanordningar som är lämpliga för Verksamheten.
9.2
Hyresvärden ska, Parterna emellan, svara för
fastighetsförsäkring avseende Hyresobjektet.
10.
MILJÖ
och
bekosta
gängse
Hyresgästen förbinder sig att inte använda Hyresobjektet så att miljöskada eller
risk för miljöskada uppkommer. Hyresgästen ska sköta sina åtaganden för
anläggningarna enligt SGF:s rekommenderade skötselplan, om inte parterna i
särskilda fall enas om annat.
11.
ANSVAR
11.1
Hyresgästen ska tillse att Verksamheten inte medför men eller skada för tredje
man.
11.2
Hyresgästen ansvarar för skada som Verksamheten eller Hyresgästens övriga
nyttjande av Hyresobjektet orsakar för Hyresvärden eller tredje man. För det fall
anspråk framställs till Hyresvärden rörande Verksamheten ska Hyresgästen
genast informeras om detta och erbjudas möjlighet att självständigt handlägga
anspråket.
11.3
Såväl Hyresvärden som Hyresgästen ska vid uppkommen skada vidta de
åtgärder som rimligen kan krävas för att begränsa skadan.
12.
KONKURS M.M.
Försätts endera Parten i konkurs eller träder i likvidation har den andre Parten
rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
4
Utkast /LINDAHL
13.
HYRESFÖRHÅLLANDETS UPPHÖRANDE
13.1
Vid detta Avtals upphörande, oavsett anledning därtill, ska Hyresgästen
återlämna Hyresobjektet i godtagbart skick [och på egen bekostnad återställa
Hyresobjektet i tjänligt skick varvid noteras att eventuella kvarvarande
byggnader m.m. ska avlägsnas]. Om Hyresobjektet vid återlämnandet brister i
städning eller skick med hänsyn tagen till normalt slitage har Hyresvärden rätt
att låta städa respektive reparera o.d. Hyresobjektet på Hyresgästens rimliga
bekostnad.
13.2
Senast sista dagen av Hyrestiden, eller vid tidigare upphörande, ska
Hyresgästen på egen bekostnad avlägsna sin egendom[, med undantag för vad
som följer av punkten 13.3].
13.3
[I förekommande fall; välj ett av följande två alternativ:]
[Vid hyresförhållandets upphörande har Hyresgästen rätt att avlägsna
eventuella av Hyresgästen uppförda byggnader och utförda anläggningar.]
[Vid Avtalets upphörande ska Hyresvärden inlösa eventuella av Hyresgästen
uppförda byggnader och utförda anläggningar. Ersättningen härför ska
bestämmas
utifrån
byggnadens/byggnadernas
och/eller
anläggningens/anläggningarnas kvarvarande värde.]
13.4
Om Hyresvärden säger upp Avtalet och vägrar att förlänga hyresförhållandet
eller kommer förlängning i annat fall inte till stånd på grund av att Hyresgästen
inte godtar de hyresvillkor som Hyresvärden kräver för förlängning och dessa
hyresvillkor är oskäliga samt strider mot god sed i hyresförhållanden, har
Hyresgästen rätt till ersättning med ett belopp som motsvarar en årshyra för
Hyresobjektet enligt Avtalet. Om Hyresgästen på grund av att hyresförhållandet
upphör förorsakas en förlust som inte täcks av detta belopp motsvarande en
årshyra ska Hyresvärden i skälig omfattning ersätta Hyresgästen för denna
förlust. Denna punkt 13.4 ska inte gälla om Hyresgästen åsidosatt sina
förpliktelser i så hög grad att det inte skäligen kan krävas att Hyresvärden
förlänger hyresförhållandet eller Hyresvärden i annat fall har befogad anledning
att upplösa hyresförhållandet.
13.5
Om Hyresvärden säger upp Avtalet på grund av att Hyresvärden avser att
upplåta Hyresobjektet till annan för golfspel eller annat ändamål och
Hyresgästen fullgjort sina skyldigheter enligt Avtalet, har Hyresgästen rätt till
förlängning på de villkor som Hyresvärden bevisligen erbjuds från annan.
13.6
Om Avtalet upphör att gälla, och nytt Avtal inte kommer till stånd, på grund av
Hyresvärdens uppsägning ska Hyresgästens medlemmar och tidigare
medlemmar ha rätt att utnyttja golfanläggningen utan att erlägga avgift utöver
sådana som krävs för om- eller tillbyggnad av golfbanan. Denna punkt 13.6
gäller förutsatt att golfspel även efter Avtalets upphörande bedrivs på
Hyresobjektet eller del därav.
14.
FORCE MAJEURE
Part är befriad från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet
att erlägga skadestånd om Parts åtagande inte alls eller endast till onormalt hög
kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad,
5
Utkast /LINDAHL
eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller annan omständighet
som part inte råder över och som inte heller kunnat förutses.
15.
UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÖVERLÅTELSE
15.1
Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga samtycke upplåta
Hyresobjektet, eller del därav, i andra hand. Hyresvärdens samtycke får inte
utan sakliga skäl vägras eller fördröjas.
15.2
Utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke får Avtalet inte
överlåtas till en tredje part eller annars sätta annan i sitt ställe.
16.
ÄNDRINGAR OCH/ELLER TILLÄGG
Detta Avtal reglerar uttömmande Parternas mellanhavanden. Tillägg ska ske
skriftligen och undertecknas av båda Parter för att vara gällande.
17.
TVIST
Tvist i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning och tolkning ska, där inte
12 kap. jordabalken annat stadgar, slutligt avgöras enligt svensk rätt av svensk
domstol. Talan om förfallen hyresfordran får dock föras hos
kronofogdemyndighet.
1.
Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original
var.
[Ort] den [dag månad år]
[Ort] den [dag månad år]
[Golfklubbens namn]
[Hyresvärdens namn]
Namn: [Hyresgästen]
Namn: [Hyresvärden]
6