Utkast/LINDAHL
[AVTALSMALL 7: DRIFTSAVTAL]
DETTA DRIFTSAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat den [dag månad år] mellan:
(1)
(2)
[Golfklubbens/GolfABs/Golfbolagets namn], organisationsnummer, adress,
medlemsnr i Svenska Golfförbundet: […]] (”Klubben”) och
[GolfABs/Golfbolagets namn, organisationsnummer/personnummer, adress]
(”Bolaget”).
Klubben och Bolaget benämns tillsammans även ”Parterna” och var för sig ”Part”.
1.
BAKGRUND
1.1
[välj ett av följande två alternativ, eller justera efter den enskilda situationen.]
[Klubben är lagfaren ägare till fastigheten [ange fastighetsbeteckning] i [ange
kommun] (”Fastigheten”), Bilaga 1. På Fastigheten har Klubben anlagt [ange
vad; t.ex.: en (1) 18-hålsbana och en (1) driving-range] samt uppfört
[specificera vad; t.ex.: klubbhus och iordningsställt gräsmattor samt anlagt väg],
allt markerat på bifogad karta, Bilaga 1.]
[Klubben arrenderar mark av [ange namn på markägaren] (”Marken”), Bilaga 1.
På Marken har [Klubben] [ange namn på markägaren el. annan] anlagt [ange
vad; t.ex.: en (1) 18-hålsbana och en (1) driving-range)] samt uppfört
[specificera vad; t.ex.: klubbhus och iordningsställt gräsmattor samt anlagt väg],
allt markerat på bifogad karta, Bilaga 1.
1.2
Bolaget önskar hyra på [Fastigheten] [Marken] uppförda byggnader vilka ska få
nyttjas av Bolagets medlemmar samt anläggningar på vilka Bolagets
medlemmar ska få bedriva golfverksamhet. Klubben önskar hyra ut på
[Fastigheten] [Marken] uppförda byggnader och anläggningar till Bolaget.
1.3
Mot ovanstående bakgrund ingår Parterna detta Avtal.
2.
UTHYRNING, HYRESOBJEKT OCH ÄNDAMÅL
2.1
Klubben upplåter följande lokaler (”Lokalerna”) och anläggningar
(”Anläggningarna”) (tillsammans ”Hyresobjektet”) till Bolaget på de villkor
som anges i detta Avtal för att Bolaget ska ansvara för Hyresobjektets drift och
skötsel (vilket ska anses innebära […]) (”Verksamheten”).
[ange vilka samt markera på bilagd karta, t.ex.:
a)
golfbana med [xxx (xx)] hål och driving range,
b)
klubbhus inkl. men inte endast omklädningsrum,
c)
inventarier, Bilaga 2, och
d)
parkeringsplats för cirka [xxx (xx)] bilar.]
De upplåtna Lokalerna och Anläggningarna har markerats med [ange t.ex. färg]
på bilagd karta, Bilaga 1:
2.2
Hyresobjektets sammanlagda yta uppgår till cirka [xxx (xx)] kvadratmeter, varav
Lokalerna uppgår till cirka [xxx (xx)] kvadratmeter.
2.3
Klubben ska på Klubbens bekostnad låta uppföra nya byggnader och
anläggningar samt på Klubbens bekostnad låta utföra ändrings- och
1
Utkast/LINDAHL
förbättringsarbeten på Lokalerna och Anläggningarna om Bolaget så önskar
och Parterna kan nå en överenskommelse därom. Sådana ny- och
ombyggnationer som avses i denna punkt 2.3 ska ingå i
nyttjanderättsupplåtelsen i enlighet med detta Avtal. För det fall kostnaden för
ny- eller ombyggnation enligt denna punkt 2.3 inte täcks av Hyran enligt
punkten 5.1 nedan har Klubben rätt att påkalla omförhandling av Hyran.
Uppförande av ny byggnad och/eller ny anläggning utan överenskommelse
med Bolaget ska inte ingå i nyttjanderättsupplåtelsen enligt detta Avtal och inte
heller ekonomiskt belasta Bolaget eller dess medlemmar.
2.4
Bolaget har rätt att inom Hyresobjektet uppföra för Verksamheten erforderliga
anläggningar och byggnader. Klubben har rätt att innan sådant
anläggningsarbete påbörjas granska och yttra sig över ritningar.
2.5
Bolaget har rätt att efter Klubbens skriftliga samtycke förändra Lokalerna (omoch tillbyggnad, rivning m.m.). Klubbens samtycke får inte utan sakliga skäl
vägras eller fördröjas.
2.6
[Om Bolaget driver banan och ansvarar för dess skötsel bör i förekommande fall följande
reglering användas. Observera att i sådant fall bör avsnitt 9 nedan justeras för att korrespondera
med ett sådant ansvar:]
[Bolaget har rätt att anlägga väg på Hyresobjektet till golfanläggningen. Bolaget
ska i sådant fall ombesörja och bekosta väganläggandet samt svara för
vägunderhåll.]
2.7
[Om Bolaget driver banan och ansvarar för dess skötsel bör i förekommande fall följande
reglering användas. Observera att i sådant fall bör avsnitt 9 nedan justeras för att korrespondera
med ett sådant ansvar:]
[Bolaget har rätt att utan kostnad ta ut vatten från […-sjön] för bevattning av
golfbanan. Det åvilar Bolaget att på egen bekostnad utreda förutsättningar
härför samt att införskaffa erforderliga tillstånd. Klubben ansvarar inte för
vattenkvalitet eller vattentillgång.]
2.8
[Jakt- och fiskerätten inom Hyresobjektet tillfaller [Klubben] [Bolaget].]
3.
MYNDIGHETSTILLSTÅND
Bolaget ska inneha samtliga vid var tid erforderliga myndighetstillstånd för
[anläggande av golfbana, byggnader och anläggningar m.m.] samt för
bedrivande av Verksamheten på Hyresobjektet och följa alla de föreskrifter som
meddelas av myndighet och/eller som följer av lag. Klubben förbinder sig att ge
sitt samtycke och underteckna erforderliga handlingar i de fall så förutsätts för
att tillstånd ska kunna erhållas.
4.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
4.1
[Välj ett av följande två alternativ:]
[Upplåtelsen gäller i [xxx (xx)] år från och med den [dag månad år]
(”Avtalstiden”). Avtalstiden förlängs med [xxx (xx)] år i taget om uppsägning
inte sker skriftligen senast [xxx (xx)] år före Avtalstidens utgång.]
[Detta Avtal gäller från och med den [dag månad år] och tillsvidare. Uppsägning
av Avtalet ska ske skriftligen tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast
efter [xxx (xx)] år från uppsägningen.]
2
Utkast/LINDAHL
4.2
Uppsägning enligt detta Avtal ska vara skriftlig. Uppsägning ska delges den
som söks för uppsägning.
5.
HYRA M.M.
5.1
Hyran för Hyresobjektet uppgår till [xxx (xx)] kronor per år (”Hyran”).
5.2
[Om indexreglering:]
[Under Avtalstiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex
(totalindex med 1980 som basår) tillägg till Hyran utgå med en viss procent på
Hyran enligt nedanstående grunder. Hyran är anpassad till indextalet för
oktober månad 201[x] (bastalet). Tillägg utgår i förhållande till
indexändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den
procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive
oktobermånad. Reglering av Hyran ska ske med verkan från och med den 1
januari varje år. Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än den angivna
minimihyran. Hyresändringen sker alltid från och med den 1 januari efter det att
oktober-index har föranlett omräkning.]
5.3
[Välj ett av följande två alternativ:]
[Hyran ska betalas i förskott genom insättning på [kontonr] i [bank] och ska vara
Klubben tillhanda senast den [xxx].]
[Hyran ska betalas mot faktura [xxx (xx)] dagar från fakturadatum.]
Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag och ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.
6.
OFÖRUTSEDDA KOSTNADER
6.1
Skulle under detta Avtals giltighetstid oförutsedda kostnadsökningar uppkomma
för Hyresobjektet på grund av
a)
införande eller höjning av särskild för Fastigheten gällande skatt, avgift
eller pålaga, varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan
komma att besluta;
b)
generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på Fastigheten, som inte
enbart avser Hyresobjektet, vilka Klubben åläggs att utföra till följd av
beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet;
ska Bolaget, med verkan från inträdd kostnadsökning, utge ersättning till
Klubben för på Hyresobjektet belöpande andel av den totala årliga
kostnadsökningen för Fastigheten. Med skatt enligt punkt (a) ovan avses inte
fastighetsskatt eller mervärdesskatt i den mån Bolaget ska erlägga ersättning
härför enligt punkten 7 nedan.
Ersättningen ska erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 ovan.
7.
FASTIGHETSSKATT OCH MERVÄRDESSKATT
7.1
Bolaget ska ersätta Klubben för på Hyresobjektet belöpande andel av vid var tid
gällande fastighetsskatt, varvid Hyresobjektets andel av fastighetsskatten ska
motsvara hyrda kvadratmeter i förhållande till taxeringsbeslut. Ersättningen ska
erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 ovan.
3
Utkast/LINDAHL
7.2
Om och i den mån som Klubben efter beslut av skattemyndighet blir
skattskyldig för mervärdesskatt för uthyrning av Hyresobjektet, ska Bolaget
utöver Hyran erlägga vid var tid gällande mervärdesskatt. Ersättningen, som
ska erläggas i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 ovan, ska beräknas på
angiven Hyra samt på övriga enligt detta Avtal utgående tillägg, i enlighet med
vid var tidpunkt gällande bestämmelser om mervärdesskatt på hyra.
8.
BOLAGETS MEDLEMMAR
8.1
[]
9.
DRIFT, SKICK OCH SKÖTSEL M.M.
9.1
Hyresobjektet upplåts i befintligt skick.
9.2
Det åligger Bolaget att hålla Hyresobjektet i väl städat och vårdat skick samt i
övrigt hålla god ordning på Hyresobjektet. Ansvaret och kostnad för drift och
underhåll av Hyresobjektet samt snöröjning, vinterväghållning och renhållning
m.m. inom Hyresobjektet åvilar Klubben. Åtaganden enligt denna punkt 9.2 ska,
såvida Parterna inte kommer överens om annat, skötas i enlighet med SGF:s
rekommenderade skötselplan.
9.3
Skulle behov föreligga av genomgripande underhåll eller reparationer av
Hyresobjektet, ska sådana arbeten utföras och bekostas av Klubben.
9.4
Bolaget har rätt att inom ramen för Klubbens budget påfordra att sådana
åtgärder som avses i punkten 9.3 ovan utförs. Bolaget ska beredas tillfälle att ta
del av Klubbens ekonomiska underlag och att ha särskilt samråd med Klubben
inför fastställandet av den årliga budgeten i detta avseende.
9.5
Bolaget har inte rätt till nedsättning av Hyran för hinder eller men i
nyttjanderätten till följd av att Klubben låter utföra sedvanligt underhåll av
Hyresobjektet. Det åligger dock Klubben att i god tid underrätta Bolaget om
arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.
9.6
Klubben ska, på Klubbens bekostnad, tillse att en oberoende besiktningsman,
vid tillträdet av Hyresobjektet och vid hyresförhållandets upphörande utför
besiktning av Hyresobjektet. Besiktningarna ska dokumenteras i skriftliga
protokoll och ska undertecknas av båda Parterna.
9.7
Klubben ska bekosta avfallshantering, uppvärmning, vattenförsörjning,
elektricitet och VA-anläggningar m.m. Klubben förbinder sig att under hela
Avtalstiden inneha och bekosta sådana abonnemang.
9.8
Det åligger Klubben att hålla Hyresobjektet försäkrat. Bolaget ska teckna och
under hela avtalstiden vidmakthålla erforderlig försäkring för Verksamheten och
Bolagets egendom.
9.9
Parterna ska vid var tidpunkt uppfylla de krav som gäller för Bolagets
medlemskap i SGF, se ”Handboken för medlemskap och anslutning till SGF”,
Bilaga [4 eller 5].
9.10
Bolaget ska svara för kostnader rörande medlemskapet i SGF och tillhörigheten
till Golfdistriktsförbundet (”GDF”).
4
Utkast/LINDAHL
9.11
Klubben ska ombesörja och bekosta daglig administration av [reception och
kansli]. För detta ändamål medger Bolaget Klubben rätt att använda Golfens ITSystem.
9.12
Bolaget ska verka för att Bolagets medlemmar visar stor respekt och omsorg
för Hyresobjektet.
9.13
Klubben åtar sig att följa SGF:s utfärdade bestämmelser avseende
introduktionskort. Parterna ska träffa överenskommelse angående [den
praktiska hanteringen av introduktionskort och gäster med medlemskap i
golfintresseorganisationer].
10.
SÄRSKILT OM DRIFT
10.1
Klubben ska under perioden [ange datum för spelsäsong] hålla Hyresobjektet
öppna [ange klockslag]. Mellan perioden [ange datum utanför spelsäsong] ska
Klubben, om Parterna inte kommer överens om annat, hålla Anläggningarna
öppna [ange klockslag]. Efter samråd med Bolaget har Klubben rätt att hålla
Hyresobjektet, eller del av detta, stängt om så är påkallat på grund av till
exempel väderförhållanden och underhållsarbete.
10.2
Klubben ska på Hyresobjektet, låta Bolagets medlemmar utföra golfspel mot
spelavgift [spelrättsavgift] och låta gästande spelare bedriva golfspel mot
greenfeeavgift
10.3
Klubben ska stå för och bekosta utbildad och godkänd golfinstruktör.
10.4
Klubben ska följa SGF:s övergripande bestämmelser och policys, t.ex. […].
10.5
Bolaget ska ombesörja och bekosta styrelsens och kommittéers arbete i
enlighet med av årsmötet beslutad verksamhetsplan.
10.6
Klubben ska ombesörja och bekosta tryckning av [scorekort, banguide och
medlemsbrickor m.m.].
10.7
Klubben har rätt att efter samråd med Bolaget [och mot nedsättning av Hyran]
upplåta Hyresobjektet, eller del därav, till juridisk person för utövande av
golfspel (”Företagsgolf”). Försäljning av Företagsgolf handhas av Klubben och
detaljer för Företagsgolf ska Parterna komma överens om inför varje säsong.
10.8
Klubben fastställer, efter samråd med Bolaget, formerna för gästspel samt
storlek och utformning av avgift (greenfee) för gästspelare. Avgiften
fastställs/godkänns på Bolagets årsmöte och tillfaller Klubben. Klubben ska
verka för att trängsel undviks på Hyresobjektet med anledning av gästspelare.
10.9
Klubben ska följa SGF:s utfärdade bestämmelser avseende upplåtelse av
golfbana åt SGF och GDF för förbunds- och distriktstävlingar.
10.10
Parterna ska inför varje golfsäsong, det vill säga senast den [dag månad år],
komma överens om ett bokningssystem för samtliga personer (såväl Bolagets
medlemmar som andra), vilka har rätt att nyttja Hyresobjektet.
10.11
För det fall annan än Bolagets medlemmar ska delta i av Bolaget anordade
golftävlingar ska anmälningsavgifter tillfalla Bolaget, men spelavgift tillfalla
Klubben.
10.12
Bolaget ska stå för och bekosta all utbildningsverksamhet, med undantag för
sådan som är hänförlig till professionella instruktörers egen verksamhet.
5
Utkast/LINDAHL
10.13
Parterna ska inför varje golfsäsong, det vill säga senast den [dag månad år], i
detalj skriftligen komma överens om omfattningen av klubb-, distrikts – och
förbundstävlingar.
11.
REKLAM M.M.
11.1
Klubben har rätt att upplåta utrymme för reklam på och vid Hyresobjektet samt
uppbära intäkter härför.
11.2
Klubben innehar all rätt att upplåta utrymme för reklam inom och vid
Hyresobjektet samt på medlemsbricka, greenfeebricka, banguide m.m.
Samtliga intäkter från sådan reklam som avses i denna punkt 11.2 ska tillfalla
Klubben.
11.3
För det fall Bolaget eller någon av Bolagets medlemmar anvisar Klubben
köpare av reklamplats eller ger upphov till att Klubben får sponsorintäkter ska
Klubben varje år till Bolaget på intäkterna härifrån betala en provision om [xxx
(xx)] procent.
11.4
Bolaget har rätt att vid egna arrangemang och tävlingar, i samråd med Klubben,
upplåta utrymme för reklam inom Hyresobjektet samt uppbära intäkterna därav.
11.5
Parterna ska vad beträffar alkoholreklam och alkoholpolicy i samband med
golftävling iaktta och efterkomma vid var tid gällande bestämmelser i spel- och
tävlingshandbok.
12.
SÄRSKILT OM PARTERNAS SAMARBETE
Mellan Parterna ska gott samarbete råda. Parterna förbinder sig att löpande
informera och samråda med varandra i allt som rör gemensamma intressen.
Parterna ska eftersträva sådana problemlösningar som bäst gynnar
golfsportens utveckling.
13.
MILJÖ
Bolaget förbinder sig att inte använda Hyresobjektet så att miljöskada eller risk
för miljöskada uppkommer. Bolaget ska sköta sina åtaganden för
anläggningarna enligt SGF:s rekommenderade skötselplan, om inte parterna i
särskilda fall enas om annat.
14.
ANSVAR
14.1
Bolaget ska tillse att Verksamheten inte medför men eller skada för tredje man.
14.2
Bolaget ansvarar för skada som Verksamheten eller Bolagets övriga nyttjande
av Hyresobjektet orsakar för Klubben eller tredje man. För det fall anspråk
framställs till Klubben rörande Verksamheten ska Bolaget genast informeras
om detta och erbjudas möjlighet att självständigt handlägga anspråket.
14.3
Såväl Klubben som Bolaget ska vid uppkommen skada vidta de åtgärder som
rimligen kan krävas för att begränsa skadan.
15.
KONKURS M.M.
Försätts endera Parten i konkurs eller träder i likvidation har den andre Parten
rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.
6
Utkast/LINDAHL
16.
AVTALETS UPPHÖRANDE
16.1
Vid detta Avtals upphörande, oavsett anledning därtill, ska Bolaget återlämna
Hyresobjektet i godtagbart skick. Om Hyresobjektet vid återlämnandet brister i
städning eller skick med hänsyn tagen till normalt slitage har Klubben rätt att
låta städa respektive reparera o.d. Hyresobjektet på Bolagets rimliga
bekostnad.
16.2
Senast sista dagen av Avtalstiden, eller vid tidigare upphörande, ska Bolaget
på egen bekostnad avlägsna sin egendom[, med undantag för vad som följer
av punkten 16.3].
16.3
[I förekommande fall; välj ett av följande två alternativ:]
[Vid hyresförhållandets upphörande har Bolaget rätt att avlägsna eventuella av
Bolaget uppförda byggnader och utförda anläggningar.]
[Vid Avtalets upphörande ska Klubben inlösa eventuella av Bolaget uppförda
byggnader och utförda anläggningar. Ersättningen härför ska bestämmas
utifrån byggnadens/byggnadernas och/eller anläggningens/anläggningarnas
kvarvarande värde.]
16.4
Om Klubben säger upp Avtalet och vägrar att förlänga hyresförhållandet eller
kommer förlängning i annat fall inte till stånd på grund av att Bolaget inte godtar
de hyresvillkor som Klubben kräver för förlängning och dessa hyresvillkor är
oskäliga samt strider mot god sed i hyresförhållanden, har Bolaget rätt till
ersättning med ett belopp som motsvarar en årshyra för Hyresobjektet enligt
Avtalet. Om Bolaget på grund av att hyresförhållandet upphör förorsakas en
förlust som inte täcks av detta belopp motsvarande en årshyra ska Klubben i
skälig omfattning ersätta Bolaget för denna förlust. Denna punkt 16.4 ska inte
gälla om Bolaget åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det inte skäligen
kan krävas att Klubben förlänger hyresförhållandet eller Klubben i annat fall har
befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.
16.5
Om Klubben säger upp Avtalet på grund av att Klubben avser att upplåta
Hyresobjektet till annan för golfspel eller annat ändamål och Bolaget fullgjort
sina skyldigheter enligt Avtalet, har Bolaget rätt till förlängning på de villkor som
Klubben bevisligen erbjuds från annan.
16.6
Om Avtalet upphör att gälla, och nytt Avtal inte kommer till stånd, på grund av
Klubbens uppsägning ska Bolagets medlemmar och tidigare medlemmar ha rätt
att utnyttja golfanläggningen utan att erlägga ytterligare avgift utöver sådana
som krävs för om- eller tillbyggnad av golfbanan. Denna punkt 16.6 gäller
förutsatt att golfspel även efter Avtalets upphörande bedrivs på Hyresobjektet
eller del därav.
17.
FORCE MAJEURE
Part är befriad från skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet
att erlägga skadestånd om Parts åtagande inte alls eller endast till onormalt hög
kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller annan omständighet
som part inte råder över och som inte heller kunnat förutses.
7
Utkast/LINDAHL
18.
UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÖVERLÅTELSE
18.1
Bolaget får inte utan Klubbens skriftliga samtycke upplåta Hyresobjektet, eller
del därav, i andra hand. Klubbens samtycke får inte utan sakliga skäl vägras
eller fördröjas.
18.2
Utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke får Avtalet inte
överlåtas till en tredje part eller annars sätta annan i sitt ställe.
19.
ÄNDRINGAR OCH/ELLER TILLÄGG
Detta Avtal reglerar uttömmande Parternas mellanhavanden. Tillägg ska ske
skriftligen och undertecknas av båda Parter för att vara gällande.
20.
TVIST
Tvist i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning och tolkning ska, där inte
12 kap. jordabalken annat stadgar, slutligt avgöras enligt svensk rätt av svensk
domstol.
21.
SÄRSKILT VILLKOR
För att detta Avtal ska träda ikraft och vara giltigt måste
a)
Bolaget erhålla medlemskap i SGF och
b)
SGF beredas tillfälla att yttra sig över Avtalet samt därefter lämna Avtalet
utan erinran.
1.
Detta Avtal har upprättats i två (2) original, av vilka Parterna har erhållit ett (1) original
var.
[Ort] den [dag månad år]
[Ort] den [dag månad år]
[Klubbens namn]
[Klubbens namn]
Namn: [Klubben]
Namn: [Bolaget]
8