Urban Utveckling - Länsstyrelserna

advertisement
Erfarenheter
& slutsatser
Kriterier
1. Hög andel arbetslösa
2. Hög andel med långvarigt försörjningsstöd
3. Låg andel ungdomar med gymnasiebehörighet
ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR
Erfarenheter
& slutsatser
Kommuner
Borås, Göteborg, Kristianstad, Landskrona, Malmö,
Stockholm, Södertälje, Trollhättan och Växjö
Statliga aktörer
Arbetsförmedlingen, Boverket, Skolverket, Polisen,
BRÅ, SCB och fyra länsstyrelser
ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR
Erfarenheter
& slutsatser
Slutkonferens
Maj 2012
Sep 2013
Feb 2014
Göteborg
Kristianstad
Borås
Nov 2014
Rinkeby
Nov 2014
Regeringskansliet
Nationell arbetsgrupp:
- Erfarenhets och kunskapsutbyte
- Nationella dialogdagar
Arbetsförmedlingen & Polisen deltar
Länsstyrelserna: kunskaps och erfarenhetsutbyte, regionalt fokus
Skolverket: satsning på ett antal skolor
Boverket: stöd till forskning och uppföljning av stimulansmedlen
Erfarenheter
& slutsatser
Riksrevisionen
gör en förstudie

När arbetet startade hade satsningen på lokala
utvecklingsavtal (LUA) avslutats

Under LUA-perioden hade
Arbetsmarknadsdepartementet det
sammanhållande ansvaret och handläggare på
departementet träffade regelbunden
kommunrepresentanterna

URBAN 15 innebar att samordningsansvaret togs
över av Boverket och länsstyrelserna
Erfarenheter
& slutsatser

Svårt att hantera utanförskapets
geografi på regional nivå

Hur kan sociala aspekter beaktas
på regional nivå, vid olika
planeringsåtgärder eller
förändringar i den fysiska
strukturen

Koppling till relevant forskning
saknades
Erfarenheter
& slutsatser
• Boverket och länsstyrelserna har dragit nytta av
varandras kompetensområden och den regionala nivån
har varit närvarande på ett helt annat sätt än under LUAperioden
• Förhoppningsvis har de berörda kommunerna och
stadsdelarna upplevt att myndigheterna har stöttat
deras arbete genom de regionala- och nationella
konferenserna.
• Kunskapsspridning med fokus på möten mellan forskare,
praktiker och goda exempel har stått i fokus
• Samarbetet har inneburit en kontinuerlig dialog med de
tjänstemän och politiker som arbetar med lokalt
utvecklingsarbete
Erfarenheter
& slutsatser

Utvecklingspotential när det
gäller samverkan med övriga
deltagande myndigheter

En förklaring kan vara att vissa
myndigheter involverades
med egna uppdrag först 2014
Erfarenheter
& slutsatser
Erfarenheter från dialog med kommuner och andra aktörer
Synliggör:
Satsa på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Långsiktighet i ordinarie verksamhet
• Nya sätt att samordna:
Samfinansiering & Sociala investeringar
• Offentlig service i stadsdelarna
• Att bygga & bygga blandat
• Upprustning av miljonprogrammen
• Samhällsplanering som verktyg
• Både ”systemintegration” & ”social
integration”
• Att använda mänskliga rättigheter &
relevanta lagar som verktyg
• Att involvera näringslivet
• Att involvera invånarna
Diskriminering & stigmatisering
Det relationella i segregationen
Urbaniseringens betydelse
Bakomliggande faktorer
Brister i välfärden
Bostadsbristen
Kopplingen tillväxt & välfärd
Implementeringsproblem
Mål & intressekonflikter
Erfarenheter
& slutsatser
Download