1 Januari
1 Mos. 1-2, Matt. 1, Ps. 1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över
djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus.
Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud satte på himlavalvet ljus,
som skiljer dagen från natten. De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och
år. I sitt skapande frambringade Gud grönska, örter, träd och levande varelser. Varje ny dag
hände något nytt och han välsignade sitt verk. Gud sade: "Låt oss göra människor till vår
avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under
himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på
jorden.” Gud ger människan sin fullmakt att råda över allt skapat, till att tjäna Gud och
uppfylla de planer han har för oss.
Gud fullbordade på sjunde dagen sitt verk och vilade, han välsignade och helgade den sjunde
dagen. Personer som håller på med så kallad bibelkodning, har kommit fram till att om man
räknar var sjunde bokstav i det som skrivits på hebreiska motsvarande 1 Mos. 1:31 och 2
Mos. 2:1-2, så får man fram namnet ISRAEL. Gud tänkte alltså redan i de första kapitlen av
sitt ord på sitt förbundsfolk och det land han har en speciell förkärlek för. Om vi känner till
litet om Israel och judarna, så vet vi att traditioner, helger och sabbater är viktiga för dem.
Vilodagen blev gjord för människan och inte människan för vilodagen.
Och HERREN Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes
näsa. Så blev människan en levande varelse. HERREN Gud planterade en lustgård i Eden,
österut, och satte där människan som han hade format. Och HERREN Gud lät alla slags träd
som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Livets träd liksom trädet
med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. Gud sade till mannen att han
kunde äta av alla andra träd i lustgården, men om han åt av kunskapens träd skulle han dö.
Sedan såg Gud att det inte var gott för mannen att vara ensam, så han tog ett revben från
mannen, skapade en kvinna och förde henne till honom som hustru. Gud skapade alltså en
kvinna åt mannen, men senare tog man sig flera. Det står att Guds söner såg att
människornas döttrar var vackra och att de tog till hustrur alla de ville ha.
Gud har gett oss ett nytt år, under det året kan vi ta till oss allt gott som han tänkt för oss, vi
får råda över det nya året, han har gett oss en fri vilja. Vi kan välja att tjäna Gud under året
eller vi kan välja något annat. Gud välsignade sitt verk och vi kan välsigna det nya året som
kommer.
Maria, Josefs trolovade, var gravid. När Josef ville skilja sig från henne kom en ängel till
honom i drömmen och sade att barnet var avlat av helig ande. Hon skall föda en son, och du
skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Jesus har getts
till oss för att befria oss ifrån synden, han är Emmanuel- Gud med oss. Den som har sin lust i
Herrens lag, och tänker på hans ord både dag och natt, han skall vara som ett träd, planterat
vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad du gör skall
lyckas väl!
5