Arkivbeskrivning för socialnämnden

advertisement
SOCIALFÖRVALTNINGEN
2012-09
Arkivbeskrivning för socialnämnden
Socialförvaltningen leds av en socialchef (förvaltningschef) och består av en stabsfunktion,
individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenhet, stöd- och service, hemsjukvård och
äldreomsorg.
STABEN
Staben ansvarar för övergripande frågor inom förvaltningen såsom personalfrågor,
ekonomi, IT-ärenden, förvaltningsövergripande utredningar och remisshantering, ansvarar
för diarieföring av socialnämndens allmänna ärenden (W3D3) samt arkivering. I staben
ingår MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) verksamhetschef, SAS (socialt ansvarig
samordnare), avgiftshandläggare och IT-samordnare.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Individ- och familjeomsorg bistår enskilda och familjer i situationer, där andra möjligheter
saknas, med ekonomi, vård- och behandlingsinsatser, familjerättsärenden, fastställande av
faderskap samt dödsboanmälningar.
u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\övergripande styrdokument\ove_arkivbeskrivning.doc
Verksamheten styrs av socialtjänstlagen SoL, lagen om vård av missbrukare LVM, lagen om
vård av unga LVU samt Föräldrabalken. Psykiatri- och LSS-handläggare handlägger ärenden
inom både LSS och SoL.
IFO-enheten handlägger ansökningar om tillstånd för alkoholservering och tillsyn över
efterlevnaden av bestämmelserna i alkohollagen, tillsyn av åldersgränsen enligt tobakslagen
samt receptfria läkemedel.
IFO-enheten ansvara även för flyktingmottagning av ensamkommande barn och HVBhemmet Kilsbo (Hem för vård eller boende) för ensamkommande flyktingar
Kils kommun
Postadress
Besöksadress
Telefon +46 (0)554-191 00
Bankgiro
109-6510
Box 88
Kommunhuset
Fax
PlusGiro
12 21 10-0
665 23 Kil
Östra Torggatan 2D
E-post
Org.nr
212000-1751
Sida 1 av 3
[email protected]
ARBETSMARKNADSENHETEN
Arbetsmarknadsenheten handlägger ärenden gällande arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
insatser via socialtjänstlagen SoL, budget- och skuldrådgivning samt flyktingmottagande av
familjer och vuxna flyktingar.
STÖD- OCH SERVICEENHETEN
Stöd- och serviceenheten ansvarar för service till kommuninvånare under 65 år som har
fysiska och/eller psykiska funktionshinder. Verksamheten styrs av lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen SoL. Stöd- och
serviceenheten ansvarar även för gruppbostäder, serviceboende och dagcenter.
ENHETEN FÖR PERSONLIG ASSISTANS
Enheten för personlig assistans ansvarar för handläggningen av ärenden enligt
LASS (Lagen om assistansersättning), över 20 timmar/vecka.
RESURSENHETEN
Resursenheten ansvarar för korttidsboendet, sjuksköterskorna i hemsjukvården,
biståndsbedömarna, sjukgymnaster, arbetsteraputer, nattpatrullen och
anhörigsamordningen. Verksamheten styrs av Socialtjänstlagen SoL och Hälso- och
sjukvårdslagen HSL.
SMEDENENHETEN – HEMTJÄNSTEN
Enheten Smeden ansvarar för all hemtjänst och trygghetslarmen. Verksamheten styrs av
Socialtjänstlagen SoL och Hälso- och sjukvårdlagen HSL.
SÄRSKILDA BOENDE FÖR ÄLDRE
I kommunen finns tre särskilda boende för äldre, Sannerud, Karlslund och Åkerbo.
Verksamheten där styrs av Socialtjänstlagen SoL och Hälso- och sjukvårdslagen HSL.
SOCIALNÄMNDENS ARKIV
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för socialnämndens verksamhet. Handlingar
som ska bevaras förs till kommunstyrelsens centralarkiv för slutarkivering. Allt
Sida 2 av 3
material som i gallringsråd och dokumentplan anses vara bevarandehandlingar
lämnas till centralarkivet.
Dokumentplaner är upprättade för alla socialnämndens verksamhetsområden.
Bilaga 1.
Gallring görs enligt dokumentplanerna med utgångspunkt från
- Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar
- Sveriges Kommuner och Landsting Gallringsråd nr 5 ”Bevara eller gallra”.
Socialakter samt patientjournaler har särskilda bestämmelser där födelsedag 5, 15
och 25 ska bevaras och föras till centralarkivet för slutarkivering.
Särskilda anvisningar gällande patientjournaler har upprättats.
Bilaga 2.
Handlingar som har gallringstid 2 år, 5 år och 10 år bevaras i närarkiv och gallras
därifrån.
Socialnämnden
Sida 3 av 3
Download