Socialnämnden

advertisement
Socialnämnden
Plats och tid för
sammanträde
Kallelse/Underrättelse
Odenrummet, tekniska kontoret
2015-06-18
kl 08.15
Föredragningslista
Gruppmöte
kl 10.00 Socialdemokraterna: Odens sammanträdesrum,
kl 10.00 Alliansen: ordförandes arbetsrum
kl 10.00 Vänsterpartiet och Miljöpartiet: Livbåten
1.
Ärende
Val av justerare
2.
Godkännande av dagordningen
3.
Information från socialkontoret – 2015
4.
Kurser och konferenser
5.
Månadsrapport per den 31 maj
6.
Socialnämndens styrkort 2016
7.
Remiss - Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen
8.
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende, utökad budget från
2016 – skatteväxling
9.
Rapport om sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamhet
och åtgärdsplan
10.
Huvudöverenskommelse för samarbete mellan Skellefteå
kommun Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting
11.
Medborgarförslag - Starta ett Aktivitetscenter för seniorer i
Odenhuset
12.
Medborgarförslag -Förstärk kompetensen inom
äldreomsorgen genom att inrätta en tjänst som synpedagog
§ i AU
Bilaga
1
13.
Medborgarförslag - gratis broddar till kommunens
pensionärer
14.
Motion från ungdomsfullmäktige om ekonomiska
satsningar på äldreomsorgen
15.
Revidering 2015 av Skellefteå kommuns
funktionshinderspolitiska plan - Ett Skellefteå för alla
16.
Remitterad motion om att värna objektiviteten i kontakt
med socialtjänsten
17.
REMISS från KS - Yttrande över bidrag till glasögon för
barn och unga
18.
Remiss - Förslag till införande av en ny placeringsform för
barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen
19.
Ansökan om utvecklingsmedel till föräldrautbildning för
familjer med invandrarbakgrund
20.
Förordnanden – 2015
21.
Meddelanden 2015
22.
Anmälan om ordförandebeslut och beslut tagna med
kompletterande beslutanderätt
23.
Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige
24.
Redovisning av delegationsbeslut
25.
Övriga frågor
SEKRETESS
1.
Anskaffningsbeslut
2.
Nedläggning av faderskapsutredning
2
Download