Projektrapport
2017-07-15
Diarienummer
Socialkontoret
Äldreomsorgen
Slutrapport AGNES projektet
Projektnamn
AGNES – AGeing in a NEtwork Society
Syfte
Huvudsyftet med AGNES är att förebygga och hjälpa äldre att bibehålla sitt välbefinnande och
oberoende av andra människor.
Med hjälp av teknik bibehålla det sociala nätverket.
Mål
- användardrivet projekt
- deltar på egna villkor
- teknik som äldre vill ha
- utveckla tekniken till användare av användare
Beskrivning av projektet
Skellefteå kommun och äldreomsorgen har sedan september 2009 fram till december 2012
deltagit i AGNES-projektet. Projektet har finansierats av EU via Ambient Assisted Living (AAL) och
från VInnova för de svenska partnerna. Projektet har koordinerats av professor John Waterworth
vid institutionen för Informatik vid Umeå Universitet.
Tre användarorganisationer i Sverige (Skellefteå kommun), Grekland och Spanien har deltagit.
Tre företag från Tyskland, Österrike och Italien har utvecklat protyper för de äldre att prova. Sex
universitet/forskningsinstitutioner i Sverige, Spanien, Grekland och Österrike har medverkat i
projektet. Här i Skellefteå har tretton äldre personer deltagit i projektet i ålder från 67 år till 80
år. De tretton deltagarna bor i både små byar och i centralaste delarna av Skellefteå. Alla
deltagarna har rekryterats via pensionärsföreningar och annonser i lokaltidningen. Ingen av
deltagarna har haft någon hjälp eller stöd via äldreomsorgen under projekttiden.
Äldreomsorgens ansvar har varit att stötta och hjälpa deltagarna i lokalt. Alla deltagare har
deltagit i olika former av tester och intervjuer.
Här i Skellefteå har deltagarna träffats regelbundet i en fokusgrupp. Att träffas i fokusgrupp
minskar ”artigheten” och ger möjligheter att diskutera deltagarnas liv, behov, preferenser och
aktiviteter. Metoden bedöms av forskarna ge bättre återkoppling på design-idéer, ger idéer för
design, funktion och interaktion. Tidigt testa enkla prototyper och diskutera möjligheter till
kommersialisering.
Deltagarna i projektet har fått testa två omgångar prototyper under dessa tre år.
_________________________________________________________________________________________________________________
Postadress:
Besöksadress:
Fax: 0910-72 63 10
Organisationsnummer: 212000-2643
Dokumentnamn:
Trädgårdsgatan 6
Tel: 0910-73 50 00
Slutrapport AGNES
931 85 Skellefteå
931 85 Skellefteå
Internet: www.skelleftea.se
Sida: 1(2)
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Prototyp #1
Data- och kamerautrustning som tolkar hur deltagaren mår, kommunicera med hjälp av gardiner
som ändrar färg och delvis rör på sig, använda gester för att starta kommunikation.
Prototyp#2
Testa Iäsplatta, vidareutveckla och testa vissa funktioner som visar humör, gester och aktivitet.
Vara med och utveckla en internetbaserad social mötesplats, testa nya hjälpmedel i form av en
kula som lyser i olika färger utifrån budskap och en lite låda som startar kommunikation bara
genom att knacka på den. Klocka i form av ett larm som bland annat känner av om man ramlat.
Utmaningar och lärande under projektet
Några av utmaningarna under projektet var förflyttning av expertrollen från forskarna till de
äldre, att de äldre fick säga vad de tycker/tyckte var bra teknik. Användbarhet utifrån både
funktion och form/storlek på prototyperna. Att de äldre och deras synpunkter på tekniken var
det viktigaste i projektet. Lärandet var också att de äldre och deras synpunkter är drivande för
vilken teknisk utrustning som är användbar och de är villiga att använda. Personerna i
testgruppen hade från början liten erfarenhet av teknisk utrustning men under projektets gång
kom de att lära sig mycket. De började se nyttan och glädjen i att använda teknisk utrustning för
att kunna kommunicera och följa med i samhället på olika sätt, samt att teknik inte är något
konstigt.
Att teknik kan användas för att förbättra livskvaliteten om den används och utvecklas på de
äldres villkor. Att de äldre kan och bör forma utvecklingen av ny teknik
Resultat
-
AGNES systemet – positiva effekter på den psykiska hälsan.
Ett användarstyrt projekt
Seniorer blev marknadsförare av projektet och ny teknik
Seniorer som hjälp och stöd för andra seniorer
Lärande för äldreomsorgen
Äldre kan verkligen lära sig ny teknik. Ett flertal av deltagarna hade väldigt små eller inga kunskaper av
ny teknik innan AGNES projektet. Att se hur de har tagit till sig den nya tekniken och hur de börjat
använda de sociala medierna har varit fantastiskt. Så många beskriver att den nya tekniken verkligen
berikat deras liv och bidragit till större meningsfullhet. Projektet har också bidragit till fördjupade
kunskaper och kontakter med forskningen. Ett projekt med användare och tekniker från så många
länder skapar både möjligheter och frustration utifrån språk och kultur.
Kontaktperson
Tomas Hedström, chef äldreomsorgens utvecklingsenhet, 0910- 73 50 00
2