Personalnämndens

advertisement
2017-07-14
Policy för lika behandling i Skellefteå kommun
2009-2012
Skellefteå kommuns arbetsorganisation präglas av motiverade
medarbetare med rätt kompetens, attraktiva och hälsosamma
arbetsplatser samt en gemensam värdegrund (styrkort 2009)
Den gemensamma värdegrunden tar sin utgångspunkt i allas lika värde. Professionalitet,
engagemang och framsynthet ska genomsyra allt arbete som Skellefteå kommun som
arbetsgivare bedriver.
Värdegrunden innebär att samtliga medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder.
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet i Skellefteå kommun syftar till att skapa en tolerant och
inkluderande arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier. Genom
att se, värdera och ta tillvara varje enskild individs kompetens ökar organisationens lärande och
utveckling.

Arbetsmiljön i Skellefteå kommun ska vara fri från kränkande särbehandling oavsett
ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder. I de fall
diskriminering eller trakasserier förekommer, ska anställda i Skellefteå kommun agera
skyndsamt.

Jämställdhets- och mångfaldsperspektiven ska integreras i all verksamhet i kommunens
organisation. Alla anställda ska informeras om vilka rättigheter och skyldigheter som
råder utifrån gällande lagstiftning.

Alla anställda ska känna till hur man kan få hjälp och stöd om man utsätts för mobbing
eller kränkande särbehandling.

Alla anställda ska ha lika möjligheter och rättigheter till kompetensutveckling oavsett
ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder.

Intern personalutbildning ska innehålla genus- och mångfaldsperspektiv.

Vid rekrytering strävar vi efter jämställdhet och mångfald bland medarbetarna eftersom
detta bidrar till ökad kompetens. Detta synsätt ska genomsyra hela rekryteringsarbetet.
2017-07-14

Lika lön för likvärdigt arbete, med arbetsvärdering som grund, ska råda i Skellefteå
kommun.

Individuella lönekriterier ska vara könsneutrala.

På kommunens arbetsplatser ska en helhetssyn på arbete, familj och fritid råda. Vi ska
aktivt arbeta för att även män ska nyttja sin berättigade föräldraledighet.

Ett aktivt arbete ska bedrivas för att göra arbetsmiljön tillgänglig för medarbetare med
funktionshinder.

I medarbetarenkät 2010 ska likabehandlingsindex skapas.

I sammansättning av samverkansgrupper ska jämställdhets- och mångfaldsperspektivet
iakttas.
Roller och ansvar





Policyn gäller för alla anställda, medarbetare såväl som chefer.
Närmaste chef är ansvarig att agera så snart det blir känt att det förekommer beteenden
som inte är förenliga med policyn.
Chef är ansvarig för att policy och plan för lika behandling är känd för medarbetarna.
Chef är ansvarig för att policy och verksamhetens plan för lika behandling integreras
och följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet och inom ramen för mål- och
resultatstyrning.
Förvaltningarnas personalfunktioner, kommunhälsan och kommunledningskontorets
personalavdelning ansvarar för stöd och utbildning i arbetet med att genomföra plan för
lika behandling.
Uppföljning
Kommunledningskontorets personalavdelning ansvarar för



Uppföljning genom medarbetarenkät 2010,2012 under planperioden
Lönekartläggning och upprättande av handlingsplan för jämställda löner vart
tredje år. 2009 och 2012 under planperioden
Uppföljning och revidering av plan för lika behandling, tillika kommunens
jämställdhetsplan, vart tredje år. 2011 under planperioden
2017-07-14
Download