Etik och Moral

advertisement
Etik och Moral
Skellefteå Parasportförening är en av Sveriges största Parasportföreningar, stiftad 1969 och
har idag ca 400 medlemmar anslutna till Riksidrottsförbundet, Svenska Parasportförbundet
och Västerbottens Parasport. Idrotter: boccia, bordtennis, bowling, curling, fotboll,
innebandy, rullstolsinnebandy, simning, skytte mm.
Vi samarbetar med gruppboenden och särskolan och har en träningslokal där man kan träna
enskilt med sin ledare. Vi anordnar idrotter för våra medlemmar där man deltar efter sin
förmåga. Vi planerar cuper och matcher varje år i samarbete med Umeå, Piteå och Luleå
Parasport. Det är viktigt att ALLA får delta utan att känna press från övriga lagkamrater.
Vi bedriver även verksamhet i Burträsk och Skelleftehamn.
Verksamhetsidé
Skellefteå Handikappidrottsförening har till uppgift:
 Att genom motions-, rehabiliterings-, rekreations- och tävlingsidrott, främja de
funktionshindrades fysiska och psykiska hälsa
 Att därigenom skapa en värdefull fritidssysselsättning och god kamratskap
 Att genom samarbete med handikapporganisationer och samhälleliga institutioner
verka för idrottens spridning bland de funktionshindrade
 Att genom samarbete med idrottsrörelsen i övrigt verka för de funktionshindrades
delaktighet i idrottens gemenskap
 Att leda och administrera handikappidrotten inom Skellefteå kommun
 Att inom och utom kommunen representera handikappidrotten
Organisation
Styrelsens ledamöter
Lars-Åke Hedlund
Mats Marklund
Göran Lundin
Suppleanter
Helge Brännström
Kristin Jonsson
John Johansson
Mikael Norberg
Sekreterare
Kanslipersonal
Skellefteå Parasportförening
Kassör
Lars-Åke Hedlund
Sponsoransvarig
Halvard Lindgren
Kanslipersonal
Fredrik Hedlund
Lisbet Forsvall
Lokaler
Kansliet – Träningsverket, Idrottens Hus
Mullbergsvägen 63 B, 931 37 Skellefteå
Organisationsnr: 894700-7137
Sid 1 (5)
Värdegrund
Allas rätt att vara med




Alla har rätt att vara med i vår förening utifrån sin förmåga och förutsättningar
Alla ska bli sedda
Öppenhet
Rättvisa
Respekt



Alla ansvarar för ett gott bemötande, tar ansvar och respekterar varandra
Vi följer de regler som gäller, lyssnar när någon pratar, är ärliga mot varandra och
passar tider
Kommunikation – kansli, ledare, aktiva, föräldrar
Positiv attityd


Vi är positiva i med- och motgång
Vi berömmer och uppmuntrar varandra
Ekonomi
I medlemsavgiften får man träna och spela matcher under ett helt år. Då ingår även
försäkring: Vi är anslutna till Riksidrottsförbundet och deras medlemsförsäkring.
Det är viktigt att betala in avgifterna för att försäkringen ska gälla.
Konsekvenser om man inte betalar avgifterna: Se under rubrik konsekvenser sid 5.
Förväntningar på ledare
Vår förening vill att du som ledare:
 Ska vara en förebild för andra.
 Följa föreningens policy.
 Vara stödjande och vägledande.
 Medverka vid utbildningar som föreningen erbjuder.
 Ha ett positivt språkbruk.
 Ha en tydlig kommunikation vid tävlingar med spelarna.
 Kommunicerar med kansliet.
 Uppgradera närvarolistan på träningar för varje termin.
 Meddelar kansliet alla nya och gamla spelare om medlemskap i föreningen.
 Informerar aktiva i god tid när matcher ska spelas, bestämmer vilka som får spela.
Lämnar en lista med namn på de som åker med till tävlingar.
 Komma i tid vid träningar och tävlingar.
Skellefteå Parasportförening
Organisationsnr: 894700-7137
Sid 2 (5)
Förväntningar på aktiva
Vår förening vill att du som aktiv:
 Följer föreningens policy
 Uppträder sportsligt mot medspelare, motspelare, ledare och domare
 Lyssnar på ledarens instruktioner
 Är en god förebild för föreningen
 Gör alltid ditt bästa vid träning och tävling
 Har ett gott språkbruk
 Kommer i tid vid träningar och tävlingar
Förväntningar på föräldrar/vårdnadshavare
Vår förening vill att du:
 Tar del av föreningens policy
 Stödjer föreningens arbete med värdegrunden
 Vid medverkan i föreningens verksamhet uppträder på ett föredömligt sätt
 Deltar vid möten
Kansliet
Kansliet tar sitt ansvar genom att:
 Arbeta utifrån styrelsens beslut och vägledning
 Lägger ut aktuell information på hemsidan och Facebooksidan
 Lyssna till tränare och aktivas önskemål
 Administrerar resor och tävlingar och informerar deltagarna i god tid
 Håller medlemslistor uppdaterade
Styrelsen
Styrelsen tar sitt ansvar genom att:
 Vägleda kanslipersonalen i deras arbete
 Vara en god arbetsgivare till kanslipersonalen
 Hjälpa till vid matcher och tävlingar
 Upprätta en sportkommitté vid större evenemang
 Ha en god kontakt med sponsorer och Skellefteå Kommun
 Representera föreningen vid officiella sammanhang
Alkohol och droger


Nolltolerans att förtära alkohol och droger vid träning och tävling
Pratar aldrig positivt om alkohol och droger vid träning och tävling
Skellefteå Parasportförening
Organisationsnr: 894700-7137
Sid 3 (5)
Med droger menas narkotika, snus och cigaretter.
Föreningen följer RF:s policy och handlingsplan kring Alkohol och Droger
Mobbning




Skellefteå Parasport strävar efter en god gemenskap där alla kan känna sig välkomna
Vi accepterar inte mobbing, hot, våld eller andra trakasserier
Alla i föreningen uppmanas att arbeta för att detta efterföljs
Se vidare i ”Policyn om Sociala medier”
Sexuella trakasserier
Föreningen följer RF:s policy och handlingsplan kring sexuella trakasserier
Sociala medier
Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube osv.
I sociala medier har medlemmar, ledare och förtroendevalda möjlighet att marknadsföra
Skellefteå Parasportförening och stärka vårt varumärke och skapa kontakter och
kommunicera. Kommunikation över internet innebär också risker för Skellefteå
Parasportförening då det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa
Förhållningsregler








Det ska vara en öppen kommunikation så att alla kan gå in och läsa vad som skrivs
Visa respekt! Vi använder aldrig mobilkameror eller kameror i omklädningsrummen
Kommentera aldrig någon nedsättande. Kommentarer baserat på en persons
religion, kön, sexuella läggning eller hudfärg är inte acceptabelt
Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss
person kommer det att läsas av många andra
Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de
upphovsrättsliga regler som gäller
Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Skellefteå Parasport
Beakta personuppgiftslagens, PUL, regler genom att vara noga med att
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte
publicera kränkande personuppgifter och att ta bort kränkande personuppgifter
Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak, men personliga
påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering
av felaktig information ska inte förekomma. Ibland är det bäst att ignorera en åsikt
och inte skänka den trovärdighet genom att svara.
Skellefteå Parasportförening
Organisationsnr: 894700-7137
Sid 4 (5)
Konsekvenser
När någon person inte följer föreningens policy sker följande:
1. Styrelsen kontaktar berörd person.
2. Vid upprepning sker en ny kontakt och frågan tas upp att tillfälligt stänga av berörda
personer.
3. Som en sista åtgärd om inget blir bättre utesluts medlemmen ur föreningen.
Implementering av policy




Policyn ska presenteras och diskuteras årligen med ledare och aktiva.
Policyn ses över och revideras årligen av styrelse och personal.
Vår policy ska synas på hemsida och sociala medier.
Varje ny medlem ska ta del av föreningspolicy.
Skellefteå Parasportförening
Organisationsnr: 894700-7137
Sid 5 (5)
Download