Folkhälsorådet

advertisement
Folkhälsorådet
• Följer upp folkhälsoarbetet
• Prioriterar målområden
• Fokuserar på hälso-främjande för
Skelleftebor i alla åldrar
www.Skelleftea.se/folkhalsoradet
Nämndernas svar till folkhälsorådet
Vad hände 2014?
Vilka nämnder svarade?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunstyrelsen
Barn och grundskolenämnden
Bygg och miljönämnden
Fritidsnämnden
Nämnden för folkhälsa och primärvård VLL
Nämnden för support och lokaler
Gymnasienämnden
Konsumentnämnden
Kulturnämnden
Personalnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
Ett övergripande mål för
folkhälsopolitiken
Att skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa
på lika villkor
för hela befolkningen
11 olika målområden
Folkhälsorådets prioriterade målområden 2014
1 Ökad delaktighet och inflytande i samhället
3 Trygga och goda uppväxtvillkor
9 Ökad fysisk aktivitet
10 Goda matvanor och säkra livsmedel
Snöfattig vinter med samma temperatur på midsommar- och nyårsafton
Skoter VM på Skellefteå camping /”snötippen”
Rekordsommar i juli med en badtemperatur på 25 grader i Byske
Valåret 2014
Guldstaden 2014
Elin Johansson
Bäst i världen
Näridrottsplatser i Boliden,
Ursviken, Lövånger och Byske
Revidering av folkhälsoprogrammet
Ungdoms-App för snabb hjälp
Kommunstyrelsen har träffat ca 1000 skelleftebor och lyssnat
på deras tankar om hur Skellefteå kommun ska kunna växa
Öppna jämförelser 2014
En jämförelse mellan kommunernas/landstingets folkhälsa.
Livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall.
Bättre än de flesta andra kommuner
• Tandhälsa
• Regelbunden behandling med sömnmedel och lugnande medel
• MPR-vaccination av barn
• Barns deltagande i förskoleverksamhet
• Unga som arbetar eller studerar
• Invånarnas upplevelse av möjlighet till inflytande på beslut
och verksamheter inom kommunen
• Tillgång till gång- och cykelvägar
• Avstått från att gå ut ensam
• Avsaknad av tillit till andra
• Deltagande av sammankomster anordnade av idrottsföreningar
• Daglig rökning
Sämre än de flesta andra kommuner
• Fallskador bland äldre
Västerbotten
Inför Ungdomsfullmäktige
249 motioner
Elevmotion om att
synkronisera skolans klockor
för att komma i rätt tid
• Möbler och upprustning av elevrum på skolor
• Mer Busstrafik på kvällar och helger inom Skellefteå centralort,
Ursviken och Skelleftehamn.
• Ungdomskort upp till 26 år-, lägre pris på bussarna till Skelleftehamn
Ursviken, Bergsbyn och inne i stan
• Gång och cykelväg mellan Åbyn och Burträsk
• Matig sallad eller soppa som alternativ till skollunchen
• Datorer till alla samhällselever
Nya Hälsoinspiratörer
Ny park på
Campus
Bryggarbackens nästa etapp
påbörjades
Arbete med Bureås nya torg påbörjades
Nya stadsparken invigdes
Arbete med en ny vattentäkt
Toaletter mm vid Vitbergstjärnen
Fiske- och utflyktsflotte och i Kalvträsk
Tillgänglighetsanpassad badplats i Falkträsket
Läsligan
Idrottsföreningar och bibliotek i samarbete
Skellefteå AIK hockey, Skellefteå Konståkningsklubb, Skellefteå AIK Friidrott och Sunnanå SK
En stiftelse som samlar in och delar ut pengar till
medlemsavgifter, sportutrustning, kläder, cupavgifter mm
utdelning 2014 : 16 killar och 1 tjej
3900 bad och träningstillfällen
på badhusen med FaR
– fysisk aktivitet på recept
Lena Stenvall och Åsa Forssell
Projektet Psykisk hälsa i fokus är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting.
1. Ökad delaktighet och
inflytande i samhället
•
Elevdemokratiutbildning och matråd i alla
grundskolor
•
2030 dialog och arbete med
utvecklingsstrategin
•
Förberedelser av Elevskyddsombudsutbildning för elever och personal åk 6-9
•
Fritid on Tour
•
Nya Microföreningar bildades på några
fritidsgårdar
•
Utveckling av ungdomsfullmäktige
•
12 valinspiratörer arbetade med
förstagångsväljare
•
Demokratiberedningen skapar struktur och
systematik i hur medborgarna kan påverka
utvecklingen av den plats de bor på
•
Inför valet besökte demokrati-beredningen
bland andra Solkraft, Stadsmissionen och
Svenska för invandrare
•
Nya riktlinjer för medborgardialog
•
Politikerturné på gymnasieskolorna med
efterföljande mingel i korridorerna
•
Nämnden för folkhälsa och primärvård har
haft dialog med hälsocentraler, patientpensionärs- och andra intresseföreningar
•
•
Revidering av det barn och ungdomspolitiska
programmet
Mässan ”Ett Skellefteå för alla”
1. Ökad delaktighet och
inflytande i samhället
•
•
”Lärresan” på särskilt boende och i hemvård
för att äldre ska få leva livet bäst möjligt.
Äldre har genomförandeplan som ökar deras
inflytande över det stöd och han/hon får
Projektet All in källsortering
•
Aktiviteter för skolklasser om källsortering
och trafiksäkerhet
•
Särskolan deltog både i ANDTundersökningen och på ungdomsfullmäktige
•
Förebyggande arbete inom privatekonomi
och konsumenträtt för elever, arbetslösa
ungdomar, ensamkommande flyktingbarn
och invandrarföreningar
•
Kundtjänst ökar dialogen med medborgarna
och har utökat sin språkkompetens med fyra
språk
•
Dialogmöten med funktionshinderföreningar
ledde till direkta åtgärder och förbättrad
kommunikation
•
Aktivt deltagande via sociala medier och
insändardebatter i lokalpressen
Trygghetsvärdar på seniorboenden stärker
boendes självständighet och förebygger
ensamhet
•
•
•
Ny stadspark med bland annat
barnens Walk of Fame
Samarbete med organisationer för
tillgänglighet för alla i den fysiska miljön
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
•
Resursskolan och arbete med Central helpdesk
för skolbarn med särskilda behov
•
Projektet jämställda utemiljöer i förskola och
skola
•
Skolfam - förebyggande samverkan för
familjehemsplacerade barn
•
Machofabriken på fyra skolor i kommunen
•
Föräldrastöd för personer med
uppehållstillstånd
•
Sommaröppna fritidsgårdar
•
Föreningssamrådens fokus har handlat om att få
fler unga till föreningslivet
•
Utbildning om nätmobbning för
fritidsgårdspersonal
•
Ny fritidsgård på Anderstorp, ungdomens hus
flyttat till ny lokal, ombyggnation av
fritidsgården i Byske och påbörjad flytt av
Hörnan till skolan i Jörn
•
•
•
•
Salutsatsningen, med bland annat webbaserad
hälsoenkät som ger möjlighet att snabbare se
behov av förebyggande arbete
Skellefteå kulturskola med allemansrätt för alla
barn och unga 0 -21år
Tillbaka till skolan projekt för elever med hög
skolfrånvaro
Kompetensutveckling för personal om arbetssätt
med att hjälpa barn med dyslexi
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
•
Projekt för att förebygga avhopp och
hemmasittande i gymnasieskolan
•
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i 11
grundskolor
•
En gemensam arbetsmodell ” Samordnad
individuell plan” används vid behov av stödinsatser
från flera aktörer. (HÖK barn och unga)
•
Elevhälsan var med i psykeveckan
•
Arbete med ”Grönt kort” till personal för att tidigt
upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga
•
Familjehemsgruppen deltar i Socialstyrelsens
pilotstudie för att tillvarata erfarenheter från dem
som varit placerade av samhället tidigare.
Barndag för familjehemsplacerade barn och deras
familjehem på Eddahallen
•
Stödgrupper för barn till missbrukare och för barn
med föräldrar som har psykisk ohälsa
•
Stor utbildningssatsning för alla familjehem
•
•
Öppenvård Klara har synliggjort ungdomar och
deras föräldrars uppvattning av sin behandling
Utbildning av personal som ska leda grupper för
barn till separerade föräldrar
•
Barnchecken används i alla beslutsärenden till barnoch grundskolenämnden som en del i att tillämpa
FNs barnkonvention
•
•
Projektet Läsligan, för idrottande ungdomar 12-18
år. För att uppmärksamma tjusningen med att läsa
3.Trygga och goda uppväxtvillkor
•
Ungdomars åsikter har påverkat IFOs
verksamheter ex har man byggt
ett särskilt boende för flickor med barn
och åtgärder för minskat utflyttning,
bättre integration och skolgång
Fältarbete på Vintergatan
•
Temavecka ”Kärleken är fri” på
Anderstorpskolan
•
Lättillgänglig information för barn och
unga med psykisk ohälsa och deras
familjer på en ny webbportal
•
Överförmyndarnämnden prioriterar sin
granskningsverksamhet för att ge trygga
och goda uppväxtvillkor för underåriga
och huvudmän
•
”Hjälp-app” kallad Ungdomsrådgivning,
ger en enkel kontaktväg till socialtjänsten
om man själv eller någon kompis är i
behov av hjälp
•
Familjeassistenter ger praktisk hjälp i
hemmet som ger avlastning i trängda
situationer, för att barn inte ska komma i
kläm
•
Metoden IBT intensiv beteendeterapi
används för barn med autism
•
Brandskyddsinformation till alla i årskurs 2
och 7
•
Trafiksäkra gång och cykelpassager
•
9. Ökad fysisk aktivitet
•
Personal inom förskola och fritidshem har deltagit i
Friskis&Svettis aktivitetsprogram Röris
•
Nya tjänster som förstelärare i idrott
•
Sportcamp för alla elever i åk 6
•
Klimatmatchen för 15 lag som cyklar, går eller
samåker till träningar och matcher
•
•
Simskola för utlandsfödda flickor
Föreläsning om vikten av fysisk aktivitet när man är
äldre
•
Fler skidspår
•
Nya näridrottsplatser i Boliden, Ursviken, Lövånger
och Byske
•
3900 aktiviteter på badhusen med FaR
•
Seniordag med dans och kostföreläsning i Byske
•
Aktiviteter på trygghetsboenden och särskilt
boende . Exempel balansträning och gymnastik
•
Stöd och service engagerar föreningar att ta emot
personer med funktionsnedsättning och öka deras
möjligheter till meningsfull fritid
•
Byggt ut cykelvägnätet och cykelparkeringar
•
Prioriterat snöröjning på gång och cykelvägar
•
Tillgängligheten till Östra Vitbergstjärnen och
Lillhällan i Kågefjärden har förbättrats
genomanpassad fiskebrygga, ramper, bord ,
grillplatser, toaletter och hårdjord yta från parkering
•
Nytt utegym i Bergsbyn och utveckling av
utegymmen i Byske och Bureå
1
•
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
Elever påverkar matsedel och innehåll via
måltidsenhetens matapplikation
•
Årstidsanpassad matsedel inom äldreomsorgen och
kompetenshöjning hos kockarna
•
Äldreomsorgen garanterar att de måltider som
serveras anpassas till sina brukare och alla får
påverka var och när de vill äta och dricka
•
Revidering av kommunens kostpolitiska program
pågår
•
Information om bland annat ”Viktigt att äta bra”
finns i broschyren ”Vård och stöd för äldres hälsa i
Skellefteå kommun” som delats ut till alla hushåll
•
Energidrycker är borta ur fritidsgårdarnas kioskutbud
•
Tävlingar med enkla maträtter (liknande halv 8 hos
mig) och prova nyttig mat på fritidsgårdar
•
Billig frukt på badhus och fritidsgårdar
•
Godis finns till försäljning endast vid speciella tider
på dagen eller speciella dagar på badhus
•
Arbete för att minska på svinnet, det skapar
förutsättningar att utveckla skolmåltiderna
•
Alla verksamheter inom stöd och service som
handterar livsmedel har ett kostombud
•
Inköpsverksamheten bevakar att mat som
upphandlas uppfyller gällande kvalitet och utför
också tester av livsmedel tillsammans med
måltidsavdelningen
•
Utveckling av kommunens dagvattenhantering i
projektet ”Grön Nano”
•
Måltidsavdelningen bjöd på smakportioner för äldre
och lyssnade på seniorernas åsikter under
Matfesten
•
Arbete med ny vattenförsörjning till centralorten
Övriga målområden
•
Trygghetsvandringar på Campus, i Boliden,
Sunnanåskolan, Kanalskolan, Balderskolan
och Folkets park
•
Förebyggande av villainbrott genom
informationsinsatser
•
Psykisk hälsa i fokus för bland annat
kommunens 80 hälsoinspiratörer
•
Nya stödfunktioner med effektiv support och
service bidrar till mindre stress
•
Stadsmissionen har fått pengar för tre
lägervistelser vid Munkvikens lägergård
•
Öppen social verksamhet för att skapa
trygghet och social gemenskap för äldre i
eget boende
•
Mer förebyggande stöd för personer med
funktionsnedsättning ex genom kognitiva
hjälpmedel och e-hälsa
•
Flera olika aktiviteter för att minska
arbetslösheten bland unga och hjälpa
personer med långvarigt försörjningsstöd ut i
sysselsättning
•
Tekniska kontorets samtliga medarbetare har
haft medarbetardagar med fokus på
arbetsmiljö
•
Fritidskontorets idrottsplatsvaktmästare har
haft ett hälsoår i sammarbete med
Medlefors arbetsmiljöcentrum och
Kommunhälsan
•
Satsningar för individens självständighet i
äldreomsorgen
Övriga målområden
•
Föreningsbidraget kopplas tydligare till tillgänglighet
•
Yrkesvux och lärlingsvux ger möjlighet till
yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna
•
Könsuppdelad statistik, en del i det prioriterade
jämställdhetsarbetet
•
Hälsoinspiratörer i bidrar till bättre hälsa på
arbetsplatserna
•
Ny policy för alkohol och droger inom kommunen
•
Medarbetarsatsning 8000 tillsammans
•
Teaterförställningar för elever i åk 8 om sex och
samlevnad
•
Föreläsning om HBTfrågor i samband med
Psykeveckan
•
Utbildningsinsatser av 200 medarbetare har ökat
kvalitén i genomförandeplaner inom stöd och
service för personer med funktionsnedsättning.
•
Förbättringsarbete med att förebygga och minska
förekomsten av trycksår och fall hos äldre
•
Information och kontroller av hygienrutiner minskar
smittspridning
•
Äldreomsorgen hyr i större utsträckning
arbetskläder, personalen kan byta kläder oftare och
förhindra smittspridning
•
Plan för lämpliga sulfiddeponier och för
oljeskyddsarbete
•
Anmälan om användning av järnsand
•
Kortare väntetid från ansökan till beslut på ett LSSbeslut
11.Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Området följs upp av FRIS -förebyggande rådet i
Skellefteå
Att många gör lite förändringar då och då
är mycket bättre för folkhälsan än om
några få gör mycket och på en gång.
Ojämlikhet i hälsa
”Systematiska skillnader i hälsa,
som kan undvikas med förnuftigt handlande,
är helt enkelt orättfärdiga”
”Det är det vi avser med ojämlikhet eller
orättfärdighet i hälsa”
WHO Final report -introduction
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards