VFU

advertisement
VFU
• Greta Rova Lindberg – utbildningsledare för vfu
och uppdragsutbildning
• Kristina Bäck – vfu-handläggare på LTU
Lärarprogram H01-H10
• Studenter kvar tom 2015
• H 2013 – AUO3, A0009P stor grupp förskollärare
• Begränsat antal studenter i övriga inriktningar
Lärarprogram H11• Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
•
•
•
•
•
•
Förskollärare, 210 hp
Grundlärare åk F-3, 240 hp
Grundlärare åk 4-6, 240 hp
Ämneslärare åk 7-9, 270 hp
Ämneslärare gy, 300 el. 330 hp
Kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU) 90 hp
VFU
• 30 hp i alla program
• Självständiga kurser med egna kursplaner,
examinator och kursledare
• Vfu-handbok för vfu 1, vfu 2, vfu 3 och vfu 4
• Trepartssamtal i vfu 1 och 3(4)
dokument på hemsidan
• Informationsmöte inför varje vfu
• Planeringsunderlag inför vfu 2 och vfu 3
Aktuellt för vfu
• Vårintag för förskollärarstudenterna
Ny ordning för antagning av förskollärarstudenter
kommer att ske. Från och med ht 2013 kommer
höstintag att gälla för campusstudenterna och
distansstudenterna tas in på vårterminen, detta
för att jämna ut arbetsbördan för undervisande
lärare i kurserna
• Trepartssamtal i vfu 4 för förskollärare
Aktuellt för vfu
• KPU på distans från h 2013
Vfu-hemsidan
• Uppdaterad
• Handbok för respektive VFU ligger ute på
hemsidan (-Den gamla vfu-handboken) är också
uppdaterad
• Planeringsunderlaget med start för LP 11:s
VFU 2 är skapat och ligger ute – dokumentet
skall vara ”levande” uppdateras och följa med
till resterande VFU.
Kränkande behandling- se handböckerna
Enligt lag måste skolan agera vid misstanke om att ett barn/en elev far illa
• Handlingsplan för studenter på VFU som får
kännedom om att barn/elever utsätts för
kränkningar eller diskriminering
• Bla ”Om du som student upplever att
barn/elever utsätts för kränkningar eller
diskriminering ska du prata med din LU-lärare
eller förskolechef/rektor om detta”
Handledarutbildningen
• Uppdateringstillfälle - 2 dagar vt 2013
Kommer även att ges ht 2013 – mer info kommer.
Dag 1:
• 3-partssamtal, samtalsmetodik (litteraturen är kopplad mot
samtalsmetodik) detta är den litteratur LU-lärarna examineras mot
dag 2
Dag 2:
• Seminarieuppgift på litteraturen, Skriftlig uppföljning av litteraturen,
lärsamtal och strukturerade samtal
• Kontaktperson: Solange Perdahl
([email protected]) tel. 0920-491527
25:an
• Framledes kommer den sista dagen i VFU 1,
VFU 2, VFU 3 (och VFU 4 för förskollärarna) att
vara en sk innedag där studenterna samlas på
LTU och har VFU-uppföljningsdag, detta för att
inte inkräkta på efterföljande kurser
Miniseminarier blir VFU-föreläsningar
• Den term som hittills använts för de
föreläsningstillfällen som LTU erbjuder
verksamheterna – miniseminarier- byts ut mot
VFU-föreläsningar för att tydligare
kommunicera innehåll och syfte med
föreläsningen
Underkännandets Praktik
VFU-föreläsning vt 2013!
En forskargrupp vid Linnéuniversitetet har påbörjat forskning kring
underkännande av VFU
Övergripande forskningsfrågor för Underkännandets praktik:
• Vilka procedurer för kvalitetskontroll avseende studenternas
lärarkvalitet är i funktion inom lärarutbildningars VFU?
• Vilka indikatorer på lärarkvalitet är avgörande för att lärarutbildare
bedömer en student som underkänd i VFU?
• Vad är det kvantitativa utfallet av underkända studenter i VFU?
• Underkänns för många eller för få studenter i VFU?
• Varför?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards