Info om VIRTU

advertisement
Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands
VIRTU
Äldreomsorgsseminarium på Åland 24.11 2010
Inger Nygård
VIRTU
Varför ett Virtu-projekt?
Gemensamma sociala, politiska och ekonomiska
utmaningar i deltagande skärgårdsområden
• åldrande befolkning
• brist på arbetskraft inom vårdsektorn
• långa avstånd ger sämre tillgänglighet/nåbarhet
• visionen om en livskraftig skärgård
Kommuner ska garantera högklassig social service
och hälsovård för alla, oberoende av boningsort.
Goda erfarenheter från tidigare projekt med digitala
tjänster och MåBraTv (Novia, TUAS och Laurea)
VIRTU
Projektidé
Genom att utveckla och erbjuda en servicemodell i form av
”MåBrateknologitjänster” förbättra boende- och
verksamhetsförutsättningarna i skärgården både för den äldre
befolkningen och för personal inom social- och hälsovård.
• ge ökad trygghet
• bidra till en livskraftig skärgård
Servicemodellens mål är att stöda och komplettera befintliga
tjänster, inte ersätta.
VIRTU konkret
Utveckla och testa teknologi
• I samarbete med lämplig leverantör testa och utveckla en
teknologi som även efter projektets slut är ett relevant
hjälpmedel inom åldringsvården
• Fokus på att vara användarvänligt och kostnadseffektivt
• Bra tekniska lösningar viktigt för servicemodellens fortlevnad
http://www.caringtv.fi/front_page.html
VIRTU konkret
Interaktiv kontakt
VIRTU konkret
”Point to point” kontakt
VIRTU konkret
Utveckling och produktion av virtuella tjänster
(servicemodellen)
• Utbildningsorganisationer och kommuner producerar olika MåBraTv
tjänster som t.ex. gymnastikprogram, information och diskussion
kring olika frågor, samkväm mm
• även virtuella hembesök om behov finns (ökad trygghet)
• Samarbete med olika sektorer vid programproduktion, t.ex
föreningar, församlingar mm
• Stödtjänster till äldre som bor hemma – ny servicemodell
• Olika behov i deltagande regioner
VIRTU konkret
Forskning
•
•
•
•
Innovationsteoretisk granskning
Effekter på individnivå och ur kommunens synvinkel
Kostnadseffektivitet
Användarerfarenheter
▪
▪
▪
▪
Personal
Klienter
Studerande
lärare
VIRTU konkret
Servicemodellens spridning och implementering
• Inspirera och utbilda personal inom åldringsvård
• Även studerande lär sig att använda teknologin - producerar
MåBraTv program under sin utbildning
• Forskningsresultat och övriga erfarenheter delges en stor målgrupp
• Påverka beslutsfattare
Målet är att servicemodellen blir ett viktig och allmänt använd
metod inom äldreomsorgen även i regioner som inte nu berörs av
projektet.
VIRTU-projektpartners
Åland
•
•
•
•
•
Högskolan på Åland
Saltvik kommun
Eckerö kommun
ÅHS (additional partner)
Vårdinstitutet (additional
partner)
• Nya apotektet (additional
partner)
(additional partner=deltar men har
inga juridiska eller ekonomiska
förpliktelser jäntemot projektet)
VIRTU-projektpartners
Finland
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunerna I Nådendal och Sibbo
Yrkeshögskolor; Åbo, Novia och Laurea
Väståbolands och Kimitoöns kommuner(additional partners)
Finlands öar r.f.(additional partner)
Institutet för hälsa och välfärd(additional partner)
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto(additional partner)
Baltic Region Healthy Cities Association (additional partner)
Teknologi leverantör (senare)
VIRTU projektpartners
Estland
Saaremaa:
• Saaremaa Business Development Foundation
• Kuressaare regional Social Welfare Center
• Saaremaa County Government (additional partner)
• Alliance of Saaremaa Municipalities (additional partner)
Hiiumaa:
• Foundation Tuuru
• Alliance of Hiiumaa Municipalities (additional partner)
Ministry of Social Affairs of Estonia (additional partner)
VIRTU
Målgrupp
Skärgådsområdens
• äldre befolkning
• personal inom hälso och sjukvård,
speciellt inom äldre omsorgen
• lokala företag och tredje sektorn
Dessutom
• äldres närstående
• studerande inom social och
hälsovård
• teknologileverantörer
• beslutsfattare inom kommunerna
VIRTU organisation
Projektorganisation
• Projektägare(Lead Partner): Åbo yrkeshögskola(TUAS)
• Projektpartners
• Additional partners
• Styrgrupp, Ålands representat Jörgen Lundqvist, suppleant
Edvard Johansson
VIRTU organisation
Arbetsfördelning
• Lokala koordinatorer
▪ TUAS i Finland
▪ Högskolan på Åland
▪ SEES I Estland
• Multiregionalt samarbetet i fem s.k. Work Packages
▪
▪
▪
▪
▪
WP 1 Projektledning
WP 2 Forskning (HA ansvarig)
WP 3 Teknologi
WP 4 Servicemodell (kommunerna)
WP 5 Kommunikation
VIRTU organisation
Arbetsfördelning
• Lokala koordinatorer
▪ TUAS i Finland
▪ Högskolan på Åland
▪ SEES I Estland
• Multiregionalt samarbetet i fem s.k. Work Packages
▪
▪
▪
▪
▪
WP 1 Projektledning
WP 2 Forskning (HA ansvarig)
WP 3 Teknologi
WP 4 Servicemodell (kommunerna)
WP 5 Kommunikation
Dessutom en projektledningsgrupp bestående av koordinatorerna och
ordförande för varje WP
VIRTU tidtabell
Projekttid 3 år 1.5.2010-30.4.2013
Indelat i 9 perioder (Milestones)
• MS1 (Maj-Aug 2010): Administrativ , bakgrundsforskning
• MS2 (Sep-Dec 2010): Upphandling av teknologi, val av klienter i
kommunerna, forskningsplan, kursplanering
• MS 3 (Jan-Apr 2011): Forskning och virtuell service (måBra TV) kör igång
• MS 4-8 (May 2011-Dec 2012): Produktion och utveckling av
servicemodellen, forskning och forskningsresultat
• MS 9 (Jan-Apr. 2013): Administrativ
VIRTU budget
Total budget
• 2 185 369 Euros
• EU finansiering 75% (Estland
85%) / Interreg Central Baltic
• Nationell motfinansiering
(Åland/Landskapsregeringen)
Project budget by budget lines:
Kontor o hyror
Personal
Resor och logi
Extern expertis
Teknisk utrustning
Övriga direkta kostn
Total
54 663€
1486 897€
72 115€
122 864€
411 883€
36 947€
2 185 369 €
VIRTU nuläge
Aktuellt just nu / Åland
•
•
•
•
•
•
•
Forskningsplan
Klientval och info till anställda
Kursplanering
Partnermöte 9.12
Äldreomsorgsseminarium
Additional partners
www sidor
Övrigt
•
•
•
Upphandling av teknologi, extern
evaluering samt layout(TUAS)
WP grupperna tar form och arbetar
vidare inom sina områden
Strategi-vad händer efter projektet
slut?
Download