Verksamhetsberättelse 200X

advertisement
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Malmö
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i
Rosengård Malmö
Inför verksamhetsåret 2014 kommer lokalföreningen i Rosengård Malmö
presentera följande verksamhetsplan för årsmötet den 27/2 - 2014
VÅR LOKALFÖRENING
Interna möten
Styrelsen planerar att ha möte ca en gång i månaden som skall protokollföras. Vi planerar
även att medverka i distriktets medlemsrekrytering på Moriskan i september. I och med detta
kommer vi ha möte för nya medlemmar. Vi kommer även ha möten med befintliga
projektledare och aktiva medlemmar minst en gång per termin.
Våra medlemmar
Vi planerar att delta på distriktets planerade medlemsrekrytering på Moriska i september. Vi
planerar även att bistå projektledarna att rekrytera vid behov. I alla projekts budget vill vi
fortsätta se en avsatt summa för medlemsvård. Genom att ha möten för alla aktiva medlemmar
i de olika projekten hoppas vi på att kunna stärka vi-känslan inom föreningen samt att
inspirera till fortsatt volontär arbete.
Vi planerar att fortsätta driva och stärka de projekten som redan är i gång, samt utveckla
föreningen genom att starta nya projekt utifrån behov. Vi vill även inleda samt utveckla
samarbeten med andra aktörer.
Medlemsutbildningar
Vi planerar att hålla oss i styrelsen samt våra aktiva medlemmar, uppdaterade om relevanta
utbildningar som bedrivs av Rädda Barnen liksom av andra aktörer. Vi uppmuntrar alla nya
medlemmar att gå RB Intro för att få grundläggande information om hur Rädda Barnen
arbetar.
Information om vår verksamhet
Vi planerar att hålla hemsidan samt vår FB-sida uppdaterad med aktuella händelser inom
projekten. När tillfälle ges vill vi även vara med och synliggöra oss på olika ”mässor” och
evenemang runt om i Malmö som till exempel på Malmö Högskola.
Vi vill även synliggöra oss på plats där projekten bedrivs genom att projektledarna
marknadsför sina projekt. Vi kommer även vara aktiva i lokalen i Herrgården och informera
boende i området om våra projekt där.
Tidsplan
Vi planerar att hålla igång Rädda Barnen Rosengårds projekt under skolterminen med
uppehåll för sommar och jul. Projektens aktiviteter för terminen planeras inom
projektgruppen. Även det mesta av styrelsearbetet kommer ske under skolterminerna med
uppehåll för sommar och jul.
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Malmö
VÅR VERKSAMHET
Denna analys grundar sig på våra observationer i våra projekt i Rosengård. Vi anser att det
finns ett behov av direkt stöd för barn i form av fritidsverksamheter och stöd i utbildning.
Detta i form av olika typer av projekt som riktar sig till barn i olika åldrar och har olika
inriktningar. Vi hoppas, eftersom vi ser att behov av det, att under 2014 mer kunna inrikta oss
på förändringsarbete på en strukturell nivå samt utveckla och utöka våra projekt där behoven
finns.
Barns rätt i samhället
Mål 2014
Vi vill främst fokusera på att fler barn i Rosengård får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet
med Barnkonventionen genom att inrikta oss på:


Att fler barn i Rosengård får tillgång till en god och likvärdig utbildning
Att fler barn i Rosengård får tillgång till en meningsfull fritid
Nätverkande och samarbete med andra organisationer stärks
Genom lokalen Rosen 68:an på Herrgården har vi ett samarbete med Individuell
Människohjälp (IM), Herrgårdens Kvinnoförening samt MKB som är ägare av lokalen. Vi
planerar att bli mer aktiva och fördjupa samarbetet med dessa aktörer.
Vi har kontakt med intressanta aktörer som vi tror och hoppas på att kunna inleda samarbete
med under året.
Övrig verksamhet
Det arbete vi planerar att bedriva för att tillgodose barns rätt till meningsfull fritid är genom
projekt.
Upp och hoppa
Upp och hoppa kommer att genomföras vid 10 tillfällen under vårterminen 2014 med start i
januari och sista aktiviteten i slutet av maj månad. Aktiviteter som besök på museum,
sportaktiviteter och att tillvarata Malmös kulturella utbud i form av gratisaktiviteter står på
tapeten. Vi hämtar upp barnen på deras skola varannan söndag och återlämnar dem på samma
plats efter utflykten. 2014 inleds med 6-8 barn men vi hoppas kunna växa till ca 20 barn per
aktivitet. Vi har 10 aktivitetsledare som är engagerade i projektet. Totalkostnad för vårterminen
ligger på ca 25 tusen kronor då vi bjuder barnen på både vegetarisk lunch och eventuella
inträdesbiljetter.
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Malmö
Växtkraft
Växtkraft kommer fortsätta under våren varannan söndag fram till sommaren. De kommer
odla och skörda lättare växter på sin kolonilott i Rosengård när vädret tillåter. När de inte kan
vara ute kommer de vara i lokalen på Herrgården. Parallellt erbjuder vi barnen utflykter som
är anknutna till temat miljö och natur och hoppas på att kunna ta barnen på fler utflykter inom
Malmö.
Läxhjälp
Rädda Barnen bedriver läxhjälp på Värner Rydénskolan i Rosengård riktad till elever
i årskurs 2-5. Läxhjälpen drivs varje onsdag mellan klockan 15.00-17.00. Vi är för
nuvarande 9 volontärer som hjälper till på läxhjälpen.
Under hösten höstterminen 2013 hade vi fem läxhjälpstillfällen och under vårterminen 2014
kommer vi ha 19 läxhjälpstillfällen.
Syftet med vår läxhjälp är att stödja och hjälpa barnen med deras läxor. Vi vill genom detta att
barnen ska få möjlighet att träffa och integrera med andra vuxna förutom deras föräldrar och
lärare. Detta tror vi gynnar barnens sociala förmåga samt deras språkutveckling och
kommunikationsförmåga. Vi vill också genom läxhjälparna presentera goda förebilder för
barnen samt inspirera till fortsatta studier.
Genom de erfarenheter och den kunskap vi besitter innan projektet samt den kunskap
vi får under projektets gång vill vi visa på de behov som finns på Värner Rydénskolan
gällande läxhjälp. Rädda Barnen arbetar för att förverkliga målen i Barnkonventionen
och därför är läxhjälpen en hjälp för barnen att förbättra deras förutsättningar för att
tillgodogöra sig sin utbildning och rätten till att utvecklas. Projektets ambition är att
bedriva påverkansarbete mot lokala politiker och beslutsfattare så att läxhjälp kan bli
en permanent verksamhet i kommunens regi.
Ellen
Ellen är ett projekt som går ut på att hålla samtalsgrupper för tjejer i högstadier. Ämnen som
diskuteras varierar men fokus är på sådant som pubertala tjejer ofta upplever som utmanande,
svårförståeligt, och jobbigt. Målsättningen är att hjälpa tjejerna utvecklas med dessa
utmaningar och att erbjuda bollplank när de går igenom svårigheter.
Projektet har tyvärr under tidigt 2014 tappat nyckelmedlemmar varför de första åtgärderna i
arbetet med Ellen under året kommer bestå i nyrekrytering av projektledare och samtalsledare.
Vandrarens glädjegrupp
Vandraren håller på att rekrytera och har målsättningen att återuppta sin verksamhet våren
2014. Genomgångsboendet Vandraren i rosengård tillhör Individ och familjeomsorgen.
Målgruppen är hemlösa barnfamiljer. Syftet med Projekt Vandraren är att skapa meningsfulla
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Malmö
aktiviteter för barn som idag lever i en komplex situation och under påfrestande förhållanden
genom att erbjuda aktiviteter på plats på boendet och genom utflykter.
Konst/kulturprojekt
Vi vill tillgodose barn och ungdomars olika sätt att kommunicera och uttrycka sig och vill
därför skapa ett konst/kulturprojekt. Medan en del helst uttrycker sig verbalt, uttrycker sig
andra hellre genom bild (måleri, fotografi), teater, det skrivna ordet etc.
Kommunikationsprocessen är också högst väsentlig i identitetsprocessen.
Vi vill skapa en miljö där barn skall kunna uttrycka sig på alternativa sätt eller just det sätt
som passar barnet bäst.
VÅR EKONOMI
Intäkter
- Finansiering av vår verksamhet
Vi har för avsikt att söka hjälp med finansieringen av de projekt som bedrivs i Rosengård,
från exempelvis Distriktet och stiftelser. Samt att undersöka andra eventuella finansiärer.
Medlemsavgift: Vi kommer få en ökad intäkt genom medlemsavgifter som en konsekvens av
omorganiseringen av Malmö stads stadsdelar då även Rädda barnen ändrat sin indelning.
Kostnader
Våra största utgifter kommer att ligga på projekten. Vi har ett antal projekt som har stora
budgetar då de gör bland annat kostsamma utflykter. Vi räknar med att en stor del av våra
intäkter kommer gå till dessa.
Vi planerar att hålla igång de befintliga projekten samt eventuellt starta nya. Med detta i
åtanke räknar vi med att utgifterna för 2014 kommer bli större än föregående år.
Vi kommer även börja betala lokalhyra för kontorsplatsen på region syds lokaler.
ÖVRIGA TANKAR FÖR KOMMANDE ÅR
Vi har förhoppningar om att under kommande år lyckas förbättra och utveckla våra pågående
projekt samt utöka där vi ser behov. Vi har även en ambition att skapa en stabil och
välfungerande styrelse som förvaltar det stora engagemang som finns brett i föreningen.
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård Malmö
Barn i Rosengård ska få förutsättningar att må bättre, ha det bättre och få bättre.
Genom att samverka med andra aktörer på området vill Rädda Barnen Rosengård bidra till att
färre barn ska drabbas av mobbing och diskriminering och till att fler barn får tillgång till
studiestöd och en meningsfull fritid.

Rädda Barnen Rosengård vill under 2014 nå ut individuellt till minst 100 barn och
brett till många fler genom vår närvaro och vårt utdelande av goda vibbar i området.
De aktiviteter som genomförs med och för barn ska bidra till att stärka deras trygghet
och självkänsla.
Rädda Barnen Rosengård ska vara lyhörda för vad som händer i omvärlden och bevaka
genomförandet av barns rättigheter lokalt.
Download