Verksamhetsplan

advertisement
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Bästa lokalförening,
Den här mallen är framtagen för att underlätta er planering. Den utgår från riksmötets
beslut om verksamhetsinriktning för Rädda Barnen (riksmötet uppmanar i samma beslut
lokalföreningar och distrikt att anta egna verksamhetsplaner utifrån inriktningen), våra
stadgar och Kompassen.
Dessutom innehåller den rubriker som bygger på föreningspraxis när det gäller uppgifter som
är bra att ha med i en plan. Kursiv text är skrivtips som ska raderas. Ingen lokalförening kan
göra allt som det finns rubriker för och rubriker ni inte använder ska naturligtvis också tas
bort.
Formulera mål för er verksamhet. Då går det att utvärdera om er lokalförening nått dit ni vill
eller inte. Sätt realistiska mål som ni faktiskt kan uppnå, så att det inte blir för svårt eller
abstrakt.
Ytterligare ett skrivtips när det gäller att beskriva föreningens verksamhet är att utgå från
Rädda Barnens fyra arbetsmetoder: Direkta insatser för barn, Faktainsamling och analys,
Kunskapsförmedling och kompetensutveckling samt Påverkansarbete. Genom att ”tänka
in” arbetsmetoderna kan det vara lättare att beskriva vad föreningen faktiskt gör.
Burlöv/Lomma version 1]
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Inför verksamhetsåret 2015 har lokalföreningen i Burlöv/Lomma antagit
följande verksamhetsplan vid årsmötet den 18 februari 2015
VÅR LOKALFÖRENING
Interna möten
Styrelsen kommer att ha ett möte i månaden utom under sommaren.
Våra medlemmar
Rekryteringsmöte planeras till hösten.
Under slutet av 2014 lade vi upp våra uppdrag på Volontärbyrån och hoppas få intressenter
den vägen.
Medlemsutbildningar
Den nya styrelsen kommer att utvärdera vilka utbildningar som är relevanta för oss.
Information om vår verksamhet
Vi avser att hålla vår hemsida uppdaterad och att ev. starta en Facebook sida.
Liksom tidigare år avser vi att delta i Burlövsfestivalen.
Vi har en ny informationsbroschyr som beskriver vår verksamhet i korthet. Denna kan delas
ut i olika sammanhang.
VÅR VERKSAMHET
För närvarande är planen att fortsätta med de fyra projekt vi haft igång under 2014 inkl. det
nystartade projektet för Ensamkommande flyktingbarn. Vi utvärderar också hur vi skulle
kunna arbeta med "På lika villkor" som en del av den långsiktiga delen av
Barnfattigdomsprojektet.
Barns rätt i samhället – allmänt
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning


Fler barn får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med Barnkonventionen
Fler organisationer och företag är starka och kompetenta aktörer för barnets rättigheter
Projektet mot Barnfattigdom i Burlövs kommun har till syfte att i enlighet med Rädda
Barnens övergripande satsning stärka barn i ekonomiskt utsatta familjer. Burlövs ranking i
2012 års statistik är 270, med 17,4% barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.
Burlöv/Lomma version 1]
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Våra mål är att:
1. Påverka kommunen att ta fram handlingsplan mot barnfattigdom
2. Ge direkt hjälp till dessa barn att delta i utflykter (Häng Med)
Projektet riktar sig till barn i ekonomiskt utsatta familjer, främst i Svenshögs- och
Humlemadsområdena i Arlöv.
Den direkta delen av projektet (Häng Med) fortsatte under 2014 och 4 aktiviteter
genomfördes. Vi planerar att genomföra ett antal utflykter och andra aktiviteter under 2015.
Omfattningen kommer att bestämmas av vilka resurser vi kan få, dels i form av bidrag, dels i
form av aktivitetsledare. Samarbete med kommunens aktiviteter är viktigt.
Den långsiktiga delen för att påverka kommunen att ta fram en handlingsplan har påbörjats
genom en kartläggning av kommunens nuvarande status. För närvarande pågår arbetet med
att påverka de nyvalda politikerna i kommunen.
Barns rätt till trygghet och skydd
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning





Färre barn utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, kränkande behandling och diskriminering
Färre barn i Sverige uppvisar tecken på psykisk ohälsa
(Färre barn separeras från sina familjer och fler barn kan återförenas med sin familj i väpnade
konflikter och naturkatastrofer. )
Fler papperslösa barn i Sverige får sin rätt till utbildning och hälso-och sjukvård tillgodosedd.
Fler barn på flykt i Sverige får sin rätt till skydd och en
Projektet Barn i Transit kommer att fortsätta under första delen av 2015 med samma
inriktning som tidigare - verksamhet för barn söndagar kl. 14 - 16. Därefter kommer
Migrationsverkets placering av asylsökande på Park Hotel att ändras. Troligen kommer dock
behovet av vår verksamhet att kvarstå. Därför är det angeläget att söka bidrag för detta från
distriktet.
Burlövs kommuns boende för ensamkommande flyktingbarn fortsätter sin verksamhet.
Vi kommer att fortsätta tillhandahålla läxhjälp under en timme per vecka. Enligt önskemål
från boendet koncentreras insatsen till hjälp med svenska.
Vi kommer även att utvärdera vilka ytterligare behov det finns, t.ex. hjälp med gode män.
Det är också en möjlighet att genomföra "Kille till kille" verksamhet om vi kan hitta lämpliga
krafter till detta.
Barns rätt till utbildning
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning

Fler barn får tillgång till en god och likvärdig utbildning
Läxhjälpsprojektet för elever på Svenshögs- och Humlemadsområdena kommer att
fortsätta med att erbjuda en timmes verksamhet på onsdagar. Vi samarbetar med skolorna
för att få bättre genomslag för verksamheten.
Nätverkande och samarbete med andra organisationer stärks
Burlöv/Lomma version 1]
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Liksom under 2014 kommer vi att delta i Rädda Barnens regionala nätverksträffar för
flyktingfrågor, samt Paraplyorganisationen för flyktingfrågor, där förutom vår lokalförening
följande organisationer deltar; Lunds lokalförening av Rädda Barnen, Amnesty, Individuell
Människohjälp, Röda Korset, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Islamic Center.
Vi kommer också att samverka i "Tillsammans för Burlöv" där olika organisationer deltar och
arrangerar aktiviteter för att påverka i samhället t.ex. manifestationer.
VÅR EKONOMI
Intäkter
- Finansiering av vår verksamhet
Våra medlemsandelar bör bli ungefär som i fjor dvs. cirka 14 000: -.
Vi har ett eget kapital som kan användas för igångsättning av våra projekt.
Under året kommer vi att ordna bössinsamling i samband med olika aktiviteter som t.ex.
Burlövsfestivalen och rekryteringsmöten.
- Vårt bidrag till riksförbundets verksamhet
Liksom föregående år avser vi att delta i insamlingen för Världens Barn.
Kostnader
För att kunna utveckla verksamheten är vi beroende av att erhålla projektbidrag till
Barnfattigdomsprojektet samt Barn i Transit. Vi kommer att söka bidrag från distrikt Syd för
dessa områden.
ÖVRIGA TANKAR FÖR KOMMANDE ÅR
Liksom tidigare kommer våra verksamheter under 2015 i hög grad att vara beroende av hur
vi lyckas rekrytera styrelsemedlemmar samt andra ideella krafter.
Vi kommer att utvärdera hur vi bäst kan öka vår synlighet i samhället, och utveckla
samarbetet med övriga aktörer i kommunen både privata och kommunala, samt andra
organisationer.
Burlöv/Lomma version 1]
Download