fmsos_protokoll_fort_vid_aterupptagande_av_arsmotet_30_okt

advertisement
Protokoll fört vid återupptagande av årsmötet,
möte nr 3, verksamhetsåret 2015 i
Dyslexiförbundet FMLS i Sydöstra Sörmland.
Söndag den 30 oktober 2016, kl. 15,15 Handikappaliansen,
Repslagaregatan 43, Nyköping.
§1. Årsmötets öppnande:
Lisbeth Flodman hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§2. Upprättande och justering av röstlängd och deltagarförteckning:
6 st närvarande, 5 st ifrån Distriktet och 1st förtroendevald från lokalföreningen.
Se bilaga nr 1, endast i orginalprotokollet..
§3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst:
Mötet är behörigen utlyst.
§4. Fastställande av dagordning:
Dagordningen fastställdes.
§5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande: Till mötesorförande valdes Lisbeth Flodman.
b) Sekreterare: Till sekreterare valdes Gunnel Johansson.
c) Två (2) protokolljusterare: Att justera protokollet valdes Bengt Larsson och
Bertil Claesson.
d) Minst två (2) rösträknare: punkten utgår.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015:
Lades till handlingarna se bilaga nr 2, endast i orginalprotokollet.
§7. Ekonomisk berättelse för 2015:
Den ekonomiska redovisningen lades till handlingarna se bilaga 3, endast i
orginalprotokollet.
§8. Revisionsberättelse för 2015:
Revisionsberättelsen lades till handlingarna se bilaga 4, endast i
orginalprotokollet.
Protokoll fört vid återupptagande av årsmötet, möte nr 3, fort.
§9. Beslut i anledning av vinst eller förlust och fastställande av resultat- och
balansräkning:
Utgående saldo 1 620,69 per den 30/12 2015 som förs över till 2016.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för lokalföreningens styrelse verksamhatsåret
2015:
Revisorn förordar ansvarsfrihet, vilket mötet bifaller.
§11. Behandling av motioner och förslag:
Frångås.
§12. Fastställande av:
a) Verksamhatsplan 2016: Vänts med till efter punkt 13.
b) Budget 2016: Väntas med till efter punkt 13.
§13. Beslut om antalet ledamöter, minst fem,5, i lokalföreningens styrelse
för verksamhetsåret 2016.
OBS! Finns det inga ledamöteer att välja kommer beslut tas om
Lokalföreningen ska läggas vilande eller läggas ner.
Då utgår punkterna 14 – 20.
1) Blir beslutet att föreningen ska läggas vilande tillkommer en rad nya punkter.
Inga närvarande medlemmar och inga som meddelat intresse att ingå i styrelsen,
förutom en som eventuellt kunde tänka sig att fortsätta med verksamheten.
Beslut: Föreningen läggs vilande.
-
Var ska medlemmarna tillhöra:
Beslut: Trosa – Gnesta, förs över till Eskilstuna lokalförening (i dag finns
det 13 medlemmar )och
Nyköping – Oxelösund, förs över Mellersta Sörmlands lokalförening (i dag
finns det till 37 medlemmar).
Protokoll fört vid återupptagande av årsmötet, möte nr 3, fort.
- Innestående pengar, vart ska de föras och användas?
På kontot finns per den 27/10 2016 kr. 4 660,69, se bilaga nr 5, endast i
orginalprotokollet.
Beslut: Pengarna förs över till Distriktets konto för att sedan betalas
vidare till respektive lokalförening. Distriktets utlägg för kallelser och
reseersättningar med mera dras bort från summan.
Resterande pengar ska sedan fördelas och delas ut till Eskilstuna
lokalförening och Mellersta Sörmland lokalförening. Medlemspengarna
får fritt disponeras av respektive lokalförening för de medlemmar som de
avser.
- Avslutande av Bankkonto/Plus Giro:
Beslut: Bengt Larsson personnummer xxxxxxxx-xxxx får i uppdrag att
sätta över Sydöstras pengar till Distriktets PlusGirokont 1376541-7
organisationsnummer 818001-5169 varefter Syd Östras konto avslutas.
Görs ett protokollsutdrag på denna punkten med Bengts
personnummer ifyllt.
- Framtida medlemspengar, hur ska de användas:
Beslut: Medlemspengarna får fritt disponeras av respektive lokalförening
för de medlemmar som de avser.
- Kommunal kontaktperson i Nyköping:
Beslut: Bengt Larsson fortsätter att vara kontaktperson i Nyköping. Han
har kontakten med Handikappalliansen. Ser till att posten kommer till
Mellersta Sörmland respektive Eskilstuna och eventuellt Distriktet.
- Eventuellt ytterligare frågor att behandla:
Beslut: Rummet kvar på Handikappalliansen i Nyköping som Distriktet
betalar. Bengt har kvar en nyckel.
Lisbeth kontaktar Peter och Maj-Britt Pöppel så att de får skicka sin
nyckel rekommenderat till Lisbeth som sedan lämnar över den till
Mellersta Sörmland.
Roll-up, kanon och div material blir kvar i rummet i Nyköping.
Distriktet, via Lisbeth Flodman meddelar Förbundet, Syd Östras
medlemmar och till vice ordförande i Handiakppalliansen lliansen att
Sydöstra nu ligger vilande.
Paragrafen är omedelbart justerad.
Protokoll fört vid återupptagande av årsmötet, möte nr 3, fort.
12. Fastställande av:
a) Verksamhatsplan 2016: Förs över till Eskilstuna respektive Mellersta
Sörmlands verksamhetsplan 2016
b) Budget 2016: Förs över till Eskilstuna respektive Mellersta Sörmlands budget
2016.
14. Val av ordinarie ledamöter:
a) Val av ordförande.
b) Kassör för en period av två 2 år:
c) Ledamöter för en period på två 2 år:
15. Beslut om antalet suppleanter, minst två 2, i lokalföreningens styrelse
för verksamhetsåret 2016
16. Val av suppleanter:
a. Suppleanter för en period på två, 2, år
b. Fyllnadsval på ett, 1 år
17. Val av revisorer:
a. Revisor för en period på två, 2, år
b. Revisorsuppleant för en period på ett, 1, år.
18. Val av valberedning för en period på ett, 1, år. Bör bestå av tre, 3,
ordinarie och en, 1, suppleant. Utser sammankallande inom sig.
19. Val av ombud till distiktets möten, Dyslexiförbundet FMLS i Sörmland
20. Övriga frågor att hänskjuta till lokalföreningens styrelse.
§21. Årsmötets avslutande:
Lisbeth tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Tackar även till Bengt och övriga i Sydöstras styrelse för det arbete de gjort för
verksamheten i Sydöstra Sörmland.
Protokoll fört vid återupptagande av årsmötet, möte nr 3, fort.
Vid protokollet
______________________________
Gunnel Johansson
Justeras
____________________________
Ordförande Lisbeth Flodman
____________________________
______________________________
Bengt Larsson
Bertil Claesson
Protokoll fört vid återupptagande av årsmötet,
möte nr 3, verksamhetsåret 2015 i
Dyslexiförbundet FMLS i Sydöstra Sörmland.
Söndag den 30 oktober 2016, kl. 15,15 Handikappaliansen,
Repslagaregatan 43, Nyköping.
Protokollsutdrag
§13
- Innestående pengar, vart ska de föras och användas?
På kontot finns per den 27/10 2016 kr. 4 660,69, se bilaga nr 5, endast i
orginalprotokollet.
Beslut: Pengarna förs över till Distriktets konto för att sedan betalas vidare till
respektive lokalförening. Distriktets utlägg för kallelser och reseersättningar
med mera dras bort från summan.
Resterande pengar ska sedan fördelas och delas ut till Eskilstuna lokalförening
och Mellersta Sörmland lokalförening. Medlemspengarna får fritt disponeras av
respektive lokalförening för de medlemmar som de avser.
Avslutande av Bankkonto/Plus Giro:
Beslut: Bengt Larsson, personnummer 330207-1471, får i uppdrag att sätta över
Sydöstras pengar till Distriktets PlusGirokont 1376541-7 organisationsnummer
818001-5169 varefter Syd Östras konto avslutas.
Vid protokollet
______________________________
Gunnel Johansson
Justeras
____________________________
Ordförande Lisbeth Flodman
____________________________
Bengt Larsson
______________________________
Bertil Claesson
Download