Verksamhetsplan 2016

advertisement
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Bästa lokalförening,
Den här mallen är framtagen för att underlätta er planering. Den utgår från riksmötets
beslut om verksamhetsinriktning för Rädda Barnen (riksmötet uppmanar i samma beslut
lokalföreningar och distrikt att anta egna verksamhetsplaner utifrån inriktningen), våra
stadgar och Kompassen.
Dessutom innehåller den rubriker som bygger på föreningspraxis när det gäller uppgifter som
är bra att ha med i en plan. Kursiv text är skrivtips som ska raderas. Ingen lokalförening kan
göra allt som det finns rubriker för och rubriker ni inte använder ska naturligtvis också tas
bort.
Formulera mål för er verksamhet. Då går det att utvärdera om er lokalförening nått dit ni vill
eller inte. Sätt realistiska mål som ni faktiskt kan uppnå, så att det inte blir för svårt eller
abstrakt.
Ytterligare ett skrivtips när det gäller att beskriva föreningens verksamhet är att utgå från
Rädda Barnens fyra arbetsmetoder: Direkta insatser för barn, Faktainsamling och analys,
Kunskapsförmedling och kompetensutveckling samt Påverkansarbete. Genom att ”tänka
in” arbetsmetoderna kan det vara lättare att beskriva vad föreningen faktiskt gör.
[Burlöv/Lomma lokalförening]
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Inför verksamhetsåret 2016 har lokalföreningen i Burlöv/Lomma
antagit följande verksamhetsplan vid årsmötet den 16 februari 2016
VÅR LOKALFÖRENING
Interna möten
Styrelsen kommer att ha ett möte i månaden utom under sommaren.
Våra medlemmar
Rekryteringsmöte planeras till hösten. Våra uppdrag läggs ut på hemsidan liksom
beskrivningar av våra projekt.
Medlemsutbildningar
Den nya styrelsen kommer att utvärdera vilka utbildningar som är relevanta för oss.
Information om vår verksamhet
Vi avser att hålla vår hemsida uppdaterad och att ev. starta en Facebook sida beroende på
om vi kan få hjälp av en webansvarig.
Vår informationsbroschyr som beskriver vår verksamhet i korthet ska uppdateras och kan
delas ut i olika sammanhang där vi medverkar i olika möten på t.ex. förskolor.
VÅR VERKSAMHET
Styrelsens plan är att fortsätta arbeta inom de prioriterade projekt vi haft igång under 2015
dvs. Barnfattigdom, Läxhjälp samt Ensamkommande flyktingbarn. Kommunen har inte längre
någon verksamhet för asylsökande varför Barn i Transit avslutades under 2015.
På Lika Villkor drivs i huvudsak av regionkontoret med viss medverkan lokalt inom
Barnfattigdomsprojektet.
Barns rätt i samhället – allmänt
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning


Fler barn får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med Barnkonventionen
Fler organisationer och företag är starka och kompetenta aktörer för barnets rättigheter
Projektet mot Barnfattigdom i Burlövs kommun har till syfte att i enlighet med Rädda
Barnens övergripande satsning stärka barn i ekonomiskt utsatta familjer. Burlövs ranking i
2013 års statistik har förbättrats från 270 till 244 med 15,6 % (tidigare 17,4%) barn som lever
[Burlöv/Lomma lokalförening]
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
i ekonomiskt utsatta familjer. Förra årets detaljerade siffror för kommunen visade att vi
arbetar i de områden där utsattheten är störst nämligen Svenshögs- och Elisetorpsområdena
i Arlöv. Där är andelen barn som lever i fattiga familjer mellan 25 och 35 % medan den i
Åkarp ligger under 5 %.
Därför kvarstår våra mål att:
1. Påverka kommunen att ta fram handlingsplan mot barnfattigdom
2. Ge direkt hjälp till dessa barn att delta i utflykter (Häng Med)
Vi kommer att samarbeta med Burlövsbostäder att anordna och finansiera utflykterna.
Uppföljning av det mötet vi hade i mars 2015 med ansvariga politiker ska genomföras.
Barns rätt till trygghet och skydd
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning





Färre barn utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, kränkande behandling och diskriminering
Färre barn i Sverige uppvisar tecken på psykisk ohälsa
(Färre barn separeras från sina familjer och fler barn kan återförenas med sin familj i väpnade
konflikter och naturkatastrofer. )
Fler papperslösa barn i Sverige får sin rätt till utbildning och hälso-och sjukvård tillgodosedd.
Fler barn på flykt i Sverige får sin rätt till skydd och en
Burlövs kommun har under hösten 2015 öppnat ytterligare två boende för
ensamkommande flyktingbarn och fortsätter sin verksamhet på det tidigare. Vi kommer
att utöka läxhjälpen till att omfatta de nya boendena efter våra resurser. Enligt önskemål från
boendet koncentreras insatsen till hjälp med svenska i första hand.
Vi avser även att genomföra utflykter för dessa ungdomar enligt förslag till budget.
Barns rätt till utbildning
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning

Fler barn får tillgång till en god och likvärdig utbildning
Läxhjälpsprojektet för elever på Svenshögs- och Humlemadsskolorna kommer att
fortsätta med att erbjuda en timmes verksamhet på onsdagar. Vi samarbetar med skolorna
för att få bättre genomslag för verksamheten. Översättning av inbjudan till olika språk har
gjorts vilket vi hoppas ska hjälpa till så att fler elever tar chansen att få hjälp.
Nätverkande och samarbete med andra organisationer stärks
Vi kommer också att samverka i "Tillsammans för Burlöv" där olika organisationer deltar och
arrangerar aktiviteter för att påverka i samhället t.ex. manifestationer.
Under 2015 har kontakter med Röda Korset i Arlöv återupptagits och vi ska samarbeta kring
t.ex. kurser att cykla samt Första hjälpen.
VÅR EKONOMI
Intäkter
- Finansiering av vår verksamhet
[Burlöv/Lomma lokalförening]
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Våra medlemsandelar bör bli ungefär som i fjor dvs. cirka 14 000: -.
Vi har ett eget kapital som kan användas för igångsättning av våra projekt.
Under året kommer vi att ordna bössinsamling i samband med olika aktiviteter som t.ex.
informationsmöten och rekryteringsmöten.
- Vårt bidrag till riksförbundets verksamhet
Liksom föregående år avser vi att delta i insamlingen för Världens Barn.
Kostnader
Vi kommer att söka bidrag från distrikt Skåne för projektet med Ensamkommande
Flyktingbarn förutom att vi fört över 6 500 SEK från föregående år.
Eftersom vi fått löfte från Burlövsbostäder att bekosta utflykter inom ramen för
Barnfattigdomsprojektet Häng Med avser vi att budgeten ska användas till några små utflykter
samt för en föreläsning.
ÖVRIGA TANKAR FÖR KOMMANDE ÅR
Liksom tidigare kommer våra verksamheter under 2016 i hög grad att vara beroende av hur
vi lyckas rekrytera ledare till våra aktiviteter samt andra ideella krafter.
Vi kommer att utvärdera hur vi bäst kan öka vår synlighet i samhället, och utveckla
samarbetet med övriga aktörer i kommunen både privata och kommunala, samt andra
organisationer.
Eftersom styrelsen förblir i stort sett intakt vilket stabiliseras arbetet inom denna på ett
positivt sätt.
[Burlöv/Lomma lokalförening]
Download