Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening

Förslag till
Verksamhetsplan för Rädda Barnens lokalförening
Inför verksamhetsåret 2016 har lokalföreningen i Landskrona
antagit följande verksamhetsplan vid årsmötet den 13/2 2016
Verksamhetsinriktningen beslutades av Rädda Barnens riksmöte 2012 och omfattar
perioden 2013-2016 och gäller Rädda Barnens verksamhet inom riksförbundet,
distrikten och lokalföreningarna.
Prioriteringar
Rädda Barnens verksamhet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Vi menar att alla barn har samma rättigheter, de har samma rätt att göra
sin röst hörd och att fullt utvecklas på alla områden i livet. Inom Internationella Rädda
Barnen fokuserar olika medlemsorganisationer på olika aspekter av barnets rättigheter.
Vi kompletterar varandra för att säkerställa alla de rättigheter som Barnkonventionen
fastslår. Rädda Barnen fokuserar på följande områden under 2013-2016.
1) Barnets rätt till god samhällsstyrning
2) Barnets rätt till trygghet och skydd
3) Barnets rätt till utbildning
Rädda Barnens internationella verksamhet omfattar både långsiktigt utvecklingsarbete
och humanitärt arbete i väpnade konflikter och naturkatastrofer.
Verksamhetsinriktningen gäller inom båda dessa sammanhang för de geografiska
områden där Rädda Barnen har verksamhet.
VÅR LOKALFÖRENING
Interna möten
Vi planerar att ha åtta styrelsemöten och ett arbetsmöte.
Arbetsgrupper
 Vi har en arbetsgrupp som ansvarar för samtalsgrupper för ungdomar.
 Vi har påbörjat arbetet med en arbetsgrupp som på olika sätt arbetar med
”Ensamkommande flyktingbarnbarn”.
Medlemsmöten
Vi planerar att ha informationsmöten i Kävlinge och Svalöv till medlemmar och
andra intresserade.
Våra medlemmar
Vi avser att använda vår hemsida och Face Book för att påverka våra
medlemmar att aktivera sig i lokalföreningens verksamhet. FUP
(Föreningsutvecklingsprocessen) har diskuterats. Vi kommer att arbeta aktivt
för att få fler medlemmar.
Rädda Barnens lokalförening i Landskrona
Rådhusgatan 4
261 31 LANDSKRONA
http://www.raddabarnen.se/landskrona
E-post: [email protected]
Org. nr 80 24 21-0513
Plusgiro 38 51 43-3
Facebook: Rädda Barnen Landskrona
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stödjer barn i utsatta situationer
− i Sverige och i världen.
Medlemsutbildningar
I styrelsen planerar vi att aktivt delta i Rädda Barnens utbildningar. Först gäller
”Rädda Barnen intro” därefter ”Barnkonventionen 1-3” och sedan utbildningar
riktade mot våra olika ansvarsområden.
Information om vår verksamhet
Vi försöker beskriva vårt arbete både före och efter en aktivitet på vår hemsida,
Face Book och i lokalens fönster. Inför olika aktiviteter har vi en ”Blänkare”
under Guiden i HD.
Tidsplan
Vi följer till stor del Rädda Barnens verksamhetsplan med vår- och
höstaktiviteter, aktuella insamlingar, medlemsmöten, utbildningar och
medlemsträffar.
VÅR VERKSAMHET
Barns rätt i samhället – allmänt
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning
Fler barn får sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med Barnkonventionen
Fler organisationer och företag är starka och kompetenta aktörer för barnets rättigheter

Vi avser fortsätta vårt samarbete med olika aktörer inom kommunen. Såväl
frivilligorganisationer som kommunala instanser och företag. Här vill vi visa på
Rädda Barnens vision om alla barns lika rättigheter. Och bedriva ett aktivt
påverkansarbete.

Med hjälp av vår donation från Ulf Bjerke kommer vi att fortsätta vårt arbete
för att alla barn ska tillgång till en meningsfull och aktiv fritid.

Den avgiftsfria skolan är lagstadgad. Vi ska fortsätta vårt påverkansarbete för
att kommunen ska ansvara ekonomiskt för alla aktiviteter inom skolan bl.a.
fruktstunden.
Barns rätt till trygghet och skydd
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning

Färre barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, kränkande behandling och diskriminering
Vi vill komma igång med samtalsgrupper för 14-åriga flickor och pojkar.
Samtalsgrupperna vänder sig till 14-åriga flickor och pojkar. Grupperna arbetar
med barn- och ungdomars rätt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi har de
senaste åren arbetat med ”Coolt med Koll” och avser nu successivt gå över till
”Ellen” och ”Allan” grupper enligt beslut av Rädda Barnens Riksstyrelse. Vi vill



också ordna samtalsgrupper för ensamkommande barn även om de är äldre än
14 år.
Vi fortsätter med att engagera oss i regionens projekt ”Det handlar om kärlek”.
Vi kommer att delta aktivt i Rädda Barnens olika insamlingar för barns
trygghet.
Vi kommer att visa Rädda Barnens utställning ”Barn på flykt”.
Barns rätt till utbildning
Ur Rädda Barnens verksamhetsinriktning

Fler barn får tillgång till en god och likvärdig utbildning
Vi försöker så fort tillfälle ges att lyfta fram och utbilda barn och vuxna om
Barnkonventionen. Att känna till sina egna och barns rättigheter är grunden för
en likvärdig utbildning.
Nätverkande och samarbete med andra organisationer stärks

Fler organisationer och företag är starka och kompetenta aktörer för barns rättigheter
Där det finns möjlighet samarbetar vi med olika organisationer ex.
idrottsrörelser. Detta samarbete vill vi fortsätta för att mer aktivt kunna arbeta
med påverkansarbete för att stärka barns rätt.
Övrig verksamhet

Oförutsedda händelser
Vi kan snabbt aktivera oss om det behövs inom verksamhetsområdet.
ÖVRIGA TANKAR FÖR KOMMANDE ÅR
Vi vill sträva efter att öka antalet medlemmar och då också antalet aktiva
medlemmar. Vi fortsätter vårt arbete med att stärka barns och ungdomars
rätt i samhället.
Landskrona 13/2 2016
Arzije Ziberovska
Ordförande