Operation mot fetma - Egenremiss

advertisement
Lasarett i Landskrona
Kirurgimottagning Obesitas
Operation mot fetma - Egenremiss
Kirurgisk behandling av fetma är ett omfattande ingrepp som kan övervägas i vissa fall.
Informationen i denna remiss utgör ett stöd för dig som patient och för den mottagning som ska ta
ställning till eventuell kirurgisk behandling.
De ingrepp som idag är aktuella i Sverige är s.k. Gastric-By-Pass och Gastric-sleeve. Båda
ingreppen är att betrakta som stora kirurgiska åtgärder som kan medföra komplikationer och
biverkningar. Det krävs därför noggranna förberedelser och ett omsorgsfullt urval av patienter för ett
lyckat behandlingsresultat. Tidigare erfarenheter har visat att det parallellt med operation krävs en
omfattande livsstilsförändring livet ut. Vidare behövs ett dagligt intag av vitamintabletter och
regelbundna efterkontroller hos läkare för välmående och bestående viktnedgång.
På kirurgmottagningen görs bedömningen om kirurgi är en lämplig behandlingsform för din fetma.
Vid beslut om operation hjälper vi dig med förberedelser inför ingreppet.
För att vara aktuell för bedömning avseende fetmaoperation gäller i Region Skåne följande
kriterier:
1. Du ska vara mellan 18 och 65 år.
2. Ditt BMI ska ha legat över 40 under minst fem år. Har du diabetes eller sömnapné som kräver
behandling är nedre gräns BMI 35.
3. Upprepade professionellt ledda försök till viktnedgång skall ha gjorts, varav minst ett med hjälp
av primärvården eller regionens medicinska fetmamottagningar.
4. Du får inte ha ett pågående alkohol- eller drogberoende.
5. Har du tidigare haft en cancersjukdom görs en individuell bedömning.
6. Vid svår psykisk sjukdom är operation ofta olämpligt.
Vi vill att du nedan fyller i uppgifter om längd, vikt, midjeomfång, tobaksvanor, alkohol, mediciner,
tidigare sjukdomar och operationer, allergier och hur du tidigare har försökt gå ner i vikt själv eller
med hjälp av andra vårdgivare. Ange även vem som är din läkarkontakt i primärvården. Alla
efterfrågade uppgifter är viktiga för att göra en korrekt bedömning av egenremissen.
Hälsningar
Kirurgmottagningen i Landskrona
QR-kod till obesitasmottagningens hemsida som
du även hittar under: www.skane.se/landskrona
Där hittar du även en BMI-kalkylator
Version 170224
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adress: Kirurgmottagningen, Lasarettet i Landskrona, Box 514, 261 24 Landskrona
Besöksadress: Vattenverksallén Telefon: 0418-454160 Organisationsnummer:
232100-0255.
Lasarett i Landskrona
Kirurgimottagning Obesitas
Operation mot fetma - Egenremiss
Namn
Personnummer
Adress
Postnr/Stad
Telefon dagtid
Ålder vid debut
av övervikt?
Längd idag?
Vikt idag?
Högsta vikt?
Midjeomfång?
Rökning?
Snusning?
Alkoholkonsumtion/vecka?
Vikt för fem år
sedan?
Ange här tidigare metoder för viktnedgång
Har du
behandling för:
Har/ har haft:
Diabetes typ I
Hur länge?
Ja
Nej
Diabetes typ II
Hur länge?
Behandling
Ja
Nej
Sömnapné
Hur länge?
Behandling
Ja
Nej
CPAP/Bettskena
Högt blodtryck
Hur länge?
Ja
Nej
Är du helt frisk eller vilka andra sjukdomar har du?
Hjärtinfarkt
Ja
Nej
Blodpropp
Ja
Nej
Kärlkramp
Ja
Nej
Är du tidigare opererad, för vad och när?
Har du någon psykiatrisk sjukdom?
Har du några smittsamma sjukdomar?
Är du allergisk mot något, vad?
Tar du några mediciner eller naturläkemedel, vilka?
Din läkare i primärvården, namn och aktuell vårdcentral?
Namn:
Datum:
Underskrift:
Mottagningens egna anteckningar
När?
När?
Hur länge?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards