Interpellation om tiggeri - Sverigedemokraterna Landskrona

advertisement
Landskrona 2015-03-27
Interpellation| Sverigedemokraterna Landskrona
Olika regler för olika medborgare?
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP)
Det senaste året har vårt samhälle märkt av en oroväckande utveckling, då
antalet EU-migranter som försörjer sig genom tiggeri har ökat explosionsartat.
Runt om i riket ser vi EU-migranters olagliga bebyggelse, som kan liknas vid
Sydafrikas kåkstäder, dyka upp i allt fler tätorter. I Landskrona kan vi nu se en
"ny" stadsdel ta form ute vid återvinningsstationen på Coops mark. Där EUmigranter uppför mindre skjul och husliknande byggnader, olagligt enligt Plan
och bygglagen. EU-migranterna blir mer närgångna i sin jakt på pengar och
många landskronabor upplever det som obehagligt. Vi kan inte ha olika lagar
och regler beroende på var du kommer ifrån, det är problematiskt att det inte
leder till några konsekvenser när befintliga lagar och förordningar åsidosätts.
Landskrona stad måste agera nu, innan detta fenomen sprider sig vidare till
övriga kommundelar.
Med anledning av ovanstående vill jag därför ställa några frågor till
kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).
– Vad avser du göra för att få bort de olagliga byggnaderna ute vid Coop, och
hur tänker du agera för att förhindra att fler byggnader sätts upp helt olagligt.
– Är du beredd att ta ett initiativ för att revidera Landskrona stads allmänna
lokala ordningsföreskrifter, där en skrivelse t.ex. kan lyda som följande:
"Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning."
– Varför tillämpar inte Landskrona stad de kommunala föreskrifterna enligt
miljöbalken under paragraf 9?
___________________________
Stefan Olsson (SD)
Download