Fritids- och kulturförvaltningen Biblioteket dokumentär

advertisement
1(3)
Fritids- och kulturförvaltningen
Datum
2016-12-15
Handläggare
Annika Liljengren
Biblioteketdokumentär
Redovisningavprojekt
Landskronastadsbibliotekarrangerarunder2016enserieprogramdärsyftetäratt
erbjudaenprogramverksamhetsomsamtidigtattraherarbådevanaochmindrevana
biblioteksbesökaresomexempelvisnyanländaochSFI-studenter.Vivillocksåmed
Biblioteketdokumentärförsökaattgeenbättreplattformförnyanländaisittnya
hemlandbådesocialtochprofessionelltochbidratillenfördjupadbildavdet
mångkulturellaSverige.
Måletäratterbjudaprogrampunktersomlockarbådenyaochvana
programbesökareochetablerakontaktmednyaaktörerförettbredare
programutbud.
ProjektledareärprogramansvarigbibliotekariepåLandskronastadsbibliotek.
SamarbetspartnersärSvenskBiblioteksförening,ABF,EuropaSkåneNordvästoch
Smockadollbokförlag.Vivillgärnaetableraenprogramformsomkananvändasäven
påandrabibliotekochisamarbetemedandrastudieförbundochföreningar
framöver.
Programpunkternaförberedsundernovember2015-januari2016.
Programverksamhetenpågårsedanjanuari-aprilochseptember-november2016.
Tankenärattengageraartister,författareochjournalistersomäretableradei
samhälletmedenmindrekändpersonochkanskeavannannationalitetmeninom
sammayrkeellerämne.PersonernafårgärnavarabosattaiLandskronaoch
engageradeiettområdesomkanvaraintressantförvårabesökare.Genomatt
engageratvåpersonersomärkändaförolikadelaravvårabesökarekanocksåett
möteskapasipubliken.
Arrangemangunder2016:
26/1MusikfrånEgypten,Irak,SyrienochSkåne.
EttmötemellanmusikernaIzmatAl-LabadochAndreasRalsgårdmedmusikoch
samtalkringsinainstrumentoud,saxofonochtraversflöjt..Programmetskerpå
arabiskaochsvenska.IzmatAl-LabadärursprungligenfrånSyrienochkomsom
flykting2015tillMalmö.AndreasRalsgårdboriLandskrona.
10/3FörfattarenMajgullAxelssonisamtalmedSenijaVurzer
FörfattarenMajgullAxelssonsamtalaromsinsenasteromanJagheterinteMiriam
medSenijaVurzer,projektledareförWomenMakingHistory,SafeHavenochRomska
Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
Tfn 0418-47 00 00
Fax 0418-47 30 17
[email protected]
www.landskrona.se
Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
2(3)
Samtal.SenijaVurzerboriLandskronaochärsjälvrom.
22/3Denafghanskatragedin–historiaochbakgrund
AndersKjellströmärjuristochhararbetatmedattbyggaupprättsväsendeti
Afghanistan.TillsammansmedMojtabaBalal,somkomsomflykting2015berättarde
omAfghanistanshistoriapåsvenskaochdari.BådeAndersKjellströmochMojtaba
BalalärbosattaiLandskrona.
14/4Whereloveisillegal-JudeDibiaochPeterFällmarAndersson
JudeDibia,MalmösnuvarandefristadsförfattareisamtalmedPeterFällmar
Andersson,journalistvidHDKulturochSydsvenskanomhomosexuellasrättigheteri
Nigeria.Programmetskerpåsvenskaochengelska.JudeDibiaärhomosexuelloch
kommerfrånNigeria.Hanskriveroftaomsamkönadeförhållanden.
13/9SyriskafolksagormedFabulaStorytelling
MadeleineSeidlitz,juristfrånAmnestyberättaromEU:sflyktingpolitikföljtavAl
Hakawati–historieberättaren-entvåspråkigföreställningmedsyriskafolksagorsom
gespåarabiskaochsvenska.
20/10MartinSchibbyeochPeterFällmarAndersson
EttsamtalmellanjournalisternaMartinSchibbyeochPeterFällmarAnderssonom
yttrandefrihetochlägetiEtiopien.
29/1119.00RaijaÖhrstedt-Orientaliskamattor
EttsamtalmedtextilkonservatorRaijaÖhrstedtomorientaliskamattorsursprungoch
tillverkning.
Utvärdering:
ViarrangerarsexprogramiBiblioteketdokumentärsanda.ProgrammenmedIzmat
Al-LabadochAndreasRalsgård,MajgullAxelssonochSenijaVurzer,AndersKjellström
ochMojtabaBalalsamtMartinSchibbyeochPeterFällmarAnderssonärmycket
välbesökta.Detkommerca100personerpårespektivebesök.Tilldeflestaavdessa
programkommerocksåmånganyabesökare.Framföralltkommermånganyamed
syriskochafghanskbakgrundtillprogrammenmedIzmatAl-LabadochAndreas
RalsgårdsamtAndersKjellströmochMojtabaBalal.
Ettparoplaneradehändelserskersomförändrardettänktaprogrammet.Ghassan
somskavarasamtalspartnermedMartinSchibbyelämnaråterbudeftersomhans
familjblirmycketorolignärdehöratthanskadeltaiettprogramometiopiskpolitik.
GhassanvarpolitisktaktiviEtiopienochharfortfarandesinfamiljkvarilandet.
SahmansomärafghanochhararbetatmedorientaliskamattoriIranfårbarnprecisi
dagarnadåprogrammetmedRaijaÖhrströmplaneras.Hansfokushamnarpånågot
annatänmattor…
Sammanfattningsvistyckerviattprojektetmedattlockavanaochnya
biblioteksbesökarehargåttbra.Svårigheternabeståriattlokalthittapersonersom
kanengagerasiprogramverksamheten,fåpubliktillvissaavprogrammensamtden
3(3)
störrekostnadenmedfleränenartist,författareellerjournalist.Viharocksåupplevt
ensvårighetattfåolikanationaliteteterattbesökavarandrasprogram.
VivilltackaSvenskBiblioteksföreningsomgenomutvecklingsbidragetgjorde
projektetmöjligt.Projekttidenäravslutadmenviplanerarattfortsättapådet
inslagnaspåret.För närvarandefinnsdetganskamycketintegrationsstödattsökaför
verksamhetersomdenhär.Detärlitemertidskrävandeochkräveren
lokalkännedomatthittapersonertillenintegrerandeprogramverksamhetänatt
arrangeraprogrammedetableradeförfattaremenintressant,roligtochviktigt.
Under2017kommervihållaöronochögonöppnaförattkunnafortsättaattskapa
liknandemöten.
Landskrona 2016-12-15
Annika Liljengren
Programansvarig
Landskrona stadsbibliotek
Download