Idrottspolitiskt program 2014-2018

Idrottspolitiskt program 2014-2018
För oss sverigedemokrater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor och tillgång till meningsfull
fritid väldigt viktig. Goda förutsättningar för ett liv i rörelse skapar bra folkhälsa. En bra folkhälsa är främst
en vinst för människan men även för samhället i stort. Människor som är aktiva och rör på sig är i högre
grad inkluderade i samhället och friska vilket minskar sjukfrånvaron och motverkar utanförskap. Ökad
frisknärvaro innebär mindre sjukvårdsinsatser.
Kommunens politik för idrott och fritid är därför för oss en viktig fråga. Landskrona ska skapa goda
förutsättningar för föreningar, eldsjälar och andra idrottsintresserade att verka inom idrotts- och
fritidsområdet. Idrottsplatser, fritidsanläggningar och spontanidrottsplatser ska stöttas av kommunen.
Sverigedemokraterna ser vikten av en meningsfull och aktiv fritid för alla människor i alla åldrar och att
flickor och pojkar har samma förutsättningar och möjligheter. En meningsfull och innehållsrik fritid är
väsentlig för goda uppväxtvillkor, kunskapsinhämtning, livsglädje och en framtida god hälsa. Idrott är och
ska vara lek och sociala möten som förmedlar värderingar som samhället vilar på, fast även utmaningar
som idrott är.
Landskrona ska samarbeta med föreningar och företag och tillsammans erbjuda ett varierat utbud av
fritidsaktiviteter. Det stöd som kommunen ger ska vara transparant och lättöverskådligt som ger
anordnarna självbestämmanderätt. I Landskrona gör vi inte skillnad på flickor och pojkars
fritidssysselsättning eller aktiviteter. Det är lika viktigt att idrotten är inkluderande och tillgänglig även för
de med någon form av funktionsnedsättning. Landskrona ska ha en generös hållning till
handikappidrottsföreningar och se möjligheter vad det gäller fritid för funktionshindrade och
utvecklingsstörda.
Det är viktigt att beslut och förändringar förankras i samspel med föreningarna som berörs. Mer samråd
ger en starkare Landskrona. Sverigedemokraterna vill att Landskrona stad utformar ett idrottspolitiskt
program i samverkan med kommunens samtliga idrottsföreningar och andra intressenter. Ansvaret för
idrottsfrågorna i kommunen är allas ansvar och för kommunen ligger inte bara på kultur- och
fritidsnämnden utan är fördelat på flera olika nämnder.
Idrott handlar om värdegrund, värderingar och gemensamma regler som gäller alla. Sverigedemokraterna
vill att Landskrona initierar ett norm- och värdegrundsarbete tillsammans med föreningslivet. Ett sådant
arbete kommer ge positiva ringar i samhället och utveckla ledare, förebilder och utövare i den egna
föreningen.
Vår vision är att Landskrona ska bli den inkluderande idrottsstaden alla pratar om, och vill ta efter!
Stefan Olsson (SD)
Gruppledare