Bilaga till rutin (Landskrona)

advertisement
1(1)
INFORMATION
Miljöförvaltningen
Information till den som fått rivningslov, bygglov eller marklov
Ni har blivit beviljad rivningslov, bygglov eller marklov av byggnadsnämnden i
Landskrona stad. Följande information bör iakttas när ni utnyttjar lovet.
Ni har ett ansvar
Den som blivit beviljad ett rivningslov, bygglov eller marklov är ansvarig för de
avfallsfraktioner (olika typer av avfall) som uppstår i samband med arbetena.
Ansvaret innefattar en skyldighet att ta reda på vilka typer av avfall som kommer
att uppstå, och även en skyldighet att ta reda på hur dessa avfallsfraktioner ska
hanteras.
Regler kring avfallshantering
Det finns många restriktioner på avfallshantering, särskilt de typer av avfall som
kan påverka miljön. Vissa byggmaterial innehåller ämnen som är miljö- eller
hälsofarliga och vissa jordar är förorenade av farliga ämnen. Förflyttning av
sådant avfall eller sådana jordar innebär i praktiken en förflyttning av
föroreningar. Detta kan medföra restriktioner på vem som får transportera avfallet,
vem som får ta emot avfallet och hur det senare ska hanteras. Om föroreningar
upptäcks eller misstänks i byggnader eller i mark är man skyldig att meddela
miljönämnden.
När det gäller olika typer av rivningsavfall finns det lång erfarenhet och kunskap
om hur hanteringen ska gå till. Landskrona-Svalövs Renhållningsbolag (LSR AB)
har information om hur avfall ska delas upp. När det gäller jordmassor som
schaktas upp är det svårare att säga något generellt, eftersom man ofta inte ser med
blotta ögat vilka risker som kan finnas. I vissa fall behövs istället provtagning för
att avgöra vem som får lov att ta emot avfallet.
Eftersom det finns restriktioner på avfallshantering så finns också sanktioner
(straff) för de som inte följer reglerna. Det kan också finnas skäl för miljönämnden
att genom föreläggande ställa krav i enskilda fall. Det rör sig då om krav på
försiktighetsmått som kan behövas för att säkerställa att risker minimeras.
Ytterligare information
Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta miljöförvaltningen på
0418-470 600 eller [email protected] Det finns också mer information på
miljöförvaltningens hemsida, http://www.landskrona.se/Invanare/Miljoe-haelsa/Miljoe.aspx. Även LSR AB har matnyttig information, ring dem på 0418450 100 eller besök deras hemsida, http://www.lsr.nu.
Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottninggatan 7
Tfn 0418-47 06 00
Fax 0418-47 06 03
[email protected]
www.landskrona.se/miljö
Bankgiro 868-6123
Postgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
2017-07-15 04:02
Download