Interpellation Till hälso- och sjukvårdlandstingsrådet Fredrik

advertisement
Interpellation
Till hälso- och sjukvårdlandstingsrådet Fredrik Lundgren (L)
Forskning och rutinsjukvård – undanträngningsrisker?
(tex Screening av tarmcancer, Screesco studien)
Koloncancer (tjocktarmscancer) drabbar ca 6000 personer i Sverige varje år och ca hälften
dör. I maj 2012 beslutade landstingsstyrelsen godkänna SKLs erbjudande om att delta i en
svensk studie avseende screening av tarmcancer, vilket var ett bra beslut för det
sjukdomsförebyggande arbetet. April 2013, ett år senare, utsåg landstingsdirektören två
gastroenterologer som prövare och ansvariga för koloskopierna i den nationella
tarmcancerscreeningstudien i Sörmland. Våren 2013 skulle studien starta.
Vård för Pengarna ställer sig positivt till forskning och utveckling av sjukdomsförebyggande
arbete men till det behövs ekonomiska resurser så att studierna blir genomförda och
ordinarie patienter inte drabbas av till exempel sänkt tillgänglighet.
Med tanke på hur belastad sjukvården är idag och bristen på just koloskopister är våra frågor
följande:
1. Var står Screesco-studien idag i Eskilstuna respektive Nyköping?
2. Har extra ekonomiska resurser tilldelats klinikerna i Eskilstuna och Nyköping för att
kunna genomföra det ökade antal skopier som studien medför?
3. Har studien påverkat ordinarie patienters väntetider till koloskopi?
4. Har landstinget Sörmland någon policy för att säkra att forskningsprojekt inte orsakar
undanträngningseffekter i ordinarie verksamhet?
Nyköping
Madeleine Forsberg
Vård för Pengarna
Download