Förordning från ministern för folkhälsa, välfärd och idrott,

advertisement
Ministeriet för folkhälsa, välfärd
och idrott
Förordning från ministern för folkhälsa, välfärd och
idrott, -VGP
Om obligatoriska uppgifter om allergener för livsmedel
som inte är färdigförpackade (varulagsförordningen
[uppgifter om allergener för livsmedel som inte är
färdigförpackade])
1. ------IND- 2014 0176 NL- SV- ------ 20140416 --- --- PROJET
Ministern för folkhälsa, välfärd och idrott beslutar härmed,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011
av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till
konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av
kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens
förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304) (nedan kallad: förordning (EG)
1169/2011), och artikel 10 e i varulagsförordningen (uppgifter om livsmedel),
följande:
Artikel 1
Följande termer och definitioner används i denna förordning:
a. Livsmedel som inte är färdigförpackat: livsmedel som säljs till
slutkonsumenten eller till större matleverantörer utan att de är
färdigförpackade eller mat som packas på försäljningsstället på
konsumentens begäran eller packas färdigt för direktförsäljning.
b. Uppgifter om allergener: uppgifter som avses i artikel 9.1 c i förordning
(EU) 1169/2011.
Artikel 2
1. På ställen där livsmedel som inte är färdigförpackade säljs ska det tydligt
framgå var uppgifterna om allergener finns för sådana livsmedel som inte är
färdigförpackade.
2. Om livsmedel som inte är färdigförpackade säljs på flera ställen i samma lokal
ska de uppgifter som avses i punkt 1 ovan tillhandahållas separat för varje
sådant ställe.
3. Sådana uppgifter om allergener som avses i punkt 1 ska tillhandahållas vid
dessa livsmedels försäljningsställe i skriftlig eller elektronisk form och de ska
vara fritt tillgängliga, förståeliga och lättläsliga.
Sida 1 av 5
Artikel 3
Med undantag av artikel 2 kan uppgifterna om allergener ges muntligt på ställen
där livsmedel som inte är färdigförpackade säljs, om
a. ägaren eller en anställd utan dröjsmål och på ett lämpligt sätt före köpet
kan kommunicera uppgifterna om allergener till konsumenten,
b. uppgifterna om allergener vid alla tidpunkter finns till hands i skriftlig eller
elektronisk form för personalen och för Nederländernas myndighet för
livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet, och
c. det på försäljningsstället finns en tydlig föreskrift som uppmanar
konsumenter att be personalen om uppgifter om allergener.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den 13 december 2014.
Artikel 5
Denna förordning ska benämnas varulagsförordningen (uppgifter om allergener för
inte färdigpackade livsmedel).
Denna förordning kommer att offentliggöras tillsammans med dess förklarande
anmärkningar i Nederländernas officiella tidning (Staatscourant).
Ministern för folkhälsa,
välfärd och idrott,
Dr E.I. Schippers
Sida 2 av 5
Förklarande anmärkningar
Allmänt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober
2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och
(EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG,
rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv
2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004
(EUT L 304) (nedan kallad: förordning (EU) 1169/2011) publicerades den 22
november 2011.
För livsmedel som inte är färdigförpackade, som avses i artikel 44.1 i förordning
(EU) 1169/2011, är det obligatoriskt att tillhandahålla sådana uppgifter som anges
i artikel 9.1 c. Det rör sig här om uppgifter om ämnen eller produkter som orsakar
allergi eller intolerans. I artikel 44.2 i förordning (EU) 1169/2011 fastställs att
medlemsstaterna får anta nationella åtgärder avseende hur dessa uppgifter eller
delar av dem ska göras tillgängliga, och i förekommande fall avseende vilken
uttrycks- eller presentationsform som ska användas. Ministern för folkhälsa,
välfärd och idrott kan fastställa dessa åtgärder i enlighet med artikel 10 e i
varulagsförordningen (uppgifter om livsmedel). Denna förordning innehåller
bestämmelser om detta.
Utkastet till denna förordning har överlämnats till medlemmar i konsultgruppen för
vanliga råvaror (ROW)1. Medlemmarna i ROW har kommit överens om förslaget,
förutom några anmärkningar som under tiden har inkorporerats.
Regeringens förordning om gemensamma ikraftträdandedatum för ny lagstiftning
följs inte, eftersom denna förordning implementerar förordning (EU) 1169/2011.
Denna förordning träder i kraft den 13 december 2014.
I enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) 1169/2011 har denna förordning
anmälts till Europeiska kommissionen. Förslaget till denna förordning har också
anmälts till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 8.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv nr 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204). Mer om
anmälan senare.
Administrativa kostnader och inverkan på företag
Förordning (EU) 1169/2011 har implementerats i varulagsförordningen (uppgifter
om livsmedel) (tidskriften om lagar och förordningar 2013, 146). I de förklarande
anmärkningarna till denna förordning förklaras att förordningen inte har någon
inverkan på de administrativa kostnaderna för medborgare eller företag, eller
I ROW ingår representanter för näringslivet (industri och handel), konsumenter, ministerier
(i synnerhet folkhälsa, välfärd och idrott, och ekonomiska frågor), Nederländernas
myndighet för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet och produktråd och
handelsorganisationer.
1
Sida 3 av 5
någon annan inverkan på företag. I enlighet med förordning (EU) 1169/2011 är
uppgifter om allergener obligatoriska för både färdigförpackade livsmedel och
livsmedel som inte är färdigförpackade .
Eftersom denna förordning ger företag möjlighet att välja – när det rör sig om
livsmedel som inte är färdigförpackade – att kommunicera sådana uppgifter om
allergener till konsumenter muntligen istället för skriftligen eller i elektronisk form,
ger detta upphov till möjliga besparingar eftersom det inte kommer att leda till
några tillhörande kostnader för efterlevnad. Detta gäller dock på villkor att
konsumenterna informeras om möjligheten att erhålla uppgifter om allergener.
Detta kan leda till mindre kostnader för efterlevnad i form av exempelvis affischer
eller väggskyltar. I beräkningen av kostnaderna för efterlevnad antas att dessa
tilläggskostnader blir marginella tack vare de positiva effekterna av att kunna
tillhandahålla informationen muntligen istället för skriftligen. Inverkan av
kostnaderna för efterlevnad är således neutral.
Anmärkningar avseende specifika artiklar
Artikel 2
I enlighet med artikel 2 ska uppgifter om allergener tillhandahållas i skriftlig och
elektronisk form. Exempel på skriftliga eller elektroniska former: etiketter,
hylletiketter, produktkataloger, informationspelare, webbsidor, applikationer,
affischer, anslagstavlor, datorprogram och broschyrer. Tredje punkten innehåller
de krav som skriftlig eller elektronisk information ska uppfylla. På grundval av
dessa krav är det tillåtet att tillhandahålla uppgifter om allergener via en
webbplats, om denna text är tillräckligt stor för att vara läslig och konsumenterna
erbjuds tillgång till en enhet som är uppkopplad till internet. Att bara ha en
applikation som konsumenten först måste ladda ned på sin egen telefon är för
tillfället otillräckligt. Alla konsumenter har inte en smartmobil och informationen
ska också vara tillgänglig utan att det kräver ytterligare åtgärder från
konsumenten. I framtiden kan sådan IKT-programvara komma att utvecklas som
uppfyller kraven i punkt 3.
Artikel 3
Uppgifter om allergener kan också kommuniceras muntligen av personalen. På
platser där varornas sammansättning regelbundet ändras, till exempel i
restauranger, bagerier och köttbutiker, kan uppgifter om allergener lämnas på
begäran i stället för kontinuerligt. Detta får dock endast ske på vissa villkor. Ett av
villkoren är att uppgifterna när som helst kan lämnas av en anställd före köpet.
Den anställda ska kunna kommunicera uppgifterna till konsumenten på enkelt och
tydligt sätt. Konsumenten ska även informeras om att uppgifter om allergener kan
begäras muntligen. Detta kan till exempel ske genom ett meddelande på menyn,
en etikett eller väggskylt eller en skylt ovanför kyldisken. Ett sista villkor är att
uppgifterna alltid ska vara skriftligt eller elektroniskt verifierbara för den personal
som lämnar de muntliga uppgifterna till konsumenten och för Nederländernas
myndighet för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet. Ett exempel på detta
är programvara där ingredienserna är kopplade till recept. Företag/sektorer som
inte har tillgång till sådan programvara rekommenderas att på ett tillbörligt sätt
hålla reda på allergenerna i sina produkter. Detta kan göras genom att exempelvis
kombinera skriftliga recept med ett lämpligt registersystem för ingrediensernas
alla etiketter.
Sida 4 av 5
Ministern för folkhälsa,
välfärd och idrott,
Dr E.I. Schippers
Sida 5 av 5
Download