Uppföljning av likabehandlingsplanen

advertisement
Kvalitetsredovisning
2007/2008
Lindåsskolan
Helena Göransson, rektor
Berit Román, rektor
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
2
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Innehållsförteckning
Bakgrund
3
Uppföljning av likabehandlingsplanen
4
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål
4
Prioriterade mål
Normer och värden
Kunskaper
6
7
Elevernas ansvar och inflytande
Övergång och samverkan
8
9
Skolbarnsomsorgen
10
Framåtblick 2008/2009
10
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
3
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Utifrån Askims vision för förskola och skola har Lindåsskolan arbetat fram en pedagogisk inriktning
där betoningen ligger på att uppnå trygghet, kunskap och självkännedom genom

Aktivt arbete med social emotionell träning

Fokusera på goda ämneskunskaper

Strävan att utveckla nya arbetssätt utifrån modern teknik
Bakgrund
Lindåsskolan ligger i Billdal och är den sydligaste skolenheten i stadsdelen Askim. Skolans elever
kommer i huvudsak från närområdena i södra Billdal men även från andra delar av västra Göteborg
samt från grannkommunen Kungsbacka. Lindåsskolan hade läsåret 07/08 508 elever jämnt fördelade
från förskoleklass till år nio, omkring femtio elever per skolår. Utbyggnaden av skolans lokaler har
skapat möjlighet att ta emot fler elever i takt med att barnantalet i området ökar. Skolbarnsomsorgen
bedrivs integrerad med skolverksamheten. Arbetet sker i åldershomogena klasser. Personalen på
Lindåsskolan består av 65 personer med olika profession huvudsakligen pedagoger. Tjänsterna
fördelas på följande sätt.
Antal heltidstjänster
Lärare
Förskollärare/Fritidspedagoger
Elevhälsa
Skolmåltid
Vaktmästare/lokalvård
Skolledning
Totalt
28,3
14,3
2,8
4
3,25
2
54,65
Elevhälsans personal är anställd av skolan och består av två specialpedagoger, en kurator, en
skolsköterska, flera av dessa personer arbetar deltid. Via stadsdelens resursteam har skolan tillgång till
skolpsykolog samt skolläkare. Skolan har ett nära samarbete med en skolsocionom anställd av IOF
som arbetar med familjer i södra Billdal.
Skolrestaurangen med fyra anställda drivs av Askims matservice. Askims matservice ansvarar för alla
kök inom stadsdelsförvaltningen i såväl skolor, förskolor samt äldreomsorgen. Askims matservice har
drivit ett utvecklingsarbete i syfte att höja standarden på kosten då det gäller variation, valmöjligheter
samt näringsinnehåll. I samband med tillbyggnaden av skolan byggdes ett nytt restaurangkök med
goda möjligheter att laga all mat från grunden.
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
4
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Skolledningen består av två rektorer, en med ansvar för år F-5 och den andra för år 6-9. För att hålla
ihop skolan i ett F-9 perspektiv har vi en gemensam ledningsgrupp bestående av en samordnare från
våra fem arbetslag som träffas en gång per vecka. På så sätt möjliggörs en dialog. Ledningsgruppen
ger också möjlighet att förankra beslut och driva skolutveckling. Utvecklingsarbete sker också genom
att alla medarbetare deltar i en tvärgrupp. Det är ett problem att ge fritidspersonalen tid att medverka
då vi har pågående verksamhet. Ett APT-möte per termin hålls på kvällstid för all personal.
Personalens kompetensutvecklingsdagar planeras också gemensamt.
Skolan har fått tillgång till större och nya lokaler som är anpassade till modern pedagogik. Det har
ändrat förutsättningarna för arbetet och därför krävt en hel del omorganisation och verksamhetsutveckling. Verksamheten under läsåret präglades av om och tillbyggnad av skolan. 1300 m2 ny yta
har tillkommit. Två gamla provisoriska paviljonger har tagits bort. Övriga skolbyggnader utom
idrottssalen har disponerats om samt genomgått total upprustning av samtliga ytskikt. Dessutom har
nytt ventilations och värmesystem installerats, skolan har fått en pelletsanläggning. Skolgården har
rustats upp och förändrats utifrån de nya ytor som tillkommit. Under tiden som byggnadsarbetena
pågått har verksamheten fungerat i normal omfattning. Det har inneburit många provisorier och en hel
del arbete med att planera och flytta verksamhet i takt med att lokalerna har reparerats.
Nyinvigning av skolan och skolgården skedde på Lindåsskolans dag i maj 2008. Dagen arrangerades i
samarbete med skolans föräldraförening. Då besöktes skolan av ett stort antal föräldrar som fick
möjlighet att följa skolverksamheten och se skolans lokaler under tre timmar.
Uppföljning av likabehandlingsplanen
Under 2007 färdigställdes likabehandlingsplanen och arbetet med implementeringen pågick under hela
skolåret. Vårterminen 2008 beslutades att infoga Olweus metoder i skolans likabehandlingsarbete.
Med anledning av detta kommer revidering av likabehandlingsplanen att göras under 2008.
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål
Lindåsskolan präglas av en positiv syn på studier och utbildning. All verksamhet syftar till att utveckla
hela eleven och skapa självständiga ungdomar som känner sig själva och sina förmågor. Målet är att
då eleverna efter avslutad grundskola lämnar Lindåsskolan skall de vara väl rustade att gå vidare till
fortsatt utbildning. Det innebär att eleverna behöver ha en stabil kunskapsgrund, ett gott
självförtroende samt god kännedom om sig själv och sina förmågor. Då har de möjlighet att lyckas väl
med fortsatta studier efter eget val och intresse. Merparten av eleverna ser fortsatta studier som en
självklarhet och arbetar därför för att nå goda resultat. 2008 gick samtliga elever direkt från
Lindåsskolan till olika gymnasieskolor.
Verksamheten utvärderas och mäts regelbundet på olika sätt. Vi redovisar här skolans resultat från de
viktigaste mätningarna.
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
5
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Betyg, andel elever som uppnått lägst godkänt, resultat i %.
samtliga elever
i år 9 läsåret,
pojkar
flickor
genomsnitt i
riket 2007
Meritvärde, snitt
234
224,3
249,6
205,8
godkänt i alla kärnämnen
96,5
91,4
100
89,1
godkänt i alla ämnen
94,7
86
100
76
Nationella prov, andel elever som uppnått lägst godkänt, resultat i %.
År 5
År 9
År 9 Genomsnitt
i riket 2007
Svenska
94
100
92,3
matte
96
96,5
84,4
Engelska
94
98,2
95
Balansen, Göteborgs stads kvalitetsmätning. Betygsindex baseras på ett antal frågor i enkäten, januari
2008. Skalan är mellan 0 och 100. Enkäten för samtliga skolor finns redovisad på Göteborgs stads
hemsida.
Nöjd elev F-3
Lindåsskolan
2008
85
Lindåsskolan
2007
77
Alla skolor
Askim 2008
82
Nöjd elev 4-9
61
56
58
delaktighet och inflytande F-3
70
66
72
delaktighet och inflytande 4-9
49
45
51
elevernas trygghet F-3
88
83
87
elevernas trygghet 4-9
84
81
81
i
Kartläggning av mobbning på skolan med hjälp av Olweus enkät. Andel elever som svarat ja på
frågan: har du någon gång blivit utsatt för mobbing under de senaste månaderna?
Lindåsskolan
Askims skolor
Elever i skolår 3-6
pojkar
flickor
totalt
Elever i skolår 7-9
pojkar
flickor
totalt
8,6
8,0
7
4,9
7,4
10,5
3,3
6,7
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
6
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Prioriterade mål
Utvecklingsområde Normer och värden
Mål i läroplanen
Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde och tar avstånd från
att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra
människor
Mål i verksamhetsplanen för Lindåsskolan 2007

Samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i värdegrundsarbetet.

Mobbningen ska minska.

Utveckla förståelse för den kulturella mångfalden.
Resultat/Måluppfyllelse
Skolan har fortsatt att utbilda personal i SET. Lindåsskolan har två egna SET- handledare som i första
etappen utbildade pedagoger i år 6-9 under 5 dagar. Detta skedde under läsåret 05/06. Nu har även
personalen i år F-5 slutfört sin utbildning och skolan har ämnet livskunskap på schemat för alla
klasser. Ämnets handlar om social och emotionell träning där fokus ligger på samtal och reflektion. De
äldre eleverna har även regelbunden tid med sina mentorer och skriver loggbok. De yngsta har
kompissamtal där barnen får hjälp att själva reflektera över sina relationer med andra. Detta lägger
grunden för Lindåsskolans förebyggande arbete mot mobbning. Genom utbildningen har vi fått ett
forum att utveckla samsyn, detta är ett långsiktigt arbete som måste fortgå kontinuerligt.
Bedömningen är att målet uppnåtts relativt väl.
Trygghetsteamet som består av två medarbetare ur varje arbetslag har haft regelbundna möten.
Ärenden och uppdrag har fördelats och följts upp. Två kamratstödjare per klass i år 3-9 har utbildats
av teamet. De samlas regelbundet tillsammans med en lärare för att prata om stämningen och klimatet
bland personal och elever. Det är också ett sätt att fånga upp eventuell mobbning. Kamratstödjarna i
skolår 6-9 har arbetat med att skapa traditioner för att öka trygghet och sammanhållningen i skolan.
Ebbe och Ebbadagen fokuserar könsrollsfrågorna medan Den bästa av världar lyfter värdet av ett gott
klimat.
Stadsdelen beslutade under våren 08 att använda Dan Olweus enkät för att kartlägga mobbning på
skolorna i Askim. Den genomfördes under maj månad. Resultaten blir möjliga att följa över tid och
också ge oss ett verktyg att bedöma måluppfyllelsen angående att minska mobbning.
Skolans elever i skolår 5-9 deltog i omröstningen om Barnens fredspris. I samband med den
omröstningen diskuteras barns situation i olika länder och kulturer samt hur vi kan hjälpas åt att
förändra den. De yngre eleverna fokuserar dessa frågor i samband med FN dagen. Initiativ är taget för
att inleda ett samarbete med Gunnared med de yngre eleverna. Rektorerna för Lindåsskolan och
Tretjärnsskolan har haft ett planeringsmöte. Tyvärr är ekonomin i Gunnared mycket ansträngd varför
projektet har försenats. Bedömningen är att målet i liten utsträckning har uppnåtts
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
7
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Utvecklingsområde Kunskaper
Mål i läroplanen
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje
individ och samhällsmedlem”. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Mål i verksamhetsplanen för Lindåsskolan

Andelen elever med godkända betyg ska ligga kvar på hög nivå.

Daglig fysisk aktivitet för alla elever.
Resultat/Måluppfyllelse
Meritvärdet i år 9 på Lindåsskolan är högt i jämförelse med övriga skolor i landet och i Göteborg. Det
är ett förväntat resultat utifrån skolverkets bedömning i mätverktyget Salsa. Den höga nivån kräver
stort engagemang av såväl elever som lärare. Varje arbetsområde är väl genomtänkt utifrån målen i
läroplanen. För att hålla engagemang och motivation på hög nivå krävs stimulans av moderna
metoder, läromedel och utrustning. Lindåsskolan har under uppbyggnadsskedet satsat på inköp av
läromedel och teknik som stöder inlärningsprocessen. Det senaste tillskottet i utrustningen är
interaktiva tavlor, Smartboards.
Skolan har satsat på att ge personalen fortbildning av olika slag för att höja kompetensen för en högre
måluppfyllelse. Till exempel har skolan en pedagog som på halvtid deltar i Universitetets
skolforskningsprojekt inom ämnet NO. För att utveckla undervisningen i matematik i de yngre
åldrarna har ett arbetslag deltagit i en universitetsutbildning på 7,5 poäng i kreativ matematik. Detta
har resulterat i att undervisningen varieras och ibland förläggs utomhus. Pedagogerna i skolan har
under flera kompetensutvecklingsdagar arbetat fram arbetsplaner för elevernas lärande i skolans olika
ämnen. Syftet är att skapa helhetssyn och samsyn på undervisningen och elevernas progression i
lärandet. Röd tråd i undervisningen är viktigt innehållet i arbetsplanerna är klart. Målet för kommande
läsår är att sammanställa materialet och implementera det. Samtliga lärare i Askim som undervisar i
skolår 6-9 har gemensamt utarbetat betygsmatriser där läroplanens strävansmål i varje ämne brutits ner
och tydliggjorts. Genom detta arbete har lärarna har tränat att bli tydliga i betygssamtal, att tydliggöra
målen med varje arbetsområde samt att bättre motivera skolans elever till ökade studieinsatser. Arbetet
med rättvis bedömning i stadsdelen kommer att fortsätta. Skolans betygsättande lärare på de tre 6-9
skolorna i Askim kommer att ha fyra seminarier då bedömning av nationella prov och betygsättning
fokuseras.
Flertalet elever väljer att studera ett modernt språk som Språkval. Under läsåret studerade 80 % av
eleverna steg 2 i franska, tyska eller spanska med godkänt resultat. 28 % av eleverna studerade steg 1
i ytterligare ett språk med godkänt resultat.
Merparten av skolans elever har svenska som modersmål. Under läsåret fanns 13 elever med annat
modersmål än svenska. 9 språk förutom svenska används av eleverna, 7 av dessa studerades som
ämne. Språklektionerna hölls på andra skolenheter då Lindåseleverna varit i minoritet i gruppen. Två
elever har valt att studera ämnet svenska som andra språk i stället för svenska.
Då en elev är i behov av särskilt stöd arbetar skolan efter stadsdelens Handlingsplan för elever i
komplexa lärandesituationer, se Askims hemsida. Skolans elevhälsoteam har ett övergripande ansvar
för elever i behov av stöd, i teamet ingår skolsköterska, skolsocionom, psykolog, specialpedagoger
och det leds av rektor. Teamet ger stöd till arbetslagen i utredning av elever samt deltar i upprättandet
av åtgärdsprogram och uppföljning av dem. Teamet kan vid behov vända sig till stadsdelens
resursteam för ytterligare insatser och utredningar.
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
8
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
För skolans arbete med den elev som riskerar att inte nå målen i skolår 5 eller 9 skrivs ett
åtgärdsprogram. Detta görs i samarbete mellan eleven, föräldrarna och skolan. Avsikten är att stödja
en medveten planering och utvärdering av de stödåtgärder som bör utgå från elevens behov och ge en
både långsiktig och kortsiktig karaktär. Under året fanns det 30 elever med åtgärdsprogram av olika
omfattning. Stödåtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet kan vara skiftande och beröra en mindre
del av skolarbetet som exempelvis en avskärmad vrå i klassrummet, en extra lärobok i hemmet eller
samtalsstöd. I vissa fall har åtgärdsprogrammet påverka hela skolsituationen och krävt ett
inkluderande synsätt och engagemang från alla inblandade. Några framgångsfaktorer som identifierats
i detta arbete är schemalagd tid för mentorer/klasslärare att stötta eleven. Handledning för pedagoger
och arbetslag. Bedömningen är att målen i hög grad är uppfyllda.
För att intensifiera arbetet med 30 minuters fysisk aktivitet fanns under året en arbetsgrupp bestående
av pedagoger från alla 5 arbetslagen. Gruppen planerade för införandet av fysisk aktivitet, höll i inköp
av lekmaterial och planeringen av en friskvårdsdag. Denna dag blev en upptakt för att alla klasser F-5
nu schemalägger rörelse varje dag. Eleverna i skolår 6-9 kommer att ha två pass fysisk aktivitet per
vecka, tillsammans med två idrottslektioner per vecka får eleverna rörelse fyra av veckans dagar.
Klasserna promenerar i slingan bakom skolan, har Röris eller minigympa, spela basket, pingis, King
eller klättrar. Bedömningen är att målet i relativt hög grad är uppnått.
Utvecklingsområde Elevernas ansvar och inflytande
Mål i läroplanen
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla
elever.
Mål i verksamhetsplanen för Lindåsskolan

Öka elevernas engagemang och delaktighet.
Resultat/Måluppfyllelse
Alla klasser i år 3-9 har klassråd där elever har möjlighet att diskutera för klassen angelägna frågor. F2 har samlingar. Där förankras skolans trivselregler och tar fram regler för den egna klassen. Två
representanter från varje klass bildar elevrådet. Lindåsskolan har två elevråd ett för år 2-5 och ett för år
6-9. De träffas regelbundet tillsammans med en lärare regelbundet, rektor deltar ibland. Frågor i
samband med ombyggnaden har eleverna varit engagerade i. Framför allt har utformandet av
skolgården och frågor om trivsel varit av stort intresse. Klasserna har också representanter i matrådet
där skolsköterskan och bambapersonal tillsammans med elever pratar om maten. Detta har utvecklats
och klasserna väljer nu meny på fredagarna efter ett rullande schema.
Tillsammans med andra skolor i Askim genomfördes ett Openspacemöte under rubriken lyssna och ta
tillvara barn och ungdomars idéer, där Lindåsskolan deltog med 8 elever och 4 vuxna. Det följdes upp
med ytterligare en träff där två av våra elever deltog. Förhoppningsvis kommer alla de idéer som kom
fram att tas till vara.
Elevernas engagemang och inflytande över sin inlärning ses även i möjligheten att välja arbetssätt och
redovisningssätt. De har även inflytande över visst arbetsinnehåll, aktivitet och arbetsmängd detta görs
i första hand på lektionerna Elevens Val och Eget arbete. Värdena för både nöjd elevindex och
delaktighet och inflytande har ökat för Lindåsskolan för både F-3 och 4-9. Målet bedöms mycket väl
uppnått.
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
9
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Utvecklingsområde Övergång och samverkan
Mål från läroplanen
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje
elevs mångsidiga utvecklig och lärande
Mål i verksamhetsplanen för Lindåsskolan

Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem.
Resultat/Måluppfyllelse
En grupp bestående av pedagoger från förskolorna i området, förskoleklasserna och rektorer har
träffats under året för att diskutera övergången mellan förskolan och skolan. Syftet var att förbättra och
förtydliga rutinerna så att övergången ska bli så bra som möjligt. Det finns nu ett dokument att utgå
ifrån. En policy fastställdes även om rutiner för övergången mellan externa förskolor och skolan.
Skolans specialpedagog och rektor satte samman förskoleklasserna. Vägledande i arbetet var en
ambition att hålla samman förskolegrupperna, föräldrarnas önskemål, fördelningen pojkar och flickor
och hänsyn till barn i behov av särskilt stöd. En del föräldrar önskade att hänsyn skulle tas också till
bostadsadress.
Våra lokaler färdigställdes i samband med vårterminens start och var det först då F-2 arbetslagen rent
fysiskt kom samman. Här arbetar nu grundskollärare, förskolelärare, fritidspedagoger och
elevassistenter tillsammans med 75 barn. Grupperna är åldershomogena större delen av skoltiden men
båda arbetslagen har temagrupper och faddergrupper som är åldersintegrerade. På det viset har både
vuxna och barn möjlighet att lära känna fler än de som går i den egna klassen. Det ökar tryggheten för
barnen och för personalen närmre varandra. Arbetet i temagrupperna resulterade i musikaler och
vernissage. Ett system har införts där en grundskollärare arbetar halvtid i förskoleklassen och resten av
tiden med barn i behov av särskilt stöd. Den läraren och en av förskolelärarna följer sedan med
gruppen i år 1 och 2.
Då samma lokaler används för skolan som fritids blir övergången naturlig och smidig.
Grundskoleläraren i förskoleklassen arbetar även en dag i veckan på fritids till kl. 15.00.
Goda relationer som grundläggs i förskolklassen tillvaratas. Det gör också att de olika
personalgrupperna får insyn och förståelse för de olika verksamhetsformerna. Svårigheter i samband
med olika avtal för personalen måste diskuteras och hanteras.
Samverkan kräver också tid för gemensam planering. Tiden för detta upplevs för kort. En farhåga
finns att verksamheten för förskoleklasserna blir allt för styrd och att tid för lek inte blir tillräcklig.
Samverkan har nu blivit realiserbar men det finns mer att utveckla. Bedömningen är att målet att
utveckla samverkan i hög grad är uppnått.
Kvalitetsredovisning läsår 07/08
10
Lindåsskolan
SDF Askim
___________________________________________________________________________________________________
Skolbarnsomsorgen
Under året förändrades organisationen för fritidshemmen. Tidigare fanns sju åldershomogena
fritidshemsavdelningar som i princip var förlagda till sju klassrum. Det fanns svårigheter för
personalen att arbeta tillsammans och att få överblick över hela fritidsverksamheten. För att kunna
utnyttja alla våra fina lokaler och inte begränsa barnens aktiviteter till det egna klassrummet skapades
av sju avdelningar tre åldersintegrerade. Linden är numer en stor fritidsavdelning i A- spåret med barn
från förskoleklass, skolår ett och två. Boken är organiserat på samma sätt för B- spåret. På Eken går
barn i år 3 och 4. Morgonomsorgen är förlagd till bamba, där barnen erbjuds drop-in frukost mellan
7.00-7.45. Linden och Boken stänger 18.00. Eken stänger 17.00.
Fritids
Antal inskrivna
barn
Personal
(ca)
Linden
70
5
Boken
69
5
Eken
45
2
All personal som arbetar på våra fritidshem läste under året Skolverkets nya allmänna råd om kvalitet i
fritidshem. Center för skolutveckling anordnade föreläsningar kring innehållet som alla deltog i.
Samtal har förts om både innehåll i verksamheten, schemafrågor och bemanning. Fritidspersonalen har
också fått en gemensam planeringstid en gång i veckan, 60 minuter, på skoltid. Detta underlättar
samordning och samtal om verksamhetsutveckling med fokus på fritids.
Framåtblick 2008/2009
Arbetet med att öka förståelse för den kulturella mångfalden måste fortsätta.
Utifrån resultatet i Balansen behöver elevernas delaktighet öka ytterligare, skolan kommer att utveckla
och tydliggöra formerna för detta.
Rutiner för övergångarna mellan skolår då eleverna byter pedagoger behöver förbättras.
Arbetet med IUP behöver utvecklas vidare för att bli ett stöd för elevens lärande. Underlag och
förberedelser inför utvecklingssamtal kan förbättras för att få större delaktighet från föräldrar och
elever.
Arbetet med skriftliga omdömen kommer att intensifieras och följas upp.
I och med införandet av nationella prov även i år 3 finns tankar på att fördela rättningsarbetet på alla
lärare i år F-5, dels för en likvärdig bedömning med också för att öka kompetensen runt bedömning.
Målet att minska mobbning kvarstår. För att förbättra skolans resultat i Olweusenkäten krävs ett
fördjupat arbete med värdegrundsfrågorna. Detta stämmer väl överens med skolans tidigare satsning
på SET och livskunskap.
Kvalitén i fritidshemmen är fortfarande ett angeläget utvecklingsområde.
Askim 2008-10-06
Berit Roman, rektor
Helena Göransson, rektor
Download