1 2012-02-13 Verksamhetsberättelse för Torslunda

advertisement
1
2012-02-13
Verksamhetsberättelse för Torslunda Hembygdsförening 2011
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande sju personer: Monica Orthagen, Rita Bäckström,
Lars-Göran Danielsson, Lisbeth Delin, Birgitta Gerlofsson, Louise Schalberg och
Gunnar Rockström.
Suppleanter har varit: Hans Ahlin, Birgitta Johansson och Rolf Löfgren
Adjungerade har varit sammankallande i kommittéerna: Jan-Erik Garnheden
(Kalkstadsstugan), Marianne Martinsson (Knap Ernst stuga), Siv Toresson
(ängskommittén), och Anders Wahlström/Sven Toresson (byggnadskommittén).
Elva protokollförda styrelsemöten och ett möte om Verksamhetsplaneringen inför
2012 har genomförts under året.
Medlemmar
Antalet medlemmar är 791
Årsmöte
Årsmöte hölls söndagen den 6 mars på Ölands Folkhögskola. Mötet inleddes med
att Peter Danielsson, historiker vid Kalmar läns museum föreläste under rubriken
Öländska båtsmän. Efter föreläsningen hölls årsmötesförhandlingar under ledning
av Kent Ingvarsson.
Uppföljning och analys av
verksamhetsplan för
2011
Verksamhetsplanen för 2011 hade fem mål nämligen 1 Öka antalet medlemmar
med 5 %, 2 Öka tillgängligheten till våra lokaler och samlingar 3 Eftersträva en
budget i balans 4. Öka spridning av programaktiviteter i socknen 5. Se till att
programaktiviteter riktar sig till olika målgrupper.Den 19 november inbjöds ”alla
som aktivt deltagit i föreningens arbete under 2011 att delta i ett
utvärderingsmöte. Tyvärr hörsammade endast nio personer inbjudan.
Måluppfyllelsen har också diskuterats i styrelsen.
Mål 1 Antalet medlemmar har minskat och trots ett omfattande program med
många olika aktiviteter så påverkar detta inte anslutningen. Ett förslag som
diskuterats är att lägga med informationsbroschyren och programbladet när
församlingen skickar information till nyinflyttade. Be byombuden knacka dörr
samtidigt som de lämnar det nya programbladet och inbetalningskortet är ett
annat. Ett tredje sätt är att verkligen kontrollera att vi inte tappar gamla
medlemmar och i så fall varför. Föreningen anordnar flera dagar med skolbarnen i
socknen, kanske kan även föräldrarna engageras?
Mål 2 När vi hyr lokaler för olika sammankomster ska vi efterfråga och prioritera
handikappanpassade lokaler. Nytt är att vi inköpt laktosfritt och glutenfritt
kaffebröd. Alla evenemang annonseras förutom på anslagstavlor även på
hemsidan.
Mål 3 Konstaterades att vi måste öka intäkterna eller minska utgifterna.
Beslutades att på årsmötet föreslå en höjning av medlemsavgiften till 100 kronor
per medlem för 2013. Enligt Hembygdsförbundets statistik är genomsnittsavgiften
för medlemskap 75 kronor. Hembygdsföreningens evenemang är genomgående
2
utan inträdesavgift. En grupp som arbetar med sponsring har tillsatts.
Mål 4 Öka spridning av programaktiviteter i socknen: Måluppfyllelsen är god.
Mål 5 Ängsslåtter med lie i Rune Jons ängen kan intressera nya målgrupper,
liksom vandringen i Färjestaden.
Representation
Föreningen var representerad på Ölands Hembygdsförbunds årsmöte , Kalmar
läns Hembygdsförbunds styrelse och årsmöte samt Kvarnföreningens årsmöte i
Södra Ölands Hembygdsråds styrelse och rådsmöte. Arbetet i Södra Ölands
Hembygdsråd har fokuserats på att avsluta Leaderprojektet ”Tora”. Projektets
syfte har varit att se till att alla hembygdsgårdar på södra Öland får tydliga
vägskyltar inom Hembygdsförenings område. Målet är att under året ombilda
Hembygdsrådet till ett mer informellt nätverk för informationsutbyte och
hembygdsfrågor. Samverkan har även skett med Färjestadens Motion, Föreningen
Asken till Blåsås, Torslunda församling och Vuxenskolan
Utmärkelser
Edna Högström har enligt styrelsebeslut tilldelats Kalmar Läns HBF:s diplom.
Torslunda hembygdsförening tilldelades den2 mars Ölands Kvarnförenings
vindflöjel ”Mjölsäcken”. Detta var första gången som utmärkelsen delades ut.
Kriterierna är att det ska ha malts mjöl på kvarnen det gångna året. Så vitt
Kvarnföreningen känner till är ”Kronprinsen” den enda kvarn på Öland som det
har malts på 2010
Från Mörbylånga Fastighets AB till skötsel av Konservkvarnen 3 000 kr.
Kulturbidrag från Vuxenskolan med 500 kr inför årsmötet 2011. Anordnarbidrag
inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 3med 47 700
.
En mindre penninggåva från en medlem
Bidrag
Gåvor
Ekonomi
Eget kapital och skulder
2011-12-31
2010-12-31
Eget kapital
301 721 kr
287 899 kr
Årets resultat
– 14 696 kr
14 181 kr
Leverantörsskuld
1 627 kr
1 909 kr
Övriga skulder
181 465 kr
Summa skulder och eget kapital
288 651 kr
Skulder
Verksamhet och
projekt
303 900 kr
Verksamhet har bedrivits i sex kommittéer och i projektet TKMÅ. Styrelsen har
ordnat träff för byombuden samt genomfört introduktionsprogram för nyvalda
ledamöter. Hemsidan har utvecklats och mycket av föreningens arbete
dokumenteras där i text och bild. Under året har sidan haft 8274 besökare vilket i
genomsnitt är cirka 700 besökare per månad. Föreningen har förekommit med 24
reportage i länets tidningar. Den 17 juni slog blixten ner i kvarnkungen.
Skadeanmälan gällande Kvarnkungen har sammanställts i samarbete med
byggnadskommittén och tillsänts Ölands Försäkringsbolag. Arbetena med
återuppbyggnad är i gång och kommer enligt planerna att avslutas under 2012.
Föreningens ansökan till Hus med Historia som gjordes 2010 avslogs. Ny ansökan
om bidrag till restaurering av Johan Antas stuga har i samarbete med Kommittén
för Kalkstadsstugan skrivits och skickats in till Kalmar Läns Hembygdsförbund,
Ölandsklubben samt Sparbanksstiftelsen Öland. Dessa avslogs. I augusti fick
föreningen en förfrågan från Kalkstads byalag om föreningen var villig att motta
marken till Kalkstadstugan under förutsättning att föreningen skulle stå för
kostnaderna för lagfart. Styrelsen beslutade motta gåvan under dessa
förutsättningar. I oktober stod det klart att regeringen skulle satsa nya pengar på
3
Hus med historia. Förnyad ansökan gjordes. Inledande kontakter har tagits med
Färjestadens företagarförening om sponsring . Styrelsen skrev ett yttrande
avseende planprogram för Färjestaden 1:153 mfl.
Styrelsen tog vid ett möte tidigt på hösten beslut om att en genomgång av
föreningens avtal gällande fastigheter skulle ses över. Kommunen har tillskrivits
angående begäran om fastighetsreglering av Torslunda 14:1 då hembygdsgården
står på ofri grund. Trafikverket. som arrenderar Blåsås, har till exempel genomfört
arbeten på raststället utan att samverka med föreningen, har tillskrivits om
omförhandling av ett föråldrat avtal.
Arbetet med en sockenbok till firandet av föreningens 75-årsjubileum 2013 har
påbörjats. Innehållet ska spegla tiden från 1988 fram till nutid och underlaget tas
fram genom intervjuer av nyckelpersoner i socknen. En almanacka har givits ut
och sålts. En kamratcirkel om skriftställarinnan Thekla Engström, hennes gärning
och liv pågår med ca tio deltagare.
Skolan och Hembygdsföreningen: Torslunda, Förskolebarnen har malt Ölandsvete
på handkvarn och barnen i år två och tre får följa linets hela väg från sådd till
skörd . Barnen har repat och lagt sitt lin på rötning och varit med om linberedning
i trädgården vid hembygdsgården. Färjestaden, Eleverna i årskurs 6 har på sin
hembygdsdag valt mellan Besök i väderkvarn, med cykel till Blåsås, Rundvandring i
Färjestaden och film om Ölands Järnväg, hitta och spela in utrotningshotade ljud,
Byggnadskommittén har färdigställt kvarnen vid Blåsås, tillverkat en ny vinge till
kvarnen vid Kåtorp reparerat lilla kvarnen vid Knap Ernst, skött föreningens
grönytor samt kört bakved till Knap Ernst. Blixten slog ner i Kvarnkungen och de
två vingar som skadades och det lager som flyttade sig har åtgärdats. Sett till att
golvet i arbetsrummet har isolerats och att en värmepump har installerats.
Deltagit i Länsmuseets och Hembygdsförbundets resa till Byggnadsminnen i södra
Kalmar län. Sammanlagt har kommittén arbetat cirka 2000 timmar under året.
Kalkstadsstugan Musikafton med Mats Dahlborg samt renovering av sittbänkar.
Torslunda kulturhistoria i modern åtkomst TKMÅ 4410 bilder finns nu upplagda i
vårt digitala Bildarkiv, varav 3800 bilder finns på den externa delen som alla kan
nå via internet http://torslunda.com där man väljer fliken Bildarkiv .Strukturen i
Bildarkivet har ändrats för att lättare kunna finna den information man är
intresserad av. Under mappen Torslunda hembygdsförening finns nu fem
huvudmappar:
Välkommen
Föreningens arbete
Föreningens byggnader
Gemensamt
Byar
Flera byar, såsom Eriksöre, Kalkstad, Runsbäck och Skogsby är nu väl
dokumenterade i Bildarkivet och flera andra är på gång. Ett stort arbete har
utförts med att dokumentera Ölands Järnväg med ett stort antal bilder i arkivet.
Många skolfoton från Folkhögskolan och Torslunda skola finns även i arkivet.
Uppskattad information och visning av bilder ur Bildarkivet har under året
genomförts i Kapellet och i Församlingshemmet. Användargruppen för bildarkiv i
Carpe Cultura har haft några träffar under året där man diskuterat erfarenheter
och önskemål om vidareutveckling av systemet. Ett möte var förlagt till Kalmar
4
Läns Museum där ledningen informerade om muséets verksamhet och dess roll
som huvudintressent i Carpe Cultura.
Evenemang under 2011
16 april Besök på skolmuseet i Mörbylånga. Rektor emeritus Göran OT Dahlberg
ringde in till lektion och berättade om museets tillblivelse och hur han gått till
väga för att samla in de föremål som nu finns på museet.
15 maj Tipspromenad i samarbete med Färjestadens motion och föreningen
Asken till Blåsås. Promenaden utgick från hembygdsgården i Torslunda.
2 juni Gökotta i samarbete med Färjestadens motion.. Guiden, Sven Åhlin Turen
företogs till Övertorp naturreservat. Under vandringen berättade Sven om växter,
fåglar, fjärilar skalbaggar, bergarter m.m.
6 juni Nationaldagsfirande. I strålande solsken firades nationaldagen i
Hembygdsgårdens trädgård. Monica Orthagen hälsade de 120 besökarna
välkomna och rektor Lisa Tengö höll ett vackert tal om vår vackra natur och värdet
av en rik biologisk mångfald. Ängskommittén bjöd in till ängsslåtter i Rune Jons
äng. Därefter sjöngs nationalsången. PRO:s sånggrupp bjöd på ett medryckande
potpurri av gamla klassiska svenska sommarsånger.
30 juni Vandring i Thekla Engströms fotspår.. Ett trettiotal deltagare samlades i
Eriksöre vägkorsning promenerade längs Eriksöres vackra bygata till Thekla
Engströms stuga. Gunnar Rockström journalist och Torslundabo berättade om
Theklas liv, författarskap och de minnen som finns bevarade efter henne. Frågan
om att bilda ett Thekla Engströmsällskap väcktes.
23 juli Loppmarknad vid Hembygdsgården. Loppmarknaden var välbesökt.
Allehanda föremål allt från cyklar, telefonsvarare, kaffeserviser till böcker och
vinylskivor hittade nya ägare. Kaffe med hembakat bröd serverades.
23 juli Pubafton. För femte året i rad ordnade Hembygdsföreningen pubafton i
Helenas lada i Eriksöre. I år var det två unga musiker Lovisa Eriksson och Jimmy
Bondesson från Torslunda som underhöll med sång och musik. Under kvällens
gång fångade föreningen in ett flertal nya medlemmar. Ca 175 personer kom till
pubaftonen.
31 juli Torslundadagen. Den här sista söndagen i juli var det dags för den
femtionionde upplagan av Torslundadagen. Kåtorps by visade sig från sin allra
bästa sida. När Jan-Erik Larsson hälsat välkommen vidtog en friluftsgudstjänst
förrättad av Jean Johansson. Efter gudstjänsten berättade bybon och förre
föreståndaren vid Ottenby fågelstation Jan Pettersson under rubriken ”Hur hittar
flyttfåglarna till Kåtorp”. Under kaffepausen underhöll Linda Geijerstam med
folkmusik på dragspel. Därefter blev det tipspromenad med mål vid Bredbrunnen,
den i gamla tider populära festplatsen. Dagen avslutades med att Monica
Orthagen tackade Kåtorps by för ett mycket väl genomfört arrangemang och
sedan ljöd Ölandssången över den gamla festplatsen.
1 september Guidad vandring i Färjestaden. Promenaden företogs mellan åtta
5
stationer där medlemmar ur föreningen gjorde nedslag i samhällets historia.
12 oktober Berättarkväll i Hembygdsgården. Denna onsdag samlades 20
personer för att vara med om den första berättarkvällen i hembygdsgården.
Ordförande Monica Orthagen hälsade kvällens berättare Sune Carlsson och de
församlade välkomna. Monica berättade också om hembygdsgården, som tidigare
varit bygdens fattighus. Kaffe serverades och berättandet kom igång vid de olika
borden. Monica tackade för en trevlig kväll och hoppades på fler framöver.
8 november Frågetävlingen Känner du ditt Öland. I biblioteket i Färjestaden
samlades 22 personer för att hjälpas åt med svaren för Torslunda
hembygdsförenings räkning. Föreningen klarade 20 frågor av 23 möjliga. Bra
jobbat.
13 december Luciafirandei Luciafirandet började enligt mångårig tradition
klockan 18.00 i kyrkan där Annelie Rudman hade ordnat ett vackert luciatåg med
ett fyrtiotal barn från församlingens barngrupper. Därefter serveras lussefika i
församlingshemmet. Staffansljusstaken från gamla Skogsbygården spred sitt
varma sken i den annars lite kala församlingssalen. Annelie och Diana underhöll
med sång och musik vid kaffet. I år levererades kaffebrödet från Sandås bageri.
Avslutning
Ett varmt tack från styrelsen till alla som gjort insatser för Torslunda
Hembygdsförening under året
Monica Orthagen ordförande
Louise Schalberg, vice ordförande
Birgitta Johansson sekreterare
Lisbeth Delin, kassör
Rita Bäckström
Lars-Göran Danielsson
Birgitta Gerlofsson
Gunnar Rockström
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards