Lomma 3 maj 30 minuter.pptx - Movium

advertisement
Utemiljönsbetydelseförlärande,lekochhälsa
Möjligheterförfleraa;läraochmåbra
TorslundasutemiljöuppbyggtisamarbetemedlärarevidTorslundaskolan
Torslundauppbyggnaden
• Varierandeterräng
• Vegeta4onsförhållanden
• Solochskuggaförhållanden
• Lärmiljö
Låtdetväxaframlångsamt1sakitaget
UtomhusakAviteterbyggermiljöer
kopplatAllundervisninginomhus
•  Kompost
•  Solrosor
•  Pumpor
•  Blomsterbönor
•  Nordiskagrönsaker
•  MaGelabbet
Asperger
AuAsm Depression
ADHD KogniAv funkAonsnedsä;ning
Dyskalkyli
Dyslexi svårtaGförståsocialtsamspel,blirläGutanför,villharu4ner,störsläGav
ljud,intryck.
bristandesocialtsamspel,oJarepe44vabeteendenochintressen.iövrigt
somovan.
tvång,ångest,ätstörning.
svårtaGfokusera,hyperak4vitet,uppmärksamhetsproblem,
störsavförmktintryck,pratarmkt,'rörliga/myrorikroppen'.
använderhellrebilderänskriJochiblandsomsubs4tut
ävenförverbalkommunika4on,svårtmed4dochrumsuppfaGningmm.
matema4ksvårigheter
svårighetermedaGläsaochskriva
JeanJaquesRousseauskrevredanpå1700taletaGlärandet
skergenomlekochsinnligaerfarenheter.
”VåraförstalärareifilosofiärvåraföGer,vårahänder,våra
ögon.AGersäGadessamedböckerärinteaGläraosstänka
förnuJigt.DetäraGläraosslitapåandrasförnuJ,aGläraoss
mycketochingen4ngveta.”
PeterGärdenfors,professorikogni4onsvetenskapvidLundsuniversitet
Uteallasinnenaärmed,deGaleder4llstarkareminnen,beståendekunskap.
Utesammanstrålar
teoriochprak4k.
DetblirlusXylltaGlära.
Uteskavaranaturligt
inslagilärandet.
ErikSkärbäck,professorSLU
Grönska,fågelkviGer,parasympa4skanervsystemet,lugna
Kaplan,Kaplan,UniversityofMichigan
Grönamiljöerutankravharåterhämtandeegenskaper,
oxytocinhaltenutvecklasvimårbra.
Lustligger4llgrundförinlärningochmo4va4on.
ForskarevidKarolinskains4tutet
Hjärnanformasavmotoriken.
Rörvipåossrensarblodet
stressämnensomärskadligaför
hjärnan.
LarsNygren,hjärnforskare
Nyahjärncellerbildas
närvirörpåossoch
inlärningsförmåganökar.
Förbindelsermellanolika
hjärndelarökar.
PeterPagels,idroGslärareochforskarevid
KarolinskaIns4tutet
Underbarndomenkopplas
hjärnansnervbanorihop.
Mönsterförfysiskak4vitet
bildas.
Vidavslutadpubertetupphör
förmåganaGskapakopplingar.
DenervcellersomejfåGen
uppgiJ4llbakabildas.
Hjärnanochrörelse
2016presenterarpsykiatrikernAnders
HansenforskningsomvisaraGrörapåsig
gerenormaeffekterpåhjärnan.
Hansensäger:
”Godamo4onsvanor4digt.
EffektenavaGbarnrörpåsigsträckersig
bortomaGdeblirbäGreiskolan.
Barnblirävenmindrekänsligaförstress
avaGrörapåsig.
.”
VarlekteNinärNivarbarn?
HurvillNiaGErutemiljöutvecklasochförvad?
VarförärutemiljönvikAg,
förutoma;virörpåoss?
Socialastrukturerbryts
Lyssnapåvarandra
FörståaGvitänkerolika
LusXylltlärande
Derasmiljö
Sannolikhetenifröpåsen
SamarbetprojektmedmaGema4kervidLinnèuniversitet
1m2,sådd,uppkomstochhöjdmätning
Torslundaelevernaräknaruppkomnaplantor
Elevernabyggersinadiagram,vilketantalkommituppflestav7,8eller9?
Höjdmätninghistogram
UppskaGaviktochhistogram
Blomsterbönorsådd,skördochkvävenoduler.
Nordiskagrönsaker,sänkerkolesterolhaltblodtryck.
Barnenärmedfrånplanering,inköpfröer,sådd,skötsel,skördochmatlagning.
Ma;elabb,uppbyggdaöverlandet,barnenärmedoch4llverkarmaterialet.
MaGelabbet
•  Underlagför4llverkningochbeställning
•  Workshop24mmar
Barnen4llverkarmaterialet
medslöjdläraren
Västarna
Skalbegreppet,koordinater,xochy-axlar.
Rumförbaravara.
Engrönutemiljönenplatsförvila,lek,lärandeochhälsa
Dessutom,barnenärfram4densbeslutsfaGare,vistashärmånga4mmarperdag.
Låtdetväxaframlångsamtvälj1sak
itagetsåaGallakännersigdelak4ga
Mailmedlänkar
Dengodaskolgårdenförutomhuspedagogik,
MariaErnekrans
Bä8reresultatnärskolgårdenfly8arut,
EmiliaFägerstam
Görplatsförbarnochunga,
BoverketochSLU,Movium,2015.
Hjärnstark,AndersHansen
PeterPagels,idroGslärare
forskarevidKarolinskaIns4tutet
TheAppleCore,Malmöstadsskolgårdstävling
MaGelabbet
Download
Random flashcards
Create flashcards