Konflikthanteringens
KEMI
V
Text: Oskar Palmenfelt | Publicerad 26/02/2015
isste du a) kroppen har poten0al a) producera välbefinnande-­‐hormonet oxytocin även vid konflik<yllda situa0oner? Oxytocin är 4digare mest känt som lugn och ro-­‐hormonet som frisä;s vid trygg beröring som amning och massage. Nya rön visar nu a; oxytocin kan frisä;as vid empa4skt beteende även utan beröring.1 A; visa omtanke om andra, a; vara sann med dina känslor och a; föreställa dig en posi4v bild av gemensam framgång med andra människor frisä;er oxytocin i din kropp.2 Oxytocinet motverkar stresshormonerna kor4sol och adrenalin som frisä;s när du känner dig stressad och hotad som vid konflikt. Hur vi själva uppfa;ar en viss situa4on är en stor faktor för vilka hormoner som frisä;s. Två personer kan ta del av 4ll samma nega4va återkoppling av 4ll exempel arbetsresultat. Den ena person reagerar med misstro och stress (kor4sol) på kri4ken (och tänker sig därmed närmare sin första hjärta;ack) 3 medan den andra personen tar in feedbacken som värdefull informa4on från en välvillig medmänniska och får må fortsa; bra. Di; konflikthanteringsmönster kan följaktligen få större följder för din hälsa än du kanske anat, översko; av kor4sol över 4d orsakar nämligen orkeslöshet, bukfetma och hjärt-­‐ och kärlsjukdomar. Oxytocin å sin sida motverkar just de sjukdomarna och får dig a; känna dig avslappnad, i kontakt med människorna runt dig och allmänt "skön i kroppen”. Konkreta beteenden som frigör oxytocin är a; lyssna empa4skt och uppmärksamt på andra, a; vara öppen för a; samarbeta och inte minst -­‐ a; förstå och förlåta andra. 4 Exempel på kor4soldrivande beteenden är misstänksamhet, dömande, nega4va bilder av andra samt a; ljuga, övertyga och lyssna utan inten4on a; förstå. Beteenden som frisätter oxytocin
Visste du a; kor4sol kan finnas kvar i din kropp i upp 4ll 26 4mmar e[er en stressad situa4on med följden a; du kan känna dig känslig, låg och lä;retlig? Oxytocinet försvinner tyvärr snabbare ur kroppen så det behöver vi tänka på a; fylla på med o[a. • Omtanke om andra • Upprik4ghet med vad man tänker • Vision av gemensam försoning och framgång • Öppen för svåra samtal • Trygg beröring Det neurokemiska perspek4vet skapar en djupare förståelse varför medling som konflikthanteringsmetod är så effek4vt. Redan när parterna säger ja 4ll medlingsmötet (öppen för svåra samtal) frigörs oxytocin. När sedan medlaren hjälper parterna a; lyssna ak4vt och förstå varandras perspek4v frigörs mer oxytocin vilket y;erligare stärker förtroendet och gör a; parterna naturligt närmar sig försoning och kanske förlåtelse -­‐ vilket i sin tur frigör ännu mer oxytocin. Tack 4ll Kris4na Bähr på exist.nu och hennes utmärkta nyhetsbrev om hjärnan på jobbet som gjorde oss uppmärksamma på denna vik4ga informa4on. Beteenden som
frisätter kortisol
och adrenalin
• Misstro inför andras inten4oner • Fokus på a; övertyga andra om sin egen åsikt • Måla upp skrämmande fiendebilder av den andre • Känsla av a; bli förringad när man pratar (mo;agaren lyssnar inte närvarande) 1. Kers4n Uvnäs Moberg (2009) Närhetens hormon: oxytocinets roll i rela3oner. Natur Kultur Akademisk 2. Zak, P. J. (2008). The Neurobiology of Trust 2008. Scien3fic American, June, 99-­‐95. 3. Läkar4dningen (2004/12) Stressreak3onernas biologi. (sid 1089-­‐94) Länk 4. Harvard Business Rewiev (12/6 2014) The neurochemistry of posi3ve conversa3ons. Länk
En ar4kel om konflikthantering från
Medlingscentrum hanterar arbetsplatskonflikter och ger verktyg och för a; skapa genera4va samarbeten. Vi är en av Sveriges största utbildare inom konflikthantering och medling och har utbildat över 400 medlare på privata företag, inom offentlig sektor och i skolor.
www.medlingcentrum.se | [email protected] | Facebook